Công văn 36/BHXH-KHTC của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc không thu phí cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế

Thuộc tính văn bản
Công văn 36/BHXH-KHTC của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc không thu phí cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội TP.HCM Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 36/BHXH-KHTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Cao Văn Sang
Ngày ban hành: 06/01/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bảo hiểm

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ MINH

-------
Số: 36/BHXH-KHTC
V/v:Không thu phí cấp lại, đổi thẻ BHYT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2017
 
 
Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố.
 
 
Căn cứ Công văn số 5397/BHXH-TCKT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn về việc phí cấp lại, đổi thẻ BHYT.
Kể từ ngày 01/01/2017 Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện việc thu phí cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT.
BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị được biết./.
 
 Nơi nhận:
- Như trên, trang web;
- Lưu: VT, P.KHTC.
GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang
VĂN BẢN LIÊN QUAN