Công văn 5127/BHXH-PC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn lựa chọn, thiết lập cán bộ làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
Số: 5127/BHXH-PC
V/v:Hướng dẫn lựa chọn, thiết lập cán bộ làm đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
----------
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015
 
 

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Để đảm bảo tính thống nhất thi hành Quyết định s 1458/QĐ-BHXH ngày 03/12/2015 ca Bo hiểm xã hội Việt Nam về việc thiết lập hệ thống công chức, viên chức làm đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn một snội dung sau:
Cán bộ làm đầu mi Kiểm soát TTHC (sau đây gọi tắt là cán bộ làm đầu mối) đm bảo có đủ các tiêu chí sau:
1. Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn và am hiểu các quy định về TTHC, quy trình giải quyết nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
2. Có đnăng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao quy định tại Điều 2 Quyết định số 1458/QĐ-BHXH; đồng thời, tham mưu giúp thủ trưởng đơn vị thực thi có hiệu quả trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC.
3. Làm việc n định tại một trong những vị trí chuyên môn theo Quyết định số 1458/QĐ-BHXH:
a) Đối tượng thuộc Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 là viên chức thuộc đơn vị.
b) Đi tượng thuộc Khoản 4 Điều 1 là viên chức thuộc 04 Phòng: Văn phòng, Tiếp nhận và trả kết quả TTHC, Tổ chức cán bộ, Kiểm tra.
c) Đối tượng thuộc Khoản 5 Điều 1 là viên chức thuộc Tổ, Bộ phận Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ của Bảo hiểm xã hội cấp huyện.
1. Thiết lập hệ thống cán bộ làm đầu mối
Slượng cán bộ làm đầu mối được thiết lập không quá số lượng tối thiểu theo quy định tại Quyết định số 1458/QĐ-BHXH:
a) Thtrưởng các đơn vị giúp việc Tổng Giám đốc lập danh sách cán bộ đầu mối gi Ban Pháp chế tổng hợp, trình Tổng Giám đốc phê duyệt.
b) Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phban hành quyết định phê duyệt danh sách cán bộ làm đầu mối, đồng thi gi Ban Pháp chế tổng hợp, theo dõi.
2.Thay đổi cán bộ làm đầu mối
Trong trường hợp cần thay đổi cán bộ làm đầu mối mà không làm thay đổi slượng của danh sách đã phê duyệt:
a) Thủ trưởng các đơn vị giúp việc Tổng Giám đốc lập danh sách, nêu rõ lý do thay đổi gửi Ban Pháp chế.
b) Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tnh, thành phố ban hành quyết định thay đi cán bộ làm đầu mối; đồng thời, gửi Ban Pháp chế tổng hợp, theo dõi.
3. Bsung cán bộ làm đầu mối
Định kỳ tháng 12 hàng năm, căn cứ yêu cầu, kết quả thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát TTHC, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đề xuất việc bổ sung cán bộ làm đầu mối gửi Ban Pháp chế tng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt.
4. Trách nhiệm của cán bộ làm đầu mối
Cán bộ làm đầu mi chịu trách nhiệm trước Thủ trưng đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát TTHC tại đơn vị; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra của Ban Pháp chế về nghiệp vụ Kiểm soát TTHC.
1. Đđảm bảo cho hệ thống cán bộ làm đầu mi Kiểm soát TTHC bt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2016:
a) Thủ trưng các đơn vị giúp việc Tng Giám đốc lập danh sách cán bộ làm đầu mối gửi Ban Pháp chế trước ngày 25/12/2015.
b) Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố ban hành quyết định phê duyệt danh sách cán bộ làm đầu mối, gửi Ban Pháp chế trước ngày 31/12/2015.
2. Danh sách cán bộ làm đu mối lập theo Mu 01/DSĐM ban hành kèm theo văn bản này.
Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Pháp chế) theo địa chỉ: thutuchanhchinh@vss.gov.vn hoặc số điện thoại 04.39928017 để được hướng dẫn./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc;
-
Các Phó TGĐ;
-
Lưu: VT, PC (08).
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ
Lương Anh Tuấn
 
 

 
Mu 01/DSDM
(Ban hành kèm theo Công văn số 5127/BHXH-PC ngày 17/12/2015 ca BHXH Việt Nam)
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
…………… (1) ………………

-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
………., ngày ….. tháng ….. năm …..
 
 
 
 
 
(Ban hành kèm theo ………. (2) ……….)
 

STT
Họ và tên
Sinh năm
 
Trình độ, chuyên môn đào tạo
Chức vụ
Đơn vị
(Tên Phòng/huyện)
Số điện thoại di động, email
Ghi chú
Nam
Nữ
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Nguyễn Văn A
1967
 
Cử nhân, Học viện hành chính
Chuyên viên
Phòng Tiếp nhận và trả kết qu TTHC
Đt: 09XXXXXX
email: nva@.....com
 
2
Nguyn Thị B
 
1980
Cử nhân, Đại học Luật
Phó Trưởng phòng
Văn phòng
Đt: 090 XXXXX
email: ntb@......com
Thay ông Lê Văn B,
………………..
3
……………
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng: ------người
 
 
 
 
 
 
 
 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Lưu ý:
- (1) : Tên đơn vị giúp việc Tng Giám đốc/đơn vị sự nghiệp trực thuộc/BHXH tnh, thành phố;
- (2): + Công văn đi với đơn vị giúp việc Tổng Giám đốc (nếu có);
         + Quyết định đi với đơn vị sự nghiệp trực thuộc/BHXH tnh, thành phố.
- Cột 9 sử dụng trong trường hợp thay đi cán bộ làm đu mi: Ghi thông tin cán bộ làm đu mối trước khi thay đi.
 
 

thuộc tính Công văn 5127/BHXH-PC

Công văn 5127/BHXH-PC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn lựa chọn, thiết lập cán bộ làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5127/BHXH-PCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lương Anh Tuấn
Ngày ban hành:17/12/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Bảo hiểm

tải Công văn 5127/BHXH-PC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi