Công văn 4887/BHXH-CNTT TP.HCM 2022 cập nhật bổ sung số Căn cước công dân của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu BHXH

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4887/BHXH-CNTT
V/v: Cập nhật bổ sung số CCCD/mã ĐDCN của người tham gia trong CSDL Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và cài đặt, sử dụng ứng dụng VSSID

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2022

Kính gửi:

- Các đơn vị sử dụng lao động; các đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm y tế;
- Các Tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu: “Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD), ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNEID), trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)”; Công văn số 2933/UBND-BCĐ ngày 22/8/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện đề án 06 Thành phố về việc thực hiện một số nội dung trọng tâm trước mắt của Đề án 06 và công tác làm sạch dữ liệu trên địa bàn Thành phố; Công văn số 3715/PC06-Đ2 ngày 27/7/2022 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp làm sạch dữ liệu BHXH của người tham gia BHXH trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Công văn số 1147/BHXH-TST ngày 04/5/2022 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc kê khai số định danh cá nhân/ thẻ Căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT;

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, các đơn vị quản lý người tham gia BHYT, các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn thành phố (sau đây gọi tắt là đơn vị) thực hiện một số nội dung sau:

1. Nhận danh sách tham gia BHXH, BHYT từ cơ quan BHXH (cán bộ chuyên quản thu) chậm nhất ngày 10/9/2022, danh sách gồm:

- Mẫu 01: Danh sách người tham gia đã được cơ quan BHXH đồng bộ với CSDL quốc gia về dân cư và sử dụng thẻ căn cước công dân khi đi khám chữa bệnh thay thế thẻ BHYT.

- Mẫu 02: Danh sách người tham gia chưa khớp với CSDL quốc gia về dân cư và người tham gia chưa có số định danh cá nhân/căn cước công dân.

2. Sau khi tiếp nhận 2 danh sách, đơn vị thực hiện:

2.1. Đối với danh sách Mẫu 01:

- In Mẫu 01, yêu cầu người tham gia kiểm tra toàn bộ thông tin trên Mẫu 01. Trường hợp thông tin khớp đúng thì ký xác nhận vào cột “xác nhận của người tham gia” (cột 9). Gửi bản giấy về cơ quan BHXH trước ngày 30/9/2022.

Trường hợp sai thông tin thì ghi chú thông tin sai vào vào cột 9 đồng thời lập hồ sơ điều chỉnh thông tin sai theo đúng quy định gửi hồ sơ điều chỉnh về cơ quan BHXH.

- Thông báo cho người tham gia có tên trong danh sách biết về việc “Thông tin cá nhân đã được đồng bộ giữa dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý và CSDL quốc gia về dân cư, người tham gia có thể sử dụng thẻ CCCD đi khám chữa bệnh BHYT thay thế thẻ BHYT”.

2.2. Đối với danh sách Mẫu 02:

- In Mẫu 02, yêu cầu người tham gia kê khai thông tin đúng vào cột 10 đến cột 13, sau đó ký xác nhận vào cột 14 và gửi về cơ quan BHXH trước ngày 30/9/2022.

- Sau khi xác nhận thông tin, đơn vị lập mẫu D02-LT/mẫu D03-TS kèm mẫu TK1 và bản photo ĐDCN/CCCD gửi đến cơ quan BHXH theo phiếu giao nhận hồ sơ số 608 qua hình thức giao dịch điện tử hoặc dịch vụ bưu chính công ích trước ngày 30/9/2022.

2.3 Đối với cả 02 danh sách:

- Trường hợp người tham gia chưa đăng ký, cài đặt VSSID thì khẩn trương thực hiện theo Phụ lục 01 (đính kèm).

- Trường hợp người tham gia đã đăng ký, cài đặt VSSID thì hướng dẫn đăng nhập vào cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, kiểm tra thông tin tài khoản, nếu thiếu địa chỉ email thì thực hiện cập nhật bổ sung cho cơ quan BHXH theo Phụ lục 02 (đính kèm) để hoàn thiện thông tin tài khoản VSSID.

Để hoàn thành mục tiêu của Đề án 06 và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, BHXH Thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản hồi về cơ quan BHXH để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (để b/c);
- UBND Thành phố (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Công an Thành phố (để p/h);
- Các PGĐ;
- Văn phòng và các phòng nghiệp vụ;
- BHXH TP. Thủ Đức, quận, huyện;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quốc Thanh

PHỤ LỤC I

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GDĐT CÁ NHÂN VỚI CƠ QUAN BHXH
(Kèm theo Kế hoạch số 2207/KH-BHXH ngày 12/8/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

I. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TỪ ĐỦ 15 TUỔI TRỞ LÊN

1. Đối với cá nhân có chứng thư số

Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công (DVC) của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Lựa chọn chức năng Đăng ký.

Bước 2: Cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu tại biểu mẫu đăng ký trên Cổng DVC BHXH Việt Nam (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 5236/VBHN-BLĐTBXH ngày 13/12/2018 (mẫu số 01)): Họ tên, Mã số BHXH, Số CCCD đối với công dân Việt Nam/số Hộ chiếu đối với người nước ngoài, Địa chỉ liên hệ, Địa chỉ thư điện tử (email), Số điện thoại di động.

Cá nhân lựa chọn phương tiện xác thực là email hoặc số điện thoại di động (theo hướng dẫn tại mẫu số 01).

- Trường hợp cá nhân kê khai số CCCD, Hệ thống sẽ tự động xác thực thông tin định danh cá nhân với CSDL quốc gia về dân cư:

+ Trường hợp thông tin định danh cá nhân xác thực với CSDL quốc gia về dân cư không chính xác, Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo để cá nhân đính kèm bản chụp thẻ CCCD và thực hiện tiếp Bước 3.

+ Trường hợp thông tin định danh cá nhân xác thực với CSDL quốc gia về dân cư chính xác, cá nhân thực hiện tiếp Bước 3.

- Trường hợp cá nhân kê khai số Hộ chiếu, Hệ thống yêu cầu cá nhân đính kèm bản chụp Hộ chiếu và thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký:

Cá nhân thực hiện ký số và gửi hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử (Tờ khai điện tử theo mẫu số 01) đến Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử.

Bước 4: Tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ:

- Trường hợp thông tin định danh cá nhân xác thực chính xác với CSDL quốc gia về dân cư, Hệ thống sẽ tự động phê duyệt hồ sơ và gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ.

- Trường hợp thông tin định danh cá nhân không xác thực được với CSDL quốc gia về dân cư, hoặc cá nhân kê khai số Hộ chiếu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai với giấy tờ kèm theo (CCCD/Hộ chiếu) của cá nhân và thông tin có trong dữ liệu quản lý của Ngành BHXH Việt Nam:

+ Trường hợp hồ sơ được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi đối chiếu, xác minh thông tin. Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

+ Trường hợp hồ sơ không được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức GDĐT vào phương tiện xác thực đã được đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi nhận đối chiếu, xác minh thông tin; cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

2. Đối với cá nhân chưa có chứng thư số

2.1. Đăng ký trên Cổng DVC của BHXH Việt Nam

Bước 1: Truy cập vào Công DVC của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Lựa chọn chức năng Đăng ký.

Bước 2: Cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu tại biểu mẫu đăng ký trên Cổng DVC BHXH Việt Nam: Họ tên, Mã số BHXH, số CCCD đối với công dân Việt Nam/Số Hộ chiếu đối với người nước ngoài, Địa chỉ liên hệ, email, Số điện thoại di động.

Cá nhân lựa chọn phương tiện xác thực là email hoặc số điện thoại di động.

- Trường hợp cá nhân kê khai số CCCD, Hệ thống sẽ tự động xác thực thông tin định danh cá nhân với CSDL quốc gia về dân cư:

+ Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư không chính xác, Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo để cá nhân đính kèm bản chụp thẻ CCCD và thực hiện tiếp Bước 3.

+ Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư chính xác, cá nhân thực hiện tiếp Bước 3.

- Trường hợp cá nhân kê khai số Hộ chiếu, Hệ thống yêu cầu cá nhân đính kèm bản chụp Hộ chiếu và thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký:

Cá nhân gửi hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử (Tờ khai điện tử theo mẫu số 01) đến Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử, nhập mã xác thực (OTP) được gửi tới phương tiện xác thực đã lựa chọn ở bước trên để xác nhận gửi hồ sơ.

Tờ khai của cá nhân theo mẫu số 01 sẽ được gửi đồng thời đến phương tiện xác thực đã đăng ký để phục vụ cho việc theo dõi, in và xác nhận thông tin đăng ký với cơ quan BHXH.

Bước 4: Xác minh thông tin đăng ký:

Cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH (có thể đến bất kỳ cơ quan BHXH nào gần nhất) để xác minh thông tin: Nộp tờ khai theo mẫu số 01 đã ký, ghi rõ họ tên (cá nhân có thể tự in hoặc đề nghị cán bộ tiếp nhận hồ sơ in tờ khai), xuất trình CCCD/Hộ chiếu để xác minh thông tin.

Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày hồ sơ đăng ký được gửi đến cơ quan BHXH, nếu cá nhân không đến Cơ quan BHXH để xác minh thông tin thì hồ sơ đăng ký sẽ tự động hủy trên Hệ thống giao dịch BHXH điện tử.

Bước 5: Tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ:

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai so với thông tin trong CCCD/Hộ chiếu và thông tin có trong dữ liệu quản lý của Ngành BHXH Việt Nam:

- Trường hợp hồ sơ được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi thông tin kê khai được đối chiếu, xác thực. Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

- Trường hợp hồ sơ không được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức GDĐT vào phương tiện xác thực đã được đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi hồ sơ được đối chiếu, xác thực; cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức GDĐT của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

2.2. Đăng ký trên ứng dụng VsslD - Bảo hiểm xã hội số

Bước 1: Sử dụng điện thoại thông minh, truy cập kho ứng dụng Google Play/CH-Play (đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android) hoặc AppStore (đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS) để tải và cài đặt ứng dụng VssID. Trên ứng dụng VssID, lựa chọn chức năng Đăng ký.

Bước 2: Cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu tại biểu mẫu đăng ký trên ứng dụng VssID: Họ tên, Mã số BHXH, số CCCD đối với công dân Việt Nam/Số Hộ chiếu đối với người nước ngoài, Địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại di động.

Cá nhân lựa chọn phương tiện xác thực là email hoặc số điện thoại di động.

- Trường hợp cá nhân kê khai số CCCD, Hệ thống sẽ tự động xác thực thông tin định danh cá nhân với CSDL quốc gia về dân cư:

+ Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư không chính xác, Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo để cá nhân đính kèm bản chụp thẻ CCCD và thực hiện tiếp Bước 3.

+ Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư chính xác, cá nhân thực hiện tiếp Bước 3.

- Trường hợp cá nhân kê khai số Hộ chiếu, Hệ thống yêu cầu cá nhân đính kèm bản chụp Hộ chiếu và thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký:

Cá nhân gửi hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử (Tờ khai điện tử theo mẫu số 01) đến Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử, nhập mã xác thực (OTP) được gửi tới phương tiện xác thực đã lựa chọn ở bước trên để xác nhận gửi hồ sơ.

Tờ khai của cá nhân theo mẫu số 01 sẽ được gửi đồng thời đến phương tiện xác thực đã đăng ký để phục vụ cho việc theo dõi, in và xác nhận thông tin đăng ký với cơ quan BHXH.

Bước 4: Xác minh thông tin đăng ký

Cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH (có thể đến bất kỳ cơ quan BHXH nào gần nhất) để xác minh thông tin: Nộp tờ khai theo mẫu số 01 đã ký, ghi rõ họ tên (cá nhân có thể tự in hoặc đề nghị cán bộ tiếp nhận hồ sơ in tờ khai), xuất trình CCCD/Hộ chiếu để xác minh thông tin.

Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày hồ sơ đăng ký được gửi đến cơ quan BHXH, nếu cá nhân không đến Cơ quan BHXH để xác minh thông tin thì hồ sơ đăng ký sẽ tự động hủy trên Hệ thống giao dịch BHXH điện tử.

Bước 5: Tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai so với thông tin trong CCCD/Hộ chiếu và thông tin có trong dữ liệu quản lý của Ngành BHXH Việt Nam:

- Trường hợp hồ sơ được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi thông tin kê khai được đối chiếu, xác thực. Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

- Trường hợp hồ sơ không được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức GDĐT vào phương tiện xác thực đã được đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi hồ sơ được đối chiếu, xác thực; cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức GDĐT của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

2.3. Đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH

Trường hợp cá nhân đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân đăng ký tài khoản GDĐT theo quy trình tại mục 1 (nếu cá nhân có chữ ký số) hoặc tiểu mục 2.1, 2.2 (nếu cá nhân chưa có chứng thư số).

II. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN DƯỚI 15 TUỔI (người được giám hộ)

1. Đăng ký trên Cổng DVC của BHXH Việt Nam

Bước 1: Truy cập vào Cổng DVC của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Đăng nhập tài khoản của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ (gọi tắt là người giám hộ). Lựa chọn chức năng Đăng ký cho con.

Bước 2: Cập nhật đầy đủ các thông tin của người được giám hộ theo yêu cầu tại biểu mẫu đăng ký trên Cổng DVC BHXH Việt Nam (theo mẫu số 01): Họ tên, Mã số BHXH, số định danh cá nhân.

Thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ giữa người giám hộ và người được giám hộ sẽ được tự động xác thực với CSDL quốc gia về dân cư:

- Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư không chính xác, Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo để cá nhân đính kèm bản chụp Giấy khai sinh hoặc Thông báo của cơ quan Công an về số ĐDCN và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư và thực hiện tiếp Bước 3.

- Trường hợp các thông tin kê khai được xác thực chính xác, cá nhân thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký:

Người giám hộ gửi hồ sơ đăng ký GDĐT (Tờ khai điện tử theo mẫu số 01) của người được giám hộ đến Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử, nhập mã xác thực (OTP) được gửi tới phương tiện xác thực của người giám hộ để xác nhận gửi hồ sơ.

Tờ khai sẽ được gửi đồng thời đến phương tiện xác thực của người giám hộ để phục vụ cho việc theo dõi, in và xác nhận thông tin đăng ký với cơ quan BHXH.

Bước 4: Tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ:

- Trường hợp thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ của người giám hộ với người được giám hộ được xác thực chính xác với CSDL quốc gia về dân cư, Hệ thống sẽ tự động phê duyệt hồ sơ và gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ.

- Trường hợp thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ của người giám hộ với người được giám hộ không xác thực được với CSDL quốc gia về dân cư, cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai với giấy tờ kèm theo (Giấy khai sinh hoặc Thông báo của cơ quan Công an về số ĐDCN và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư) của người được giám hộ, thông tin đã được phê duyệt của người giám hộ và thông tin có trong dữ liệu quản lý của Ngành BHXH Việt Nam:

+ Trường hợp hồ sơ được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi thông tin kê khai được đối chiếu, xác thực. Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

+ Trường hợp hồ sơ không chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức GDĐT đến phương tiện xác thực đã được đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi hồ sơ được đối chiếu, xác thực; người giám hộ căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

2. Đăng ký trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

Bước 1: Sử dụng điện thoại thông minh, truy cập kho ứng dụng Google Play/CH-Play (đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android) hoặc AppStore (đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS) để tải và cài đặt ứng dụng VssID. Đăng nhập tài khoản của người giám hộ trên ứng dụng VssID, lựa chọn chức năng Đăng ký tài khoản cho con (DVC/Đăng ký tài khoản cho con).

Bước 2: Cập nhật đầy đủ các thông tin của người được giám hộ theo yêu cầu tại biểu mẫu đăng ký trên Cổng DVC BHXH Việt Nam (theo mẫu số 01): Họ tên, Mã số BHXH, số định danh cá nhân.

Thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ giữa người giám hộ và người được giám hộ sẽ được tự động xác thực với CSDL quốc gia về dân cư:

- Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư là không chính xác, Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo để cá nhân đính kèm bản chụp Giấy khai sinh hoặc Thông báo của cơ quan Công an về số ĐDCN và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư và thực hiện tiếp Bước 3.

- Trường hợp các thông tin kê khai được xác thực với CSDL quốc gia về dân cư là chính xác, cá nhân thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký:

Người giám hộ gửi hồ sơ đăng ký GDĐT (Tờ khai điện tử theo mẫu số 01) của người được giám hộ đến Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử, nhập mã xác thực (OTP) được gửi tới phương tiện xác thực của người giám hộ để xác nhận gửi hồ sơ.

Tờ khai sẽ được gửi đồng thời đến phương tiện xác thực của người giám hộ để phục vụ cho việc theo dõi, in và xác nhận thông tin đăng ký với cơ quan BHXH.

Bước 4: Tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ:

- Trường hợp thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ của người giám hộ với người được giám hộ được xác thực chính xác với CSDL quốc gia về dân cư, Hệ thống sẽ tự động phê duyệt hồ sơ và gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ.

- Trường hợp thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ của người giám hộ với người được giám hộ không xác thực được hoặc xác thực không chính xác với CSDL quốc gia về dân cư, cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai với giấy tờ kèm theo (Giấy khai sinh hoặc Thông báo của cơ quan Công an về số ĐDCN và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư) của người được giám hộ, thông tin đã được phê duyệt của người giám hộ và thông tin có trong dữ liệu quản lý của Ngành BHXH Việt Nam:

+ Trường hợp hồ sơ được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi thông tin kê khai được đối chiếu, xác thực. Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

+ Trường hợp hồ sơ không chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức GDĐT đến phương tiện xác thực đã được đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi hồ sơ được đối chiếu, xác thực; người giám hộ căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Cán bộ tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ chịu trách nhiệm trước Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về tính chính xác của thông tin trong hồ sơ đăng ký GDĐT của cá nhân khi xác minh, phê duyệt hồ sơ.

PHỤ LỤC II

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT, BỔ SUNG EMAIL VÀO TÀI KHOẢN GDĐT CÁ NHÂN
(Kèm theo Kế hoạch số 2207/KH-BHXH ngày 12/8/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Bước 1: Truy cập vào Cổng DVC của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Đăng nhập tài khoản GDĐT cá nhân.

Trường hợp cá nhân quên mật khẩu đăng nhập của tài khoản GDĐT hướng dẫn lấy lại mật khẩu theo cú pháp: BH MK mã_số_BHXH gửi 8079 để lấy lại mật khẩu.

Bước 2: Chọn “Thông tin tài khoản” để cập nhật, bổ sung thông tin tài khoản GDĐT cá nhân (trong đó có thông tin email).

Bước 3: Cá nhân thực hiện cập nhật, bổ sung email. Hệ thống sẽ kiểm tra:

- Nếu email bị trùng: Hiển thị thông báo: “Địa chỉ email xxx@xyz.com đã được đăng ký sử dụng với mã số xxxxxx6789.”

- Nếu email không bị trùng:

(1) Hiện tại:

Hệ thống sẽ gửi mã OTP đến phương tiện xác thực (email mới bổ sung), đồng thời, tại màn hình nhập OTP, hiển thị dòng thông tin “Vui lòng nhập OTP được gửi đến email abc... @xyz.com”;

+ Nếu nhập đúng OTP, hệ thống sẽ tự động cập nhật thay đổi, bổ sung email. Hệ thống tạo hồ sơ đăng ký điều chỉnh thông tin GDĐT - Mẫu số 01 và hiển thị thông báo “Cập nhật thông tin thành công.”

+ Nếu nhập sai OTP, hiển thị thông báo “Sai mã OTP, vui lòng nhập chính xác mã OTP đã được gửi đến email abc...@xyz.com.”

(2) Trường hợp Hệ thống SMS được hoạt động trở lại:

Hệ thống sẽ gửi mã OTP đến phương tiện xác thực đã được đăng ký (số điện thoại di động), đồng thời, tại màn hình nhập OTP, hiển thị dòng thông tin “Vui lòng nhập OTP được gửi đến số điện thoại 0912xxxxxx”:

+ Nếu nhập đúng OTP, hệ thống sẽ tự động cập nhật thay đổi, bổ sung email. Hệ thống tạo hồ sơ đăng ký điều chỉnh thông tin GDĐT - Mẫu số 01 và hiển thị thông báo “Cập nhật thông tin thành công.”

+ Nếu nhập sai OTP, hiển thị thông báo “Sai mã OTP, vui lòng nhập chính xác mã OTP đã được gửi đến số điện thoại 0912xxxxxx.”

thuộc tính Công văn 4887/BHXH-CNTT

Công văn 4887/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cập nhật bổ sung số Căn cước công dân/ mã định danh cá nhân của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và cài đặt, sử dụng ứng dụng VSSID
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội TP.HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4887/BHXH-CNTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Quốc Thanh
Ngày ban hành:27/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

VIETNAM SOCIAL SECURITY
HO CHI MINH CITY SOCIAL SECURITY

_____________

No. 4887/BHXH-CNTT
Regarding the additional update of citizen’s identity card numbers/personal identification numbers of insurance participants in the database managed by the Vietnam Social Security, and installation and use of VSSID

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

_____________

Ho Chi Minh City, August 27, 2022

 

To:

- Employers; units managing health insurance participants;
- Organizations providing collection services located in the City.

 

Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 06/QD-TTg dated January 06, 2022, approving the Scheme on developing the application of data on population, electronic identification and authentication for national digital transformation in the 2022-2025 period, with a vision toward 2030, which sets out the goal of “ensuring to gradually replace personal papers based on the integration and authentication of personal information and papers into the national database on population for the purpose of using only citizen’s identity cards and national electronic identification application of the Ministry of Public Security (VNEID), in which the first priority is given to several papers including health insurance cards”; Official Dispatch No. 2933/UBND-BCD dated August 22, 2022, of the City Steering Committee for the implementation of the Project 06 on implementing a number of key contents of the Project 06 and data cleaning in the City; Official Dispatch No. 3715/PC06-D2 dated July 27, 2022, of Ho Chi Minh City Public Security on coordination in cleaning social insurance data of participants in the City;

Pursuant to the Vietnam Social Security’s Official Dispatch No. 1147/BHXH-TST dated May 04, 2022, on declaration of personal identification numbers/citizen’s identity card numbers upon submitting registration dossiers for participating social insurance and health insurance;

Ho Chi Minh City Social Security hereby requests employers, units managing health insurance participants and organizations providing collection service in the City (hereinafter referred to as units):

1. To receive the Lists of social and health insurance participants from the social security agencies (officers in charge of collection) no later than September 10, 2022. Such Lists must comprise:

- Form 01: A List of participants that has been synchronized by the social security agency with the national database on population, and participants using their citizen’s identity cards instead of health insurance cards for medical examination and treatment.

- Form 02: A List of participants that does not match with the national database on population, and participants who have not yet granted with personal identification numbers/citizen's identity card numbers.

2. After receiving 2 Lists as mentioned above, the unit shall:

2.1. For the List made according to Form 01:

- Print Form 01, request participants to check information stated on Form 01. In case the information is match and correct, sign in the column “certified by the participant” (column 9). Send the List (in paper form) to the social security agency before September 30, 2022.

In case where the information is incorrect, note in the column 9, and make a dossier for correcting information as prescribed and send such dossier to the social security agency.

- Notify participants named in the List of the fact that “Personal information has been synchronized between the data currently managed by the social security agency and the national database on population, participants may use their citizens’ identity cards instead of health insurance cards for medical examination and treatment”.

2.2. For the Lists made according to Form 02:

- Print Form 02, request participants to declare correct information in columns 10 to 12, sign in column 14 and send them to social security agencies before September 30, 2022.

- After certifying information, units shall make the List according to Form D02-LT/D03-TS attached to Form TK1 and copies of personal identification/citizen’s identify cards and send them to social security agencies according to the receipt No. 608 by public postal service or e-transaction method before September 30, 2022.

2.3. For both Lists:

- In case the participant has not yet registered and installed VSSID, the unit shall urgently carry out the registration and installation according to Appendix 01 (attached herein).

- In case the participant has already registered and installed VSSID, the unit shall log in the Vietnam Social Security’s public service portal and check account information; update the email address (in case it has not yet been declared) for the social security agency according to Appendix 02 (attached herein) to complete the VSSID account information.

To achieve the goals set out in the Project 06 and protect the participants’ interests, Ho Chi Minh City Social Security requests units to implement as mentioned above. Any difficulties arising in the course of implementation should be reported to the social security agencies for guidance and settlement./.

 

 

FOR THE DIRECTOR
THE DEPUTY DIRECTOR
Nguyen Quoc Thanh

 

 

APPENDIX I

PROCEDURES FOR REGISTRATION OF PERSONAL E-TRANSACTION ACCOUNTS WITH SOCIAL SECURITY AGENCIES

(Attached to the Vietnam Social Security's Plan No. 2207/KH-BHXH dated August 12, 2022)

 

I. For persons aged full 15 years or older

1. For persons with digital certificates

Step 1: Access the Vietnam Social Security's public service portal at https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Click Register.

Step 2: Update sufficient information required in the registration form in the Vietnam Social Security's public service portal (using Form No. 01 promulgated together with the Consolidated Text No. 5236/VBHN-BLDTBXH dated December 13, 2018 (Form No. 01)), including full name, social insurance number, citizen’s identity card numbers, for Vietnamese citizens/passport numbers, for foreigners, contact addresses, email addresses, mobile phones.

The authentication mean that is email or mobile phone number (according to instructions provided in Form No. 01) shall be chosen.

- In case the citizen’s identity card numbers are used to declare, the system shall automatically authenticate the personal identification information with the national database on population:

+ If the personal identification information is incorrect in comparison to that in the national database on population, the Vietnam Social Security's public service portal shall display a notification for attaching photos of the citizen's identity cards and Step 3 shall be followed.

+ In case the personal identification information is correct in comparison to that in the national database on population, Step 3 shall be followed.

- In case the passport numbers are used to declare, the system shall require the attached photos of the passports, and Step 3 shall be followed.

Step 3: Submit registration dossiers:

Digital signature shall be given and dossiers of registration for e-transactions shall be sent (e-declaration made according to Form No. 01) to the electronic social insurance system.

Step 4: Receive and approve dossiers:

- In case the authenticated personal identification information is correct in comparison with that in the national database on population, the system shall automatically approve the dossiers and send the e-transaction account information to the registered authentication means of the guardians within 15 minutes after receiving the dossiers.

- In case the personal identification information could not be authenticated by the national database on population or individuals declare their passport numbers, the social security agencies’ officers receiving dossiers shall check and compare declared information with that in the attached papers (citizen’s identity cards/passports) and information in the data managed by the social security sector:

+ In case of approval: The electronic social insurance system shall send the e-transaction account information to the registered authentication means within 15 minutes after comparing and verifying information. The initially-granted e-transaction account password shall be changed and such change shall be carried out at least once every 6 (six) months to ensure security and confidentiality.

+ In case of disapproval: The electronic social insurance system shall send a notice of disapproval of the dossiers of registering to use e-transaction method by the registered authentication means within 15 minutes after receiving the information comparison and verification. Based on the notice of disapproval of the registration for using e-transaction methods sent by the social security agencies, individuals shall complete the registered information or contact the nearest social security agencies or call 19009068 for instruction and support.

2. For persons without digital certificates

2.1. Registration on the Vietnam Social Security’s public service portal

Step 1: Access the Vietnam Social Security's public service portal at https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Click Register.

Step 2: Update sufficient information required in the registration form on the Vietnam Social Security's public service portal, including full name, social insurance number, citizen’s identity card numbers, for Vietnamese citizens/passport numbers, for foreigners, contact addresses, email addresses, mobile phones.

The authentication mean that is email or mobile phone number shall be chosen.

- In case the citizen’s identity card numbers are used to declare, the system shall automatically authenticate the personal identification information with the national database on population:

+ If the authenticated information is incorrect in comparison to that in the national database on population, the Vietnam Social Security's public service portal shall display a notification for attaching photos of the citizen's identity cards, and Step 3 shall be followed.

+ In case the authenticated information is correct in comparison to that in the national database on population, Step 3 shall be followed.

- In case the passport numbers are used to declare, the system shall require the attached photos of the passports and Step 3 shall be followed.

Step 3: Submit registration dossiers:

Individuals shall send the dossiers of registration for e-transactions (E-declaration made according to Form No. 01) to the electronic social insurance system, enter one-time password (OTP) sent to the registered authentication means to confirm the dossier submission.

Declarations made according to Form No. 01 shall be sent to the registered authentication means to serve the monitoring, printing and confirmation of registered information with the social security agency.

Step 4: Verify the registered information:

Individuals shall verify the information at the receipt department of any social security agency (the nearest one): Submit declarations made according to Form No. 01, which have been signed with full name (the individuals may self-print or ask the officers receiving the dossiers to print the declarations), present their citizen's identity cards/passports for verification of information.

Within 90 days after sending the dossiers to the social security agency, if the individuals fail to verify information at the social security agency, the dossiers shall automatically be canceled in the electronic social insurance system.

Step 5: Receive and approve dossiers:

The social security agency’s officers receiving the dossiers shall check and compare the declared information with that stated in the citizen’s identity card/passport and in the data managed by the social security sector:

- In case of approval: The electronic social insurance system shall send the e-transaction account information to the registered authentication means within 15 minutes after comparing and authenticating the declared information. The initially-granted e-transaction account password shall be changed and such change shall be carried out at least once every 6 (six) months to ensure security and confidentiality.

- In case of disapproval: The electronic social insurance system shall send a notice of disapproval of the dossiers of registering to use e-transaction method by the registered authentication means within 15 minutes after the dossiers are compared and authenticated. Based on the notice of disapproval of the registration for using e-transaction methods sent by the social security agencies, individuals shall complete the registered information or contact the nearest social security agencies or call 19009068 for instruction and support.

2.2. Registration on VssID - Digital social insurance

Step 1: Use smart phones to access the Google Play/CH-Play (for Android operating system) or AppStore (for IOS operating system) to download and install VssID. Open VssID and select Register.

Step 2: Update sufficient information required in the registration form on VssID, including full name, social insurance number, citizen’s identity card numbers, for Vietnamese citizens/passport numbers, for foreigners, contact addresses, email addresses, mobile phones.

The authentication mean that is email or mobile phone number shall be chosen.

- In case the citizen’s identity card numbers are used to declare, the system shall automatically authenticate the personal identification information with the national database on population:

+ If the authenticated information is incorrect in comparison to that in the national database on population, the Vietnam Social Security's public service portal shall display a notification for attaching photos of the citizen's identity cards and Step 3 shall be followed.

+ In case the authenticated information is correct in comparison to that in the national database on population, Step 3 shall be followed.

- In case the passport numbers are used to declare, the system shall require the attached photos of the passports, and Step 3 shall be followed.

Step 3: Submit registration dossiers:

Individuals shall send the dossiers of registration for e-transactions (E-declaration made according to Form No. 01) to the electronic social insurance system, enter one-time password (OTP) that has sent to the registered authentication means to confirm the dossier submission.

Declarations made according to Form No. 01 shall be sent to the registered authentication means to serve the monitoring, printing and confirmation of registered information with the social security agency.

Step 4: Verify the registered information

Individuals shall verify the information at the receipt department of any social security agency (the nearest one): Submit declarations made according to Form No. 01, which have been signed with full name (the individuals may self-print or ask the officers receiving the dossiers to print the declarations), present their citizen's identity cards/passports for verification of information.

Within 90 days after sending the dossiers to the social security agency, if the individuals fail to verify information at the social security agency, the dossiers shall automatically be canceled in the electronic social insurance system.

Step 5: Receive and approve dossiers:

The social security agency’s officers receiving the dossiers shall check and compare the declared information with that stated in the citizen’s identity card/passport and the data managed by the social security sector:

- In case of approval: The electronic social insurance system shall send the e-transaction account information to the registered authentication means within 15 minutes after comparing and authenticating the declared information. The initially-granted e-transaction account password shall be changed and such change shall be carried out at least once every 6 (six) months to ensure security and confidentiality.

- In case of disapproval: The electronic social insurance system shall send a notice of disapproval of the dossiers of registering to use e-transaction method by the registered authentication means within 15 minutes after the dossiers are compared and authenticated. Based on the notice of disapproval of the registration for using e-transaction methods sent by the social security agencies, individuals shall complete the registered information or contact the nearest social security agencies or call 19009068 for instruction and support.

2.3. Registration at the dossier-receiving departments of social security agencies

In such case, the officers receiving dossiers at the dossier-receiving department of the social security agency shall guide individuals to register e-transaction accounts according to the procedures specified in Section 1 (if such persons already have a digital signature) or Sub-Sections 2.1 and 2.2 (if they do not have a digital certificate).

II. FOR PERSONS UNDER 15 YEARS (WARDS)

1. Registration on the Vietnam Social Security’s public service portal

Step 1: Access the Vietnam Social Security's public service portal at https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Register their parents’ or guardians’ accounts (hereinafter referred to as the guardians). Click Register for children.

Step 2: Update sufficient information of the wards as required in the registration form on the Vietnam Social Security's public service portal (according to Form No. 01), including Full name, social insurance number, personal identification number.

Personal identification information and the relationship between the wards and guardians shall be automatically authenticated with the national database on population:

- If the authenticated information is incorrect in comparison to that in the national database on population, the Vietnam Social Security's public service portal shall display a notification for attaching photos of the birth certificates or the public security agency’ notices of the personal identification numbers and citizen information in the national database on population, and Step 3 shall be followed.

- If the declared information is correct, Step 3 shall be followed.

Step 3: Submit registration dossiers:

Guardians shall send the dossiers of registration for e-transactions of the wards (E-declaration made according to Form No. 01) to the electronic social insurance system, enter one-time password (OTP) that has been sent to the registered authentication means to confirm the dossier submission.

Declarations shall be sent to the registered authentication means of the guardians to serve the monitoring, printing and confirmation of registered information with the social security agency.

Step 4: Receipt and approval of dossiers:

- In case the authenticated personal identification information and relationship between guardians and wards are correct in comparison with those in the national database on population, the system will automatically approve the dossiers and send the information on e-transaction accounts to the guardians’ registered authentication means within 15 minutes after receiving the dossiers.

- In case the personal identification information and the relationship between guardians and wards could not be authenticated with the national database on population, the social security agency’s dossier-receiving officers shall check and compare the declared information with enclosed documents (Birth certificate or the police agency’s notice on personal identification number and citizen information in the national database on population) of the wards, the approved information of the guardians and information in the data under management of the social security sector:

+ In case of approval: The electronic social insurance system will send the information on e-transaction accounts to the guardians’ registered authentication means within 15 minutes after the declared information is compared and authenticated. The individuals shall be responsible for changing the initially-granted passwords of accounts for electronic social insurance transaction between such individuals and the social security agencies and changing the password at least once every 06 (six) months to ensure security and confidentiality.

+ In case of disapproval: The electronic social insurance system shall send a notice on disapproval of the dossier of registration for e-transaction method use to the guardians’ registered authentication means within 15 minutes after the dossiers are compared and authenticated; the guardians shall, based on the notices on disapproval of the registration for e-transaction method use sent by the social security agency, complete the registered information or contact the nearest social security agency or call 19009068 for instruction and support.

2. Registration on VssID application - Digital social insurance

Step 1: Access the Google Play/CH-Play Store (for smartphones using Android operating system) or the AppStore (for smartphones using IOS operating system) to download and install the VssID application. Log in to the guardians’ accounts on VssID application, click Register an account for the children (DVC/Register an account for the children).

Step 2: Update sufficient information on the wards as required in the registration form on the public service portal of Vietnam Social Security (according to Form No. 01): Full name, social insurance number, personal identification number.

The personal identification information, the relationship between guardians and wards will be automatically authenticated with the national database on population:

- In case the authenticated information is correct in comparison with the national database on population, the public service portal of Vietnam Social Security shall show a notice in order that the individuals attach a copy of the birth certificate or the police agency’s notice on the personal identification number and citizen information in the national database on population and the individuals shall continue to implement Step 3.

- If the authenticated and declared information is correct in comparison with the national database on population, the individuals shall continuously implement Step 3.

Step 3: Submit registration dossiers:

The guardians shall send the wards’ dossier of e-transaction registration (the e-declaration shall be made according to Form No. 01) to the electronic social insurance system, enter the one-time password (OTP) sent to the guardians’ authentication means to confirm the dossier submission.

The declaration shall be sent simultaneously to the guardians’ authentication means to serve the monitoring, printing and confirmation of registered information with the social security agency.

Step 4: Receipt and approval of dossiers:

- In case the authenticated personal identification information and the relationship between guardians and wards is correct in comparison with the national database on population, the system shall automatically approve the dossiers and send the information on e-transaction accounts to the guardians’ registered authentication means within 15 minutes after receiving the dossiers.

- In case the personal identification information, the relationship between guardians and the wards could not be authenticated with the national database on population or are incorrect, the social security agency’s dossier-receiving officer shall check and compare the declared information with enclosed documents (Birth certificate or the police agency’s notice on the personal identification number and citizen information in the national database on population) of wards, the approved information of guardians and information in the data under management of the social security sector:

+ In case of approval: The electronic social insurance system shall send the information on e-transaction accounts to the guardians’ registered authentication means within 15 minutes after the declared information is compared and authenticated. The individuals shall be responsible for changing the initially-granted password of the accounts for electronic social insurance transaction between such individuals and the social security agency and changing the password at least once every 06 (six) months to ensure security and confidentiality.

+ In case of disapproval:  The electronic social insurance system shall send a notice on disapproval of the dossier of registration for e-transaction method use to the guardians’ registered authentication means within 15 minutes after the dossiers are compared and authenticated; the guardians shall, based on the notices on disapproval of the registration for e-transaction method use sent by the social security agency, complete the registered information or contact the nearest social security agency or call 19009068 for instruction and support.

Officers receiving and approving dossiers shall be responsible before their directors of the social security agencies of provinces or cities and the Director General of the Vietnam Social Security for the accuracy of the information in individuals’ e-transaction registration dossiers upon verification and approval of such dossiers.

 

 

APPENDIX II

GUIDANCE ON UPDATING OR SUPPLEMENTING EMAIL ADDRESSES IN PERSONAL E-TRANSACTION ACCOUNTS
(Issued together with the Plan No. 2207/KH-BHXH dated August 12, 2022 of the Vietnam Social Security)

Step 1: Access the public service portal of Vietnam Social Security at https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Log in to the personal e-transaction account.

In case the individual forgets the login password of the e-transaction account, guide to send a message: BH MK code_BHXH to 8079 to recover the password.

Step 2: Select “Account information” to update or supplement personal e-transaction account information (including email information).

Step 3: The individual shall update and supplement email address. The system shall check:

- If the email has been registered: Display the notice: “The email address xxx@xyz.com has been registered with the code xxxxxx6789.”

- If the email has not been registered:

(1) Currently:

The system will send an OTP code to the authentication means (additional email), and at the same time, on the OTP input screen, show the content “Please enter OTP code that is sent to the email abc... @xyz.com”;

+ If the correct OTP code is entered, the system will automatically update the changes and add the email address. The system will create a dossier of registration for e-transaction information adjustment - using Form No. 01 and display the notice “Successful information update.”

+ If the wrong OTP code is entered, the notice “Wrong OTP code, please enter correct OTP code that is sent to the email abc...@xyz.com.” will be displayed.

(2) After the SMS system re-operates:

The system will send an OTP code to the registered authentication means (mobile phone number), and at the same time, on the OTP input screen, the content “Please enter OTP code that is sent to the phone number 0912xxxxxx” will be shown:

+ If the correct OTP code is entered, the system will automatically update the changes and add the email address. The system will create a dossier of registration for e-transaction information adjustment - using Form No. 01 and display the notice “Successful information update.”

+ If the wrong OTP code is entered, the notice “Wrong OTP code, please enter correct OTP code that is sent to the phone number 0912xxxxxx.” will be displayed.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Official Dispatch 4887/BHXH-CNTT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Official Dispatch 4887/BHXH-CNTT PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi