Công văn 3697/BHXH-PC 2019 tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

---------------------

Số: 3697/BHXH-PC

V/v: Tổ chức hưởng ứng

Ngày Pháp luật năm 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

 

Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Kế hoạch số 379/KH-BHXH ngày 01/02/2019 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2019 và Công văn số 2213/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019 cua ngành BHXH như sau:

1. Mục đích

- Tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục công chức, viên chức ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong hoạt động thực thi công vụ và đời sống xã hội.

2. Khẩu hiệu

Căn cứ tình hình thực tiễn, BHXH các tỉnh, thành phố lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật phù hợp. Một số khẩu hiệu tham khảo:

- “Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”.

- “Tích cực tìm hiểu, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vì quyền lợi của chính mình”.

- “Công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân”.

- “Công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật”.

- “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

3. Nội dung

a) Triển khai có hiệu quả các nội dung phổ biến giáo dục pháp luật quy định tại Kế hoạch số 379/KH-BHXH ngày 01/02/2019.

b) Chú trọng, đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy định chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN và kết quả cải cách thủ tục hành chính của Ngành theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên Trang thông tin điện tử BHXH Việt Nam, trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố; Báo BHXH, Tạp chí BHXH và các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của công chức, viên chức ngành BHXH; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về lề lối làm việc, thái độ phục vụ, chất lượng phục vụ người dân cho đội ngũ công chức, viên chức nói chung, cán bộ bộ phận một cửa nói riêng.

4. Hình thức

Lựa chọn một hoặc nhiều hình thức sau đây để thực hiện:

a) Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan chủ đề, khẩu hiệu về Ngày pháp luật năm 2019 qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ tại trụ sở cơ quan, trên trang thông tin điện tử của Ngành và trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố.

b) Tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN.

c) Tổ chức, tham gia Hội thi tìm hiểu về pháp luật; tổ chức giao lưu, trao đổi về các nội dung pháp luật theo chuyên đề cụ thể.

5. Thời gian

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam thực hiện thường xuyên hàng năm, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 10/10 đến ngày 11/11.

6. Tổ chức thực hiện

a) Vụ Pháp chế:

- Giúp Tổng Giám đốc theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra và xây dng báo cáo kết quả công tác tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2019 gửi Bộ Tư pháp.

b) Trung tâm truyền thông, Báo BHXH, Tạp chí BHXH tổ chức tuyên truyền về Ngày pháp luật năm 2019, mở chuyên trang, chuyên mục trên Trang thông tin điện tử của Ngành và các ấn phẩm của đơn vị.

c) Văn phòng: treo băng rôn, khẩu hiệu cô động hoặc chạy bảng chữ điện tử tại cổng trụ sở làm việc của cơ quan số 7 Tràng Thi, 150 Phố Vọng và 33 Tràng Thi.

d) BHXH tỉnh tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2019 về BHXH Việt Nam (Vụ Pháp chế) qua địa chỉ thư điện tử: tonghop.phapche@vss.gov.vn và hệ thống quản lý văn bản, điều hành trước ngày 20/11/2019.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng Giám đốc (để b/c);

- Các Phó Tổng Giám đốc;

- Lưu: VT, PC (02).

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Đào Việt Ánh

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 3697/BHXH-PC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3697/BHXH-PC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Đào Việt Ánh
Ngày ban hành: 03/10/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bảo hiểm
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực