Công văn 883/BHXH-DVT 2016 thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo giá kê khai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
Số: 883/BHXH-DVT
V/v Thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo giá kê khai, kê khai lại
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016
 

Kính gửi:
-Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trc thuộc trung ương;
-Trung tâm Giám đnh BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vc phía Bắc;
-Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam;
-Bo hiểm hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an Nhân dân.
 
Ngày 28/8/2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn số 3159/BHXH-DVT hướng dn thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm Y tế (BHYT) không cao hơn giá thuốc kê khai (KK), khai lại (KKL).
Va qua, trên trang điện tử của Cục Quản lý Dược-Bộ Y tế, đăng ti ngày 24/9/2015, thông báo hiện có 14.895 thuc có g KK, KKL chưa hợp lý; đăng tải ngày 09/10/2015 có 14.889 thuốc giá KK, KKL chưa hợp lý (trong đó 8.407 mặt hàng thuốc nhập khẩu,6.482 mặt hàng thuc sn xut trong nước),Cục Quản lý Duợc đã có văn bản yêu cu các doanh nghiệp cung ứng thuc giải trình, Điều chnh giá KK theo quy định về quản lí giá thuốc.
Tn cơ s ý kiến của BộY tế tại Công văn s 9867/BYT-QLD ngày 15/12/2015 về xét thu vàthanh toán các thuốc có giá KK, KKL chưa được công bố,để đảm bảo công tác thanh toán chi phí thuc BHYT đúng quy định ca pháp luật, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu BHXH các tnh, thành ph trực thuộc trung ương, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam,BHXH Bộ Quốc phòng), BHXH Công an Nhân dân (sau đây gọi chung là BHXH tnh) phối hợp với Sở Y tế, các cơ s khám, chữa bệnh (KCB) thực hin nhưsau:
1. Cơ quan BHXH thực hiện thanh toán chi phí thuc với các cơ s KCB căn cứ giá thuốc mua vào ca cơ s KCB theo quy định của pháp lut về đấu thầu mua thuc. Giá thuốc mua vào của cơ sở KCBkhông vượt giá thuốc KK, KKL còn hiệu lực tại thờiĐiểmcơ s KCB nhp thuốc và không vượt giá thuốc tại kết qu lựa chọn nhà thầu.
Đi với các thuốc đã đưc thanh toán BHYT tại các cơ s KCB, nhưng trong quá trình rà soát, kim tra phát hiện giá thanh toán cao hơn giá KK, KKL còn hiệu lc, thì căn cứ theo thời Điểm giá thuốc KK, KKL được Điều chnh để thực hiện thu hồi chi phí chênh lệch đã thanh toán, đồng thời thông báo để Sở Y tế xem xét xử lý theo quy định tại Điều 47, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính, trong lĩnh vực y tế.
2.Trường hợp các mặt hàng thuốc chưa có giá KK, KKL được công bố trên trang tin điện tử của Cục Quản lý Dược:
2.1.Tại các địa phương, cơ sở KCB đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc: thực hiện như hướng dẫn của Bộ Y tế tại Điểm 3 Công văn số 9867/BYT-QLD nêu trên, cụ thể:
-Trường hợp mặt hàng thuốc đã được kê khai giá nhưng Cục Quản lýDược đã có văn bản kiến nghị về giá thuốc kê khai chưa hợp lý: Thực hiện việc đánh giá lựa chọn nhà thầu theo quy định, tuy nhiên sẽ chỉ gọi hàng, cung ứng thuốc khi có giá kê khai được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.
-Trường hợp mặt hàng thuốc đã được kê khai giá nhưng Cục Quản lý Dược chưa có văn bản kiến nghị về giá thuốc kê khai chưa hợp lý:
+ Đề nghị doanh nghiệp có văn bản xác nhận về việc chưa nhận được kiến nghị bằng văn bản của Cục Quản lý Dược về mức giá đã kê khai.
+ Thực hiện việc đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định, tuy nhiên sẽ chỉ gọi hàng, cung ứng thuốc khi có giá kê khai được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.
-Trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện kê khai giá, nhưng chưa được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược làm ảnh hưởng đến quá trình cung ứng thuốc của cơ sở KCB, đề nghị cơ sở KCB thông báo cho cơ quan BHXH, báo cáo kịp thời về BHXH Việt nam để kiến nghị Bộ Y tế và Tổ công tác liên ngành (được Bộ Y tế thành lập theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Thông tư liên tịch số 50/2011/TT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2011 của ln Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công thương) xem xét, giải quyết.
2.2.Đối với các thuốc có trong kết quả trúng thầu đang áp dụng để mua thuốc phục vụ Điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh:
-BHXH các tỉnh yêu cầu các cơ sở KCB thông báo cho các doanh nghiệp cung ứng thuốc khẩn trương hoàn thiện thủ tục và đề nghị Cục Quản lý Dược công bố giá KK, KKL theo quy định làm căn cứ thanh toán theo chế độ BHYT. Kể từ ngày 01/4/2016, nếu các doanh nghiệp không hoàn thiện thủ tục kê khai và giá thuốc KK, KKL được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược thì cơ quan BHXH tạm dừng thanh toán chi phí thuốc.
-Giá thuốc thanh toán không vượt mức giá KK, KKL được công bố trêntrang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.
3.BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở KCB báo cáo về BHXHViệt Nam:
-Đối với các thuốc nêu tại Tiết 2.2, Điểm 2 Công văn này: báo cáo bằngvăn bản và thư điện tử về số lượng thuốc được duyệt của cơ sở KCB tại kết quảđấu thầu, số lượng thuốc đã được cơ sở KCB sử dụng trong Điều trị, số lưngthuốc đã được cơ sở KCB nhập nhưng chưa sử dụng đến ngày 31/3/2016 vàdanh sách các thuốc cơ quan BHXH tạm dừng thanh toán từ ngày 01/4/2016 vềBHXH Việt Nam trước ngày 10/4/2016 (Phụ lục số 01, 02, 03 gửi kèm).
(Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 ch thực hiện báo cáo dữ liệu theo hộp thư điệntử qua địa chỉ email: banduocvtyt@vss.gov.vnkhtonghop.duocvtvt@vss.gov.vn).
-Đối với các thuốc nêu tại Tiết 2.1, Điểm 2 Công văn này: thực hiện báocáo danh Mục thuốc ngay sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu của cơ sở KCBđược phê duyệt.
4.BHXH các tỉnh chủ động phối hợp với Sở Y tế, cơ sở KCB rà soát, cậpnhật giá thuốc KK, KKL được công bố trên trang thông tin điện tử của CụcQuản lý Dược để thực hiện thanh toán chi phí thuốc theo đúng quy định; đồngthời tổng hợp, định kỳ hàng quý thực hiện báo cáo vè BHXH Việt Nam (BanDược và Vật tư y tế).
Đề nghị BHXH các tỉnh triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáovề Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Dược và Vật tư y tế) để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ Y tế; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch vàĐầu tư;
-
Tổng Giám đốc (để b/c);
-Sở Y tế các tỉnh;
-Các Đơn vị: CSYT, TCKT; TTKT, KTNB;
-Website BHXH Việt Nam;
-Lưu VT, DVT (5 bản).
KT. TỔNG GIÁM ĐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo
 

thuộc tính Công văn 883/BHXH-DVT

Công văn 883/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo giá kê khai, kê khai lại
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:883/BHXH-DVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành:16/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Bảo hiểm
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi