Công văn 2981/BHXH-QLT Hồ Chí Minh 2019 gia hạn giá trị thẻ bảo hiểm y tế năm 2020

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-----------

Số: 2981/BHXH-QLT

V/v: Gia hạn giá trị thẻ bảo hiểm y tế

năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2019

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố

 

Căn cứ Khoản 2, Điều 47, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Khoản 4, Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có giá trị sử dụng tương ứng số tiền đóng BHYT, trường hợp đơn vị chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên thì đơn vị sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 49, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

Hiện nay, vẫn còn tình trạng đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ BNN) làm ảnh hưởng tới quyền lợi BHXH, BHYT của người lao động. Để kịp thời giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động và thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/01/2020, BHXH Thành phố đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN tháng 12/2019 cho cơ quan BHXH từ ngày 20/12/2019 đến trước ngày 31/12/2019.

Căn cứ vào ngày nộp tiền, cơ quan BHXH sẽ gia hạn giá trị thẻ BHYT năm 2020 tự động cho các đơn vị, trường hợp đơn vị nợ tiền BHYT cơ quan BHXH thực hiện khóa thẻ BHYT theo quy định.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện theo đúng hướng dẫn trên đây để đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các PGĐ;

- BHXH quận, huyện;

- Website BHXH TP.Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT, QLT(M).

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phan Văn Mến

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực