Kế hoạch 3030/KH-BHXH 2020 số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
________

Số: 3030/KH-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH

Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

___________

 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Kế hoạch số 1584/KH-BHXH ngày 21/5/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam với những nội dung sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

1.2. Quản lý tập trung dữ liệu kết quả giải quyết TTHC của BHXH Việt Nam tại Hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử Ngành BHXH.

2. Yêu cầu

2.1. Số hóa kết quả giải quyết TTHC phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 25 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2.2. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) và việc phối hợp giữa các đơn vị nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ theo nội dung Kế hoạch đã đề ra.

II. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

2. Đảm bảo điều kiện thực hiện Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

3. Triển khai kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC tại BHXH tỉnh, BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là BHXH huyện) theo lộ trình hàng năm, đảm bảo đúng quy định và hoàn thành trước 31/12/2025.

4. Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam theo quy định.

(Nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam tại BHXH tỉnh, BHXH huyện được đảm bảo từ nguồn kinh phí chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN hằng năm được BHXH Việt Nam giao cho các đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở kế hoạch này, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, LT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hùng Sơn

 

 

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

PHỤ LỤC

Nhiệm vụ cụ thể triển khai kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
(Kèm theo Kế hoạch số: 3030/KH-BHXH ngày 24/9/2020 của BHXH Việt Nam)

 

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

1.1

Xây dựng Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

Trung tâm Lưu trữ

- Các đơn vị: VP, CSXH, CSYT, PC, KHĐT, TCKT, BT, ST, CNTT.

Hoàn thành trong Quý III/2020

Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam

1.2

Xây dựng văn bản hướng dẫn BHXH tỉnh về việc rà soát, thống kê, báo cáo tài liệu là kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam

Trung tâm Lưu trữ

- Các đơn vị: VP, CSXH, CSYT, PC, KHĐT, TCKT, BT, CNTT.

- BHXH 03 tỉnh: Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Nghệ An.

Hoàn thành trong Quý IV/2020

Công văn hướng dẫn BHXH tỉnh về việc rà soát, thống kê, báo cáo tài liệu là kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam

1.3

Tổng hợp kết quả rà soát, thống kê tên loại, khối lượng tài liệu là kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam đã cấp bản giấy do BHXH tỉnh, BHXH huyện đang quản lý và lưu trữ.

Trung tâm Lưu trữ

BHXH tỉnh, BHXH huyện.

Hoàn thành trong Quý I/2021

Báo cáo thống kê số liệu tài liệu là kết quả giải quyết TTHC đã cấp bản giấy còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam cần thực hiện số hóa.

1.4

Xây dựng Danh mục tài liệu là kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam cần thực hiện số hóa.

Trung tâm Lưu trữ

- Các đơn vị: VP, CSXH, CSYT, PC, KHĐT, TCKT, BT, CNTT.

- BHXH 03 tỉnh: Tp. Hà Nôi, Tp. Hồ Chí Minh, Nghệ An.

Hoàn thành trong Quý II/2021

Danh mục tài liệu là kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam cần thực hiện số hóa.

1.5

Hướng dẫn quy trình số hóa lưu trữ điện tử kết quả giải quyết TTHC.

Trung tâm Lưu trữ

- Trung tâm CNTT.

- BHXH tỉnh.

Hoàn thành trong Quý III/2021

Văn bản hướng dẫn quy trình số hóa, lưu trữ điện tử kết quả giải quyết TTHC.

1.6.

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm số hóa kết quả giải quyết TTHC tại BHXH tỉnh, BHXH huyện.

Trung tâm CNTT.

- Trung tâm Lưu trữ

- BHXH tỉnh.

Hoàn thành trong Quý III/2021

Văn bản hướng dẫn Phần mềm số hóa kết quả giải quyết TTHC.

1.7

Kết nối dữ liệu số hóa kết quả giải quyết TTHC vào Hệ thống Lưu trữ hồ sơ điện tử Ngành BHXH.

Trung tâm CNTT

- Trung tâm Lưu trữ

- BHXH tỉnh.

Thường xuyên

Đồng bộ cơ sở dữ liệu số hóa kết quả giải quyết TTHC với cơ sở dữ liệu Hệ thống Lưu trữ hồ sơ điện tử Ngành BHXH.

1.8

Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam tại BHXH tỉnh, BHXH huyện.

Trung tâm Lưu trữ

- Các đơn vị: VP, PC, CNTT.

- BHXH tỉnh

Thường xuyên

 

1.9

Đánh giá, đề xuất nâng cấp, mở rộng phần mềm số hóa, lưu trữ điện tử.

Trung tâm CNTT

- Trung tâm Lưu trữ;

- BHXH tỉnh

Khi có yêu cầu

 

1.10.

Bảo đảm kinh phí triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC

Vụ Tài chính - Kế toán

BHXH tỉnh

Hằng năm

 

2. BHXH các tỉnh

2.1

Rà soát, thống kê tên loại, khối lượng kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam do BHXH tỉnh, BHXH huyện đã cấp bản giấy

BHXH tỉnh

Trung tâm Lưu trữ

Hoàn thành trong Quý IV/2020

Báo cáo thống kê tên loại, khối lượng kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam do BHXH tỉnh, BHXH huyện đã cấp bản giấy cần thực hiện số hóa.

2.2

Triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam tại BHXH tỉnh, BHXH huyện

BHXH tỉnh

- Các đơn vị: VP, CSXH, CSYT, TCKT, BT, CNTT, LT.

Hoàn thành trong Quý III/2025

 

2.3

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam tại BHXH tỉnh, BHXH huyện.

BHXH tỉnh

- Các đơn vị: VP, PC, CSXH, CSYT, BT, CNTT, LT.

Hàng năm và khi có yêu cầu

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC tại BHXH tỉnh, BHXH huyện.

 

 

thuộc tính Kế hoạch 3030/KH-BHXH

Kế hoạch 3030/KH-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3030/KH-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Hùng Sơn
Ngày ban hành:24/09/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Bảo hiểm
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi