Công văn 923/BHXH-QLT TP.HCM hướng dẫn bổ sung Công văn 906/BHXH-QLT

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
___________

Số: 923/BHXH-QLT
V/v:
Hướng dẫn bổ sung Công văn số 906/BHXH-QLT ngày 28/4/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 1457/UBND-KT ngày 21/4/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố và Công văn số 11183/SLĐTBXH-LĐ ngày 28/4/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn hồ sơ, biểu mẫu tại khoản 3 Mục III và khoản 3 Mục IV Công văn số 1457/UBND-KT, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn bổ sung điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại Công văn số 906/BHXH-QLT ngày 28/4/2020, như sau:

- Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng liên tục trở lên trong giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020; thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/02/2020 trở đi.

- Có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Đã tham gia BHXH bắt buộc đến trước thời điểm tạm hoãn hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Cơ quan BHXH thực hiện xác nhận Bảng tổng hợp danh sách người lao động thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu số 3) theo đúng quy định tại Mục 3 Công văn số 906/BHXH-QLT ngày 28/4/2020 của BHXH thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị sử dụng Mẫu số 1 hoặc Mẫu số 3 cung cấp cho các cơ quan chức năng để được chi hỗ trợ cho người lao động theo mức quy định của thành phố hoặc trung ương.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng hướng dẫn trên, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản hồi về cơ quan BHXH để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc;

- BHXH QH (để thực hiện);

- Văn phòng, các Phòng nghiệp vụ;

- Website BHXH Thành phố;

- Lưu: VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Thanh

 
 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực