Công văn 4237/BHXH-TCKT 2014 hướng dẫn quản lý thu chi bảo hiểm xã hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

Số: 4237/BHXH-TCKT
V/v: Hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định số 1018/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 10/10/2014, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định số 1018/QĐ-BHXH sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, bảo hiểm y tế, trong đó Điều 3 điều chỉnh một số nội dung trong Quy định quản lý chi trả chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của BHXH Việt Nam. Để thực hiện thống nhất, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung BHXH tỉnh) nội dung tại Điều 3 Quyết định số 1018/QĐ-BHXH như sau:

1. Hướng dẫn Khoản 1: “Tài khoản thẻ ATM và tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng thương mại của Việt Nam được hiểu là tài khoản cá nhân” như sau:
- Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH (cả hàng tháng và một lần) có thể đăng ký nhận chế độ qua tài khoản thẻ ATM hoặc tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng thương mại của Việt Nam.
- Quy trình thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân thực hiện theo quy trình chi trả qua tài khoản thẻ ATM quy định tại Quyết định số 488/QĐ-BHXH.
2. Hướng dẫn thực hiện Khoản 2: “Bỏ Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (mẫu số 17-CBH) trong trường hợp người hưởng mới hoặc tỉnh khác đến có những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH” như sau:
a) Trách nhiệm của BHXH tỉnh (Phòng Chế độ BHXH): Căn cứ kết quả giải quyết hưởng chế độ BHXH hàng tháng của người hưởng, nếu người hưởng có những tháng chưa nhận, lập Phiếu truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng (mẫu kèm theo) cho từng người hưởng chuyển BHXH huyện để chi trả cho người hưởng.
b) Trách nhiệm của BHXH huyện: Căn cứ Phiếu truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng do BHXH tỉnh chuyển đến, thông báo ngay cho người hưởng biết và thực hiện chi trả cho người hưởng theo quy định.
3. Hướng dẫn thực hiện Khoản 3: “Bỏ Giấy đề nghị tiếp tục hưởng BHXH hàng tháng (mẫu số 19-CBH) trong trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân đến ký xác nhận ngay tháng sau liền kề của kỳ xác nhận” như sau:
a) Trường hợp ngay tháng sau của kỳ xác nhận (trong tháng 6 hoặc tháng 12), người hưởng chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân đến BHXH huyện đề nghị tiếp tục nhận lại lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng thì người hưởng lập một bản Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng (mẫu 17-CBH) nộp ngay tại BHXH huyện và ký xác nhận vào mẫu 24a-CBH hoặc gửi Giấy đề nghị xác nhận chữ ký (mẫu 21-CBH) để BHXH huyện báo tăng vào danh sách chi trả tháng sau.
b) Trường hợp sau tháng 6 hoặc tháng 12, người hưởng chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân vẫn không đến ký xác nhận để tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng lập 01 bản Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ BHXH hàng tháng (mẫu số 19-CBH) có xác nhận theo quy định nộp cơ quan BHXH để giải quyết.
Các mẫu biểu trong Công văn này được quy định tại Quyết định số 488/QĐ-BHXH.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: BT, CSXH, PC, KT;
- Lưu: VT, TCKT (02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI ……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /BHXH

 

 

PHIẾU TRUY LĨNH

SỐ TIỀN CHƯA NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận (huyện) …………

 

Ông (bà): …………………………………………….   Ngày sinh:................................

Số sổ trợ cấp: ...........................................................................................................

Nơi cư trú: ................................................................................................................

Hưởng chế độ: …………………………………. Số tiền: ............................................

PHẦN TIỀN TRUY LĨNH

1. Truy lĩnh từ tháng…… đến tháng…… Số tiền:......................................................

2. Tiền trợ cấp lần đầu khi nghỉ hưu        Số tiền:......................................................

3. Tiền khu vực một lần                           Số tiền:.......................................................

4. Tiền trợ cấp 1 lần chết do TNLĐ          Số tiền:......................................................

5. Tiền trợ cấp mai táng phí                     Số tiền:......................................................

6. Tổng số tiền được lĩnh:..........................................................................................

Số tiền bằng chữ:.......................................................................................................

Nơi lĩnh: Bảo hiểm xã hội quận (huyện) .....................................................................

Ghi chú: Đã có tên trong danh sách chi trả tháng ....................................................

 


Trưởng phòng Chế độ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

………., ngày …… tháng …… năm 201
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

thuộc tính Công văn 4237/BHXH-TCKT

Công văn 4237/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định 1018/QĐ-BHXH sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4237/BHXH-TCKTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành:05/11/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Bảo hiểm

tải Công văn 4237/BHXH-TCKT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------
Số: 4237/BHXH-TCKT
V/v: Hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định số 1018/QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014
 
 
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Ngày 10/10/2014, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định số 1018/QĐ-BHXH sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, bảo hiểm y tế, trong đó Điều 3 điều chỉnh một số nội dung trong Quy định quản lý chi trả chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của BHXH Việt Nam. Để thực hiện thống nhất, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung BHXH tỉnh) nội dung tại Điều 3 Quyết định số 1018/QĐ-BHXH như sau:
1. Hướng dẫn Khoản 1: “Tài khoản thẻ ATM và tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng thương mại của Việt Nam được hiểu là tài khoản cá nhân” như sau:
- Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH (cả hàng tháng và một lần) có thể đăng ký nhận chế độ qua tài khoản thẻ ATM hoặc tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng thương mại của Việt Nam.
- Quy trình thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân thực hiện theo quy trình chi trả qua tài khoản thẻ ATM quy định tại Quyết định số 488/QĐ-BHXH.
2. Hướng dẫn thực hiện Khoản 2: “Bỏ Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (mẫu số 17-CBH) trong trường hợp người hưởng mới hoặc tỉnh khác đến có những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH” như sau:
a) Trách nhiệm của BHXH tỉnh (Phòng Chế độ BHXH): Căn cứ kết quả giải quyết hưởng chế độ BHXH hàng tháng của người hưởng, nếu người hưởng có những tháng chưa nhận, lập Phiếu truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng (mẫu kèm theo) cho từng người hưởng chuyển BHXH huyện để chi trả cho người hưởng.
b) Trách nhiệm của BHXH huyện: Căn cứ Phiếu truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng do BHXH tỉnh chuyển đến, thông báo ngay cho người hưởng biết và thực hiện chi trả cho người hưởng theo quy định.
3. Hướng dẫn thực hiện Khoản 3: “Bỏ Giấy đề nghị tiếp tục hưởng BHXH hàng tháng (mẫu số 19-CBH) trong trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân đến ký xác nhận ngay tháng sau liền kề của kỳ xác nhận” như sau:
a) Trường hợp ngay tháng sau của kỳ xác nhận (trong tháng 6 hoặc tháng 12), người hưởng chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân đến BHXH huyện đề nghị tiếp tục nhận lại lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng thì người hưởng lập một bản Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng (mẫu 17-CBH) nộp ngay tại BHXH huyện và ký xác nhận vào mẫu 24a-CBH hoặc gửi Giấy đề nghị xác nhận chữ ký (mẫu 21-CBH) để BHXH huyện báo tăng vào danh sách chi trả tháng sau.
b) Trường hợp sau tháng 6 hoặc tháng 12, người hưởng chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân vẫn không đến ký xác nhận để tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng lập 01 bản Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ BHXH hàng tháng (mẫu số 19-CBH) có xác nhận theo quy định nộp cơ quan BHXH để giải quyết.
Các mẫu biểu trong Công văn này được quy định tại Quyết định số 488/QĐ-BHXH.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: BT, CSXH, PC, KT;
- Lưu: VT, TCKT (02).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương
 
 

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI ……
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:       /BHXH
 
 
PHIẾU TRUY LĨNH
SỐ TIỀN CHƯA NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG
 
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận (huyện) …………
 
Ông (bà): …………………………………………….   Ngày sinh:................................
Số sổ trợ cấp: ...........................................................................................................
Nơi cư trú: ................................................................................................................
Hưởng chế độ: …………………………………. Số tiền: ............................................
PHẦN TIỀN TRUY LĨNH
1. Truy lĩnh từ tháng…… đến tháng…… Số tiền:......................................................
2. Tiền trợ cấp lần đầu khi nghỉ hưu        Số tiền:......................................................
3. Tiền khu vực một lần                           Số tiền:.......................................................
4. Tiền trợ cấp 1 lần chết do TNLĐ          Số tiền:......................................................
5. Tiền trợ cấp mai táng phí                     Số tiền:......................................................
6. Tổng số tiền được lĩnh:..........................................................................................
Số tiền bằng chữ:.......................................................................................................
Nơi lĩnh: Bảo hiểm xã hội quận (huyện) .....................................................................
Ghi chú: Đã có tên trong danh sách chi trả tháng ....................................................
 


Trưởng phòng Chế độ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)
………., ngày …… tháng …… năm 201
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)
 
 

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi