Quyết định 5063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------------------
Số: 5063/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2015
và giai đoạn 2016 - 2020
------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về ban hành Luật Bảo hiểm Y tế;
Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Công văn số 2728/BYT-BH ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm y tế;
Xét đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố tại Tờ trình số 3738/TTr-BHXH ngày 13 tháng 9 năm 2012,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố, Giám đốc các Sở - ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
                                                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                                KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                              Hứa Ngọc Thuận
  
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
 
 
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,
 giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 5063/QĐ-UBND
ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
--------------------------
 
Sau ba năm triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố, Luật Bảo hiểm y tế đã đi vào cuộc sống, được người lao động và đông đảo người dân có nhu cầu khám, chữa bệnh tích cực tham gia. Việc triển khai Luật đã được thực hiện kịp thời, đồng bộ đến các Sở ngành có liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.Số người tham gia Bảo hiểm Y tế đến nay tăng 21,5% so với trước khi có Luật Bảo hiểm y tế.
Đến hết năm 2011, tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ mới có 63% dân số tham gia Bảo hiểm Y tế. Độ bao phủ của chính sách Bảo hiểm y tế còn thấp, ngoài diện bắt buộc và cận nghèo (được Ủy ban nhân dân Thành phố hỗ trợ mua thẻ), chỉ có người bệnh mới tự giác mua Bảo hiểm y tế. Các diện khác (gần 40%) chưa sẵn sàng tham gia vì có thể tự trang trải chi phí chữa bệnh và chưa thực sự hài lòng về chất lượng, sự thuận tiện khi chữa bệnh theo tiêu chuẩn Bảo hiểm y tế, nhận thức về vai trò Bảo hiểm y tế đối với vấn đề sức khỏe của bản thân và gia đình còn hạn chế…
Để sớm khắc phục những tồn tại nêu trên đồng thời tiến tới thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân theo Luật, theo mục tiêu đã được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 xác định: “...Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế, đổi mới công tác quản lý nhà nước về Bảo hiểm y tế, có chính sách khuyến khích người dân, nhất là người có thu nhập dưới mức trung bình tham gia Bảo hiểm y tế. Ðến năm 2020 trên 80% dân số tham gia Bảo hiểm y tế”. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012 - 2015 và 2016 - 2020 với các nội dung cụ thể như sau: 
I. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu chung: 
Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020; trong đó, đặc biệt lưu ý đến đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo; hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và hộ gia đình làm kinh tế cá thể tham gia Bảo hiểm y tế theo Luật. Xác định mức sống trung bình để có phương án hỗ trợ người dân tham gia theo quy định.
2. Mục tiêu cụ thể: 
a) Giai đoạn từ năm 2012 đến 31 tháng 12 năm 2015:
Phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân theo các nhóm đối tượng, đến cuối năm 2015 tỷ lệ tham gia đạt 76% dân số của thành phố. Cụ thể như sau:      
- Nhóm 1: tỷ lệ tham gia đạt 85%, gồm có:
+ Người lao động, người quản lý doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Khoản 1, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế
+ Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.
+ Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.
+ Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.
- Nhóm 2: tỷ lệ tham gia đạt 100%, gồm có:
+ Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
+ Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
+ Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước; công nhân cao su nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 206/CP ngày 30 tháng 5 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ).
+ Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.
+ Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước hàng tháng bao gồm các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 130/CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) và Quyết định số 111/HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).
+ Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước theo quy định tại Khoản 6, Điều 5 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh; thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
+ Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước là các đối tượng quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.
+ Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng là các đối tượng quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
+ Thân nhân của người có công với cách mạng thực hiện theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Thân nhân của các đối tượng quy định tại Điểm a, b và c Khoản 16, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế.
+ Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.
+ Người lao động nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Nhóm 3: Tỷ lệ tham gia đạt 60%, gồm có:
+ Người thuộc hộ gia đình nghèo.
+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
- Nhóm 4: Tỷ lệ tham gia đạt 100%:Trẻ em dưới 6 tuổi.
- Nhóm 5: Tỷ lệ tham gia đạt 90%, gồm có:
 + Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.
 + Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
- Nhóm 6: Tỷ lệ tham gia đạt 30%, gồm có:
+ Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp.
+ Thân nhân của người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Bảo hiểm Y tế bao gồm: bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; bố, mẹ nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình.
+ Xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.
b) Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020:
 Duy trì các mục tiêu đã đạt của giai đoạn 2012-2015, tiếp tục phát triển Bảo hiểm Y tế các nhóm đối tượng đến năm 2020 có từ 80% dân số thành phố tham gia Bảo hiểm Y tế. Cụ thể:
- Nhóm 1: Đạt 90%
- Nhóm 2: Đạt 100%
- Nhóm 3: Đạt 70%
- Nhóm 4: Đạt 100%
- Nhóm 5: Đạt 95%       
- Nhóm 6: Đạt 50%
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
1. Tăng cường sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện nghiêm chính sách pháp luật, các chương trình, mục tiêu, kế hoạch về bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn thành phố
- Bổ sung mục tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình Bảo hiểm y tế toàn dân vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các quận huyện.
- Các cấp, các ngành phải xem việc thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và thực hiện mục tiêu công bằng xã hội.
- Thực thi đầy đủ chức năng quản lý nhà nước để bảo vệ quyền lợi và đáp ứng nhu cầu của người dân về Bảo hiểm y tế thông qua sự chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dânquận - huyện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về Bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
- Bảo đảm kinh phí đóng Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.
2. Tăng cường hoạt động phối hợp của các Sở, ngành, đoàn thể các cấp với cơ quan Bảo hiểm xã hội bằng quy chế cụ thể để triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế
3. Nâng cao năng lực tổ chức triển khai, tạo mọi thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động, người dân đăng ký tham gia bảo hiểm y tế; tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh và điều trị, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế.
- Đối với Bảo hiểm xã hội thành phố: Cải cách thủ tục hành chính thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, đảm bảo cấp thẻ và giải quyết kịp thời các chế độ đối với người tham gia Bảo hiểm y tế.
- Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh: Tăng cường nhân lực, nâng cao y đức phục vụ người bệnh; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ công chức; tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế tại bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi người có Bảo hiểm y tế; đầu tư trang thiết bị y tế, tăng cường phát triển các kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng điều trị cả 2 lĩnh vực lâm sàng và cận lâm sàng.
- Xác định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp phường, xã trong việc tổ chức đại lý thu Bảo hiểm y tế hộ gia đình và đưa chỉ tiêu Bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương. 
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về Bảo hiểm y tế tới các nhóm đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức nhân dân về trách nhiệm và quyền lợi trong thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo động lực thúc đẩy toàn dân tích cực tham gia
- Hoạt động thông tin, tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục, sâu rộng đến tất cả các nhóm đối tượng với nhiều hình thức phong phú và những cách tiếp cận khác nhau như trao đổi thông tin, trả lời phỏng vấn trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình, các trang báo điện tử của cơ quan Bảo hiểm xã hội các địa phương… để cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn cho người dân về Bảo hiểm y tế, bảo đảm các đối tượng tiếp cận đầy đủ các thông tin về chính sách Bảo hiểm y tế và cách thức tham gia.
- Tổ chức tốt kênh thông tin trực tiếp với các chủ doanh nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chăm lo đến sức khỏe người lao động để giúp cho người lao động yên tâm với công việc, từ đó gắn bó với doanh nghiệp. Mặt khác, giúp cho các doanh nghiệp hiểu rõ việc tuân thủ pháp luật, cụ thể là tuân thủ việc tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động là một quy luật tất yếu để hội nhập và phát triển kinh tế trong thời đại hiện nay, nhất là khi Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO).
- Hợp tác thường xuyên và chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đại chúng, đây là công cụ đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, làm chuyển biến, nâng cao hiểu biết về chính sách, vai trò và lợi ích của Bảo hiểm y tế đối với mỗi người dân và với toàn xã hội trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội.
- Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho những người làm công tác quản lý Bảo hiểm y tếvà công tác khám chữa bệnh.
5. Tăng cường công tác thanh kiểm tra việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn
- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý, kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật Bảo hiểm Y tế.   
- Tăng cường thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm Y tế.
- Tăng cường kiểm tra tại các cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế, xử lý kịp thời đối với các hành vi cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia Bảo hiểm Y tế.
6. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt; xử phạt các đơn vị vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.
- Hàng năm, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức đánh giá việc thực hiện kế hoạch Bảo hiểm Y tế toàn dân trên địa bàn thành phố. 
- Các đơn vị đưa nội dung Kế hoạch Bảo hiểm Y tế toàn dân vào chỉ tiêu thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị; cuối năm sơ kết, đánh giá, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.    
7. Huy động các nguồn lực cho hoạt động phát triển thẻ Bảo hiểm y tế: 
Vận động toàn dân tham gia Bảo hiểm Y tế,tranh thủ huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho mục tiêu Bảo hiểm Y tế toàn dân.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế:
- Chủ trì,phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này trong năm 2012 và những năm tiếp theo, đảm bảo mục tiêu đề ra; thực hiện thanh tra, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả thực hiện.
- ng cường chất lượng khám, chữa bệnh và điều trị, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; xây dựng quy trình thủ tục khám chữa bệnh khoa học tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh; đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ trong cán bộ, công chức, viên chức của ngành để phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.
- Tăng cường công tác thanh kiểm tra việc thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế trên địa bàn; xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật về Bảo hiểm Y tế kịp thời theo thẩm quyền.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tới các nhóm đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về trách nhiệm và quyền lợi trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo động lực thúc đẩy toàn dân tích cực tham gia.
-Có lộ trình chuyển các thẻ Bảo hiểm Y tế đang đăng ký tại tuyến tỉnh về tuyến quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Tăng cường thẩm định và nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại các trạm y tế xã thuộc các huyện ngoại thành, vùng ven.
- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố thực hiện các giải pháp sử dụng có hiệu quả quỹ khám, chữa bệnh, tránh lãng phí. Trước mắt, Sở Y tế tham khảo ý kiến các hội đồng chuyên môn thống nhất hướng dẫn phác đồ điều trị một số bệnh sử dụng thuốc giá cao, một số bộ xét nghiệm tiền phẫu thuật, các xét nghiệm trong theo dõi các bệnh lý như sản khoa, cao huyết áp, rối loạn lipid... cho các cơ sở y tế.
- Thực hiện kiểm soát việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế, tiến đến áp dụng cơ chế đấu thầu thuốc tập trung để đảm bảo việc quản lý giá thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện; khuyến cáo các bệnh viện sử dụng thuốc hiệu quả.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội Thành phố và các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp nâng cao năng lực tổ chức triển khai, tạo mọi thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động, người dân đăng ký tham gia Bảo hiểm y tế.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về lao động của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố.
- Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, Sở Y tế và các sở ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế tới các nhóm đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức nhân dân về trách nhiệm và quyền lợi trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo động lực thúc đẩy toàn dân tích cực tham gia.
- Tập trung khảo sát thực hiện chính sách lao động từ cấp thành phố đến quận huyện để đảm bảo đồng bộ trong quản lý, nhằm nắm chắc tình hình lao động thuộc diện phải tham gia Bảo hiểm Y tếđể phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức thu và phát hành thẻ đúng quy định.
- Căn cứ hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện việc xác định tiêu chí hộ gia đình có mức sống trung bình, làm cơ sở cho việc tổ chức vận động, thu bảo hiểm y tế của nhóm đối tượng thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.
- Hàng quý, tổng hợp và chuyển danh sách cho Bảo hiểm xã hội Thành phố theo dõi việc tham gia của các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, các đơn vị đã đi vào hoạt động nhưng chưa tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tếcho người lao động.
 - Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi của thành phố. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất phân cấp cho quận, huyện thực hiện bảo hiểm y tế dành cho các đối tượng bảo trợ xã hội.
- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế cho sinh viên, học sinh học nghề tại các cơ sở dạy nghề.
- Phối hợp Sở Tài chínhthẩm định dự toán, kinh phí ngân sách đóng Bảo hiểm Y tế cho đối tượng được cấp thẻ Bảo hiểm y tế thuộc diện ngân sách thành phố hỗ trợ.
- Chỉ đạo các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện phối hợp cùng các ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế cho các đối tượng như: Trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng hộ cận nghèo.
3. Bảo hiểm xã hộiThành phố:
- Hướng dẫn quy định về quản lý thu, cấp và quản lý thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng trên địa bàn thành phố. Thực hiện các chế độ, chính sách về Bảo hiểm y tế, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đoàn thể, các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức vận động, tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm y tế, nhất là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia Bảo hiểm y tế.
- Tổ chức kiểm tra, giám định việc thực hiện Bảo hiểm y tế; phối hợp Sở Y tế trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về Bảo hiểm y tế theo quy định.
- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ các cấp đáp ứng tình hình phát triển Bảo hiểm y tế.
- Phối hợp với các ngành chủ động khai thác có hiệu quả các đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế.
- Hàng năm, lập dự toán và tổng hợp số liệu học sinh sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế, đề nghị Sở Tài chính cấp chuyển kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên theo điểm b, Khoản 3, Điều 3 tại Thông tư liên tịch số 09/2009/TT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính.
- Định kỳ hàng quý tổ chức đánh giá tình hình sử dụng Quỹ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế, kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế.
- Phối hợp Sở Y tế xem xét nguồn kết dư hàng năm từ quỹ Bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị đầu tư cho cơ sở y tế và các hoạt động về tuyên truyền và thi đua khen thưởng theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt; xử phạt các đơn vị vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.
4. Sở Tài chính:
- Hàng năm, phối hợp với cơ quan, đơn vị sử dụng lao động; các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn: Thẩm định dự toán ngân sách đóng Bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc diện ngân sách thành phố đóng và hỗ trợ đóng theo quy định tại Khoản 2 và Điểm b - Khoản 3, Điều 4 của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, bố trí ngân sách.
- Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch này theo quy định. 
5. Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Chỉ đạo các trường công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật Bảo hiểm y tế, đưa chỉ tiêu 100% tham gia bảo hiểm y tếlà một nhiệm vụ trọng tâm cần phải đạt được của nhà trường.
- Tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên về ý thức chấp hành pháp luật, trong đó có việc chấp hành Luật Bảo hiểm y tế; giáo dục các em hiểu về ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia Bảo hiểm y tế.
- Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động, thu phí và phát hành thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên.
- Cùng với Bảo hiểm xã hội thành phố và Sở Y tế củng cố và phát triển mạng lưới y tế trường học để làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh, sinh viên ngay tại trường học, sử dụng kinh phí y tế học đường đúng mục đích quy định.
-Đưa chỉ tiêu tham gia Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên vào kế hoạch năm học và đánh giá thi đua việc thực hiện pháp luật của các trường học.
6. Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố:
Tổ chức công tác lập danh sách thân nhân cán bộ, chiến sĩ trong ngành, phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Thành phố để thực hiện việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng này kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật.
7. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Cập nhật tình hình biến động của các doanh nghiệp như danh sách các đơn vị mới đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố để cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức quản lý đơn vị tham gia Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế.
8. Cục Thuế Thành phố:
Cung cấp danh sách các doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký thuế trên địa bàn cho Bảo hiểm xã hội Thành phố để phối hợp quản lý chặt chẽ tình hình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đối với người lao động.
9. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia Bảo hiểm y tế.
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của Thành phố thực hiện tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế, chính sách Bảo hiểm y tế toàn dân với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với tính chất đặc thù của các loại hình báo đài.
10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội Thành phố và các đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế.
11. Sở Nội vụ:
Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.
 12. Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, các cơ quan báo chí, truyền thông:
- Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội Thành phố và các Sở, ngành liên quan xây dựng chuyên trang, chuyên mục về chính sách Bảo hiểm y tế toàn dân để tuyên truyền đến mọi người dân trên địa bàn thành phố.
- Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội Thành phố thành lập bộ phận chuyên trách thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách Bảo hiểm y tế toàn dân, trả lời hộp thư truyền hình, xây dựng các chuyên đề giới thiệu về Bảo hiểm y tế toàn dân…
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách Bảo hiểm y tế toàn dân cho cán bộ, nhân dân.  
13. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể:
Phát động phong trào và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chương trình Bảo hiểm y tế toàn dân. Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ kinh phí để hỗ trợ cho 100% người nghèo, người cận nghèo của thành phố được tham gia Bảo hiểm y tế
14. Liên đoàn Lao động Thành phố:
- Tăng cường hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở để kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện luật Bảo hiểm y tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, bảo đảm cho người lao động được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tếđầy đủ và hưởng chính sách đúng quy định.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia thanh tra, kiểm tra và phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật lao động, vi phạm quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của các đơn vị sử dụng lao động, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.
15. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:
- Tăng cường quản lý, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong việc thực hiện nghiêm chính sách pháp luật, các chương trình, mục tiêu về bảo Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế giai đoạn năm 2012 - 2020 trên địa bàn quản lý.
- Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội quận, huyện trong tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân.
- Chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện dành thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến các chính sách Bảo hiểm y tế toàn dân cho cán bộ, nhân dân, chú trọng các đối tượng học sinh, sinh viên, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hộ kinh doanh cá thể và nông dân ở khu vực ngoại thành.
- Tổ chức thực hiện Kế hoạch Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn quận, huyện đảm bảo các mục tiêu đề ra, đưa nội dung thực hiện vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận, huyện; thực hiện công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.
- Bảo đảm kinh phí đóng Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các ngành thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế.
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về Bảo hiểm y tế theo quy định.
- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả thực hiện mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn quản lý; đưa chỉ tiêu dân số tham gia Bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, coi kết quả thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế là một chỉ tiêu đánh giá nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
16. Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Khu Công nghệ cao:
- Thường xuyên kiểm tra và có biện pháp đôn đốc việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế của các doanh nghiệp trong khu vực quản lý theo đúng quy định.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi vi phạm Luật Bảo hiểm y tế. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố khởi kiện những doanh nghiệp vi phạm để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và các ngành có liên quan tuyên truyền pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đến người sử dụng lao động và nguời lao động trong khu vực quản lý.
17. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phải nghiêm túc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế; có trách nhiệm báo cáo và trích nộp đầy đủ, kịp thời Bảo hiểm y tế cho người lao động đúng quy định của pháp luật.
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong năm 2012 và những năm tiếp theo nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này tại địa phương, đơn vị. Mỗi 6 tháng và hàng năm có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố để có chỉ đạo kịp thời nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
IV. SƠ KẾT, TỔNG KẾT VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này.
1. Chế độ báo cáo:
Hàng năm, trước ngày ngày 10 tháng 01 năm sau, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Bảo hiểm xã hội Thành phố để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố chậm nhất ngày 20 tháng 01 năm sau.
2. Sơ kết, tổng kết:
- Giai đoạn 2012 - 2015: Tổ chức tổng kết kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và tình hình tổ chức thực hiện của giai đoạn 2012 - 2015 trong quý I năm 2016. 
- Giai đoạn 2016 - 2020: Tổ chức sơ kết vào quý II năm 2018; tổng kết vào quý I năm 2021./. 
 
                                                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                                KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                              Hứa Ngọc Thuận
 

thuộc tính Quyết định 5063/QĐ-UBND

Quyết định 5063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5063/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành:02/10/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Bảo hiểm

tải Quyết định 5063/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 345/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Quyết định 345/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Chính sách, Bảo hiểm

Vui lòng đợi