Dự thảo Quyết định về quản lý tài chính của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Văn bản tiếng việt
Lưu
Báo lỗi
  • Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17
Trạng thái: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

Số: /2019/QĐ-TTg

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về chế độ quản lý tài chính

đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính

----------

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng11năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chế độ quản lý tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định chế độ quản lý tài chính của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức tại Cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Điều 3. Nội dung và chế độ chi

1. Chi thực hiện chế độ tự chủ:

a) Chi tiền lương bình quân với hệ số tiền lương tối đa không quá 02 lần mức lương đối với cán bộ, công chức do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc và các loại phụ cấp, trừ chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ).

b) Chi hành chính theo định mức quy định;

c) Chi mua sắm tài sản phục vụ cho việc quản lý, giám sát theo quy định;

d) Chi tăng cường công tác quản lý, giám sat, thanh tra, kiểm tra theo quy định;

đ) Chi hoạt động đặc thù: thuê chuyên gia trong và ngoài nước (bao gồm cả chuyên gia tính toán bảo hiểm) theo quy định.

e) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

2. Chi không thực hiện chế độ tự chủ: thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Kinh phí đảm bảo nhiệm vụ chi

1. Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi cho hoạt động của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tại Điều 3 Quyết định này được bố trí từ nguồn thu phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm chi theo quy định của Pháp luật Phí và lệ phí.

2. Nguồn kinh phí giao tự chủ nếu có tiết kiệm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm được chi cho các nội dung theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan; trong đó, bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức tối đa không quá 1,0 lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm .

2. Các chế độ quy định tại Quyết định này được áp dụng cho năm ngân sách 2020.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng: Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG

  

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

thuộc tính Quyết định

Dự thảo Quyết định về chế độ quản lý tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính
Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Bảo hiểmLoại dự thảo:Quyết định
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tài chínhTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định chế độ quản lý tài chính của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính, áp dụng với cán bộ, công chức tại Cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.
dự thảo tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi