Công văn 832/AIDS-VP 2019 cung ứng và quyết toán thuốc kháng HIV

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ

CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

--------------

Số: 832/AIDS-VP

V/v: Cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn quỹ BHYT năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph
úc

-----------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh/thành ph trực thuộc trung ương.

 

Cục Phòng, chống HIV/AIDS nhận được công văn số 3436/BHXH-GĐB ngày 20/9/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) (văn bản gửi kèm). Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các nội dung sau:

1. Giao Đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố phổ biến cho các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn các nội dung lưu ý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về cung ứng, thanh toán thuốc kháng HIV năm 2019 và tăng cường giám sát việc sử dụng, thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn BHYT và các nguồn chương trình, dự án đúng quy định.

2. Chỉ đạo các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn đề xuất mua sắm phù hợp với nhu cầu sử dụng, chỉ định đúng đối tượng, đúng hướng dn điều trị, rà soát điều chỉnh chi phí thuốc, tiền khám chưa đúng quy định và chi phí cùng chi trả không thuộc phạm vi thanh toán từ quỹ BHYT.

3. Chỉ đạo các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn phi hợp với cơ quan BHXH nơi đơn vị ký hợp đồng khn trương quyết toán thuốc kháng HIV nguồn BHYT, gửi đề nghị thanh toán phần cùng chi trả thuốc kháng HIV về đơn vị được giao thanh toán phần cùng chi trả thuốc kháng HIV tại địa phương đ thanh toán cho cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố theo Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng ngun quỹ khám bệnh, cha bệnh BHYT và các văn bản hướng dẫn của các chương trình, dự án h trợ thanh toán phần cùng chi trả thuốc kháng HIV.

Trân trọng cảm ơn./.

 

i nhận:

- Như trên;

- PCT Phan Thị Thu Hương (để chỉ đạo);

- Đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố;

- Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến phía Bắc, Ban dược và vật tư y tế BHXH Việt Nam (để phối hợp);

- Lưu: VT. VP.

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Long

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực