Công văn 970/LĐTBXH-TTr 2020 thực hiện chiến dịch thanh tra bảo hiểm xã hội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

__________

Số: 970/LĐTBXH-TTr

V/v Thực hiện chiến dịch thanh tra năm 2020 trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Ngày 03/10/2019, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 4241/LĐTBXH-TTr hướng dẫn công tác thanh tra năm 2020, trong đó có nội dung thực hiện Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội với chủ đề “Tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội là thực hiện An sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội” gồm 05 hoạt động chính: Truyền thông; lễ phát động chiến dịch; đào tạo, tập huấn và hướng dẫn cải thiện tuân thủ; thanh tra; tổng kết, đánh giá. Hiện nay, tài liệu phục vụ các hoạt động chiến dịch đã hoàn thiện, lễ phát động chiến dịch dự kiến tổ chức trong tháng 3/2020.

Tuy nhiên, do dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định dừng tổ chức lễ phát động chiến dịch thanh tra năm 2020.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không tổ chức các hội nghị, hội thảo đông người để triển khai chiến dịch thanh tra, thay vào đó thực hiện tuyên truyền các sai phạm thường gặp trong việc thực hiện quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, các gương điển hình về công tác bảo hiểm xã hội tới người dân, doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, vẫn tiến hành hoạt động thanh tra trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo kế hoạch đã được phê duyệt đối với các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội đã được nhắc nhở nhưng vẫn không khắc phục. Tài liệu phục vụ chiến dịch thanh tra (Kế hoạch thực hiện chiến dịch, đề cương thanh tra, tài liệu tập huấn, mẫu báo cáo) được đăng trên trang thông tin điện tử http://thanhtralaodong.gov.vn/.

Sau khi kết thúc thanh tra trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Thanh tra) trước ngày 10/11/2020 để tiến hành tổng kết, đánh giá chiến dịch.

Lưu ý: Chỉ xử lý vi phạm hành chính doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ 31/12/2019 về trước./.

 

Nơi nhận:                                   

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- BHXH Việt Nam (để p/h);

- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Quân

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực