Công văn 4967/BHXH-CSXH hướng dẫn ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
Số: 4967/BHXH-CSXH
V/v:Hướng dẫn ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016
 
 
nh gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
 
Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) và Công văn số 4036/LĐTBXH-BTXH ngày 14/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cấp xác nhận thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng chết để thân nhân được hưởng hỗ trợ chi phí mai táng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả; để thống nhất trong tổ chức thực hiện, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn như sau:
Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà chết kể từ ngày 01/01/2014 trở đi thì BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) căn cứ giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã hiệu lực pháp luật đối với người chết và danh sách báo giảm hưởng, tạm dừng các chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu số 13-CBH) do BHXH tỉnh lập theo quy định của BHXH Việt Nam để ra quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (theo mẫu đính kèm). Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được gửi kèm dữ liệu danh sách báo giảm hưởng, tạm dừng các chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu số 13-CBH) cho BHXH huyện và Bưu điện tỉnh để chuyển cho Bưu điện huyện gửi đến thân nhân người chết và đề nghị thân nhân người chết ký xác nhận đã nhận được quyết định.
Trung tâm Công nghệ thông tin: Căn cứ quy định của chính sách và hướng dẫn tại văn bản này để điều chỉnh bổ sung phần mềm liên quan đến việc ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà chết theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP để BHXH tỉnh thực hiện.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để hướng dẫn bổ sung./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Website BHXH Việt Nam;
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH (5b).
KT. TNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu
 
MẪU QUYẾT ĐỊNH THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP TUẤT HÀNG THÁNG
(ban hành kèm theo Công văn số 4067/BHXH-CSXH ngày 12 tháng 12 năm 2016 của BHXH Việt Nam)
 
 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIM XÃ HỘI TỈNH/TP ...
-------
Số: ……../QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
…..……, ngày…... tháng... năm ….....
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng
----------------------
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ …………………
 
 
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;
Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ Quyết định số ..... ngày …. tháng …. năm ….. của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ……………………..;
Căn cứ Quyết định số …… ngày ….. tháng …. năm ..... của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương;
Căn cứ ………………………. đối với Ông/Bà ……………………….. (1);
 
QUYT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng kể từ ngày ….. tháng ….. năm ……. đối với Ông/Bà ………………..(1), sinh ngày ….. tháng ….. năm, Số sổ: …………………
- Cư trú tại: …………………………………………………………………………………………
- Là thân nhân của Ông/Bà ………………………………………………………………………
- Lý do thôi hưởng: Bị chết ngày ……… tháng...........năm .................................................
- Nơi thôi hưởng trợ cấp: …………………………………………………………………………
Điều 2. Các Ông, Bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, KHTC, Giám đốc BHXH………………… và thân nhân Ông/Bà có tên tại Điều 1 (1) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, P.CĐ BHXH.
GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)
Ghi chú: (1) Ghi rõ Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; ghi rõ số ... kí hiệu văn bản... ngày... tháng... năm tên cơ quan ban hành; họ, tên người chết.

thuộc tính Công văn 4967/BHXH-CSXH

Công văn 4967/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4967/BHXH-CSXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Đình Liệu
Ngày ban hành:12/12/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi