Quyết định 1724/2004/QĐ.UB trách nhiệm quản lý Nhà nước ở địa phương lĩnh vực BHXH tỉnh An Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1724/2004/QĐ.UB

Quyết định 1724/2004/QĐ.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bản quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước ở địa phương trên lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1724/2004/QĐ.UBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Tùng
Ngày ban hành:31/08/2004Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Bảo hiểm

tải Quyết định 1724/2004/QĐ.UB

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

__________

Số: 1724/2004/QĐ.UB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Long Xuyên, ngày 31 tháng 8  năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Về việc ban hành bản quy định trách nhiệm quản lý nhà nước ở địa phương trên lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

_________________________________________­­­­­___

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-BHXH-TCCB ngày 17/12/2002 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương;

- Xét đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với văn bản này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội, Thủ trưởng các Sở Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                    

- Như điều 3

- TT.TU,HĐND,UBND tỉnh

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh

- Cục kiểm tra VB - Bộ Tư pháp

- Phòng VH-XH, NC

- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

đã ký

Lê Minh Tùng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

______________

Long Xuyên, ngày 31 tháng 8 năm 2004

                              

                                           

QUY ĐỊNH

Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động Bảo hiểm xã hội ở địa phương

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1724/2004/QĐ.UB ngày 31/8/2004

của UBND tỉnh An Giang)

___________________

 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, đổi mới cơ chế phối hợp và phân định trách nhiệm quản lý nhà nước ở địa phương trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (gọi chung là bảo hiểm xã hội) giữa Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Ủy ban nhân cấp huyện). Ủy ban nhân dân tỉnh quy định như sau:

 
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1 : Quy định này điều chỉnh mối quan hệ giữa Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc Bảo hiểm xã hội  tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quản lý và phát triển sự nghiệp bảo hiểm xã hội tại địa phương.

Điều 2 : Bảo hiểm xã hội tỉnh là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh, chịu sự lãnh đạo song trùng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân tỉnh, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (gọi chung là chính sách BHXH) và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh là người chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ kết quả, hiệu quả của công tác quản lý sự nghiệp bảo hiểm xã hội trên địa bàn; được quyền quyết định và trực tiếp giải quyết các công việc được Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, phân cấp, quản lý.

Điều 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thi hành pháp luật và các quy định hiện hành của nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm xã hội; quản lý, tổ chức và giám sát việc thực hiện công tác bảo hiểm xã hội thuộc địa bàn huyện.

Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện là người chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân huyện về toàn bộ kết quả, hiệu quả của việc quản lý, tổ chức và giám sát thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, kiểm tra việc thi hành pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện; được quyền quyết định và trực tiếp giải quyết các vấn đề do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, phân cấp quản lý.

 
CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VÀ ỦY BAN NHÂN CẤP HUYỆN

 

Điều 4 : Nhiệm vụ,quyền hạn và trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội tỉnh:

1. Chỉ đạo điều hành, hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện trực thuộc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về quản lý phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, thực hiện chính sách BHXH, quản lý quỹ  bảo hiểm xã hội theo chế độ quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý, điều hành phát triển công tác bảo hiểm xã hội trên địa bàn;

3. Nghiên cứu xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành theo thẩm quyền;

4. Là cơ quan đầu mối thực hiện công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và Cấp ủy, Ủy ban nhân dân huyện trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội;

5. Trực tiếp tổ chức thực hiện các chuyên môn, nghiệp vụ phát sinh tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, bao gồm :

5.1- Xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thu - chi bảo hiểm xã hội hằng năm trình Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt và tổ chức thực hiện;

5.2- Tổ chức xét duyệt hồ sơ, giải quyết các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; Cấp các loại sổ - thẻ bảo hiểm xã hội;

5.3- Tổ chức thực hiện thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện;

5.4- Tổ chức quản lý và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội;

5.5- Tổ chức quản lý và lưu trữ hồ sơ các đối tượng bảo hiểm xã hội;

5.6- Tổ chức hợp đồng với cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp để phục vụ người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội theo quy định;

5.7- Tổ chức thực hiện công tác giám định chi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh (có hợp đồng với cơ quan Bảo hiểm xã hội), đảm bảo khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội; chống lạm dụng quỹ khám chữa bệnh;

5.8- Tổ chức thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho đối tượng đúng quy định;

5.9- Thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, chấp hành chế độ kế toán, thống kê theo quy định của Nhà nước, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

5.10- Kiểm tra việc thực hiện các chế độ thu - chi bảo hiểm xã hội đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, kiến nghị với cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về các chế độ bảo hiểm xã hội;

5.11- Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân theo thẩm quyền;

5.12- Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội;

5.13- Tổ chức ứng dụng khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động bảo hiểm xã hội;

5.14- Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính và tài sản được phân cấp quản lý;

5.15- Thực hiện chế độ báo cáo với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5 : Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh:          

1.  Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chỉ đạo điều hành các nội dung quy định tại Điều 4 của bản quy định này;

2. Chủ trì, kết hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân huyện triển khai và tổ chức các công việc của ngành trên địa bàn huyện;

3. Tổ chức triển khai cho các ngành, các cấp thực hiện các văn bản pháp luật, các chủ trương chính sách của ngành và của tỉnh liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội; tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết để đánh giá hiệu quả, kết quả và thực trạng việc chấp hành pháp luật, chủ trương chính sách về bảo hiểm xã hội;

4. Tổng hợp tình hình, báo cáo và đề xuất kịp thời những chủ trương, chính sách, giải pháp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai và  thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, phân định trách nhiệm tại quy định này;

5. Chủ nhiệm các chương trình mà ngành Bảo hiểm xã hội được phân công chủ trì. Tham gia hoặc phân công cán bộ tham gia các Ban chỉ đạo, điều hành các chương trình của tỉnh có liên quan đến ngành;

6. Tổ chức tiếp dân định kỳ và trực tiếp giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh;

7. Trả lời chất vấn trước Hội đồng nhân dân tỉnh những vấn đề về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu;

8. Tham mưu đề xuất về công tác cán bộ thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo chế độ quy định;

9. Chấp hành chế độ thông tin báo cáo kịp thời theo quy định.

Điều 6 : Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban nhân cấp huyện :

1. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình thực hiện quản lý hành chính nhà nước và kiểm tra, giám sát việc chấp hành luật pháp về  bảo hiểm xã hội trên địa bàn;

2. Tổ chức chỉ đạo triển khai và thực hiện các văn bản pháp luật, các chủ trương chính sách của trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác bảo hiểm xã hội cho các đơn vị do huyện quản lý;

3. Kết hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện các công tác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm xã hội như: kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, công tác tổ chức chi trả, tình hình mở rộng đối tượng tham gia, việc chấp hành nộp bảo hiểm xã hội…

4. Tạo các điều kiện cần thiết để cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Nhà nước;

5. Đưa nội dung phát triển công tác bảo hiểm xã hội vào Chương trình kế họach phát triển kinh tế, xã hội hằng năm của huyện.

Điều 7: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện :

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Điều 6 của quy định này;

2. Chủ động kết hợp với Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch, định hướng phát triển sự nghiệp bảo hiểm xã hội trên địa bàn;

3. Tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, chủ trương chính sách của trung ương và của tỉnh liên quan đến hoạt động bảo hiểm xã hội;

4. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động bảo hiểm xã hội đúng theo quy định hiện hành.

 

CHƯƠNG III

PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

GIỮA GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

 

Điều 8 : Đối với nhiệm vụ giải quyết các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội:

1. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm: Căn cứ vào Điều lệ Bảo hiểm xã hội, Điều lệ Bảo hiểm y tế  tổ chức quy trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, giải quyết các chính sách chế độ bảo hiểm xã hội; cấp các loại sổ, thẻ bảo hiểm xã hội; tổ chức mạng lưới chi trả cho đối tượng đến tận cơ sở, đảm bảo công tác chi trả phải đúng kỳ, đủ số, đến tay đối tượng;

- Chủ trì công tác phối hợp với ngành y tế, các cơ sở khám chữa bệnh (có hợp đồng với cơ quan Bảo hiểm xã hội) thực hiện công tác bảo hiểm y tế cho đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm: Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội cho đối tượng trên địa bàn; chỉ đạo cơ quan Bảo hiển xã hội cấp huyện và các cơ quan, tổ chức,đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm chỉnh chính sách về BHXH cho người lao động và nhân dân ở địa phương.

Điều 9 : Tổ chức quản lý và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội :

1. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm: Thực hiện đúng pháp luật công tác quản lý và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền, vận động để đông đảo người lao động và nhân dân hiểu được bản chất ưu việt của chính sách BHXH, tự giác tham gia; xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng đạt chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao và phù hợp với tình hình, đặc điểm tại địa phương; chủ động tổ chức kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội của cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện, của đơn vị sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền, kiến nghị đến các cơ quan chức năng xử phạt các vi phạm vượt thẩm quyền.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm: Tổ chức công tác quản lý nhà nước về an sinh, an toàn xã hội trong đó đặt bảo hiểm xã hội là một mục tiêu trọng điểm cần tập trung tăng cường công tác quản lý. Thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra về công tác quản lý và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Ban hành các văn bản quản lý về bảo hiểm xã hội theo thẩm quyền; quyết định thành lập các đoàn kiểm tra về bảo hiểm xã hội cấp huyện; quyết định hình thức và mức xử phạt đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm về bảo hiểm xã hội theo thẩm quyền được luật pháp quy định.

Điều 10 : Đối với nhiệm vụ quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội :

1. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm: Căn cứ vào quyết định được phân cấp công tác quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tiến hành tổ chức công tác thu bảo hiểm xã hội, kế toán, thống kê theo luật pháp quy định. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao,tập trung thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền đóng bảo hiểm xã hội của đối tượng tham gia nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội được  quản lý thống nhất tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam; hướng  dẫn cơ quan Bảo hiểm xã hội  cấp huyện lập dự toán thu và xét duyệt  giao dự toán thu cho cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện;

- Hằng năm lập dự toán chi trả các chế độ bảo hiểm, chi hoạt động bộ máy, chi xây dựng cơ bản và các nhu cầu chi khác trình Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt; tiếp nhận các nguồn kinh phí được cấp qua hệ thống Kho bạc, Ngân hàng, Quỹ đầu tư phát triển và nguồn kinh phí được cấp khác… điều hành sử dụng các nguồn kinh phí theo đúng  chế độ, tiêu chuẩn, định mức được Chính phủ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định;                    

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm: Chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện triển khai tốt công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện trên địa bàn, điều hành công tác phối hợp của các cơ quan cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý và khai thác nguồn thu; giám sát, kiểm tra công tác chi trả các chính sách, chế độ BHXH của cơ quan Bảo hiểm xã hội, đại lý chi trả tại xã, phường, thị trấn và tình hình sử dụng quỹ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế (có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế) trên địa bàn.

Điều 11: Mối quan hệ trong công tác tổ chức và cán bộ :

1. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm :

a) Thống nhất quản lý biên chế, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức lao động trong ngành theo đúng quy định về phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao;

b) Tổ chức lấy ý kiến nhận xét công tác hằng năm đối với cán bộ là lãnh đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện;

c) Tổ chức công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo cán bộ;

d) Tổ chức lấy ý kiến thỏa thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về bổ nhiệm cán bộ là Giám đốc, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm: Đảm bảo duy trì sự ổn định về tổ chức bộ máy và cán bộ của Bảo hiểm xã hội cấp huyện, tạo điều kiện để cơ quan Bảo hiểm xã hội  hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cho ý kiến nhận xét cán bộ lãnh đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện hằng năm theo đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Cho ý kiến nhận xét bổ nhiệm cán bộ là Giám đốc, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện. Tham gia tổ chức chỉ đạo xây dựng mạng lưới thu, chi bảo hiểm xã hội, các cơ sở khám chữa bệnh cho đối tượng được bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện.

Điều 12 : Quan hệ công tác giữa Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:

1. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp làm việc, thống nhất giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể phân công cấp Phó làm việc và quyết định công việc, nhưng Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

2. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu giải quyết hoặc trả lời các đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội trong thời gian tối đa là 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản. Nếu quá thời hạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện báo cáo bằng văn bản với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết. Đối với những vấn đề mà hai bên không đi đến thống nhất, mỗi bên sẽ báo cáo lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để quyết định. Đối với những vấn đề về công tác bảo hiểm xã hội có liên quan đến nhiều ngành, cần có ý kiến của các sở, ban, ngành thì Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ làm đầu mối, chủ động trao đổi với các sở, ban, ngành có liên quan và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Sau khi có quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 15 ngày Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phải có văn bản trả lời cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải sắp xếp lịch làm việc thường xuyên với nhau, để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sự nghiệp bảo hiểm xã hội và công tác quản lý hành chính về bảo hiểm xả hội trên địa bàn huyện. Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cấp huyện trong việc thực hiện pháp luật, các văn bản quy định của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, sai sót tại cơ sở.

 
CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 13 : Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện bản quy định này đến các cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện trực thuộc.

Điều 14 : Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện phối hợp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức triển khai và thực hiện bản Quy định này đến các cơ quan, đơn vị cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 15: Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện Quy định này và kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trong quá trình tổ chức thực hiện.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

đã ký

 

 

Lê Minh Tùng

 

 

 

 

 

 

           

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi