Công văn 2960/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về kiểm soát chi phí và quản lý thanh toán các thuốc bảo hiểm y tế có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2960/BHXH-DVT

Công văn 2960/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về kiểm soát chi phí và quản lý thanh toán các thuốc bảo hiểm y tế có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2960/BHXH-DVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành:12/08/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________

Số: 2960/BHXH-DVT
V/v: kiểm soát chi phí và quản lý thanh toán các thuốc BHYT có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được Công văn số 4837/BYT-BH ngày 07/7/2015 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí và quản lý sử dụng 23 thuốc theo Công văn số 894/BHXH-DVT. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện như sau:

1. Về việc tham gia lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc:

1.1. Trong quá trình tham gia lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tại các Hội đồng đấu thầu, BHXH tỉnh thực hiện và rà soát danh mục thuốc, giá thuốc trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngay từ khi cơ sở khám chữa bệnh (KCB) lập kế hoạch mua sắm; kịp thời phát hiện và đề nghị Hội đồng đấu thầu không đưa vào kế hoạch mua sắm các thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao nếu đã có các thuốc cùng hoạt chất với hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp bảo đảm cạnh tranh trên thị trường.

1.2. Trường hợp đặc biệt cơ sở KCB cần sử dụng các thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao, BHXH tỉnh đề nghị đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo Bộ Y tế bằng văn bản về lý do sử dụng các thuốc trên, số bệnh nhân dự kiến, số lượng sử dụng dự kiến, tỷ lệ sử dụng thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có cạnh tranh trong đấu thầu so với thuốc thông dụng; các trường hợp chỉ định, sử dụng thuốc ….; đồng thời gửi kèm theo biên bản họp, thống nhất của Hội đồng thuốc và điều trị của các cơ sở KCB có nhu cầu. Chỉ dựa các thuốc này vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi được sự đồng ý của Bộ Y tế.

2. Về việc thanh toán BHYT đối với 23 thuốc nêu tại Công văn 894/BHXH-BVT:

2.1. Đối với các thuốc đã sử dụng trước thời điểm ban hành công văn số 894/BHXH-DVT tiếp tục thực hiện giám định và thanh toán như hướng dẫn tại Điểm 1 Công văn số 2172/BHXH-DVT ngày 16/6/2015 của BHXH Việt Nam.

2.2. Đối với các thuốc đã được các nhà thầu đề nghị giảm giá, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế và nhà thầu thống nhất mức giá thanh toán BHYT.

2.3. Đối với các thuốc chưa được các nhà thầu điều chỉnh giảm giá tạm thời chưa thanh toán. BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn sau khi có ý kiến của Bộ Y tế.

3. Báo cáo BHXH Việt Nam:

3.1. Thực hiện báo cáo thường xuyên, kịp thời BHXH Việt Nam các nội dung tham gia ý kiến đối với các Hội đồng đấu thầu thuốc theo hướng dẫn tại Mục 1.1 và Mục 1.2 Công văn này.

3.2. Tng hợp, báo cáo các thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao nêu tại Mục 1.2 Công văn.

3.3. Báo cáo kết quả thanh toán chi phí BHYT đối với các thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao đã được các nhà thu điu chỉnh giảm giá theo phụ lục 01 gửi kèm Công văn.

Đề nghị BHXH các tỉnh triển khai thực hiện, báo cáo kết quả (tại Mục 3.2-3.3) về BHXH Việt Nam (Ban Dược và VTYT) bằng văn bản và file dữ liệu điện tử trước ngày 30/8/2015./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban: CSYT, TCKT, KT;
- Lưu: VT, DVT(2b).

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ:……

PHỤ LỤC 1:

(Ban hành kèm theo Công văn số 2960/BHXH-DVT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của BHXH Việt Nam)BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN CHI PHÍ BHYT ĐỐI VỚI CÁC THUỐC CÓ HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG PHỐI HỢP ÍT CÓ CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU VÀ CÓ CHI PHÍ CAO ĐÃ ĐƯỢC CÁC NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH GIẢM GIÁ TẠI CÁC CƠ SỞ KCB TRÊN ĐỊA BÀN

STT

Cơ sở KCB

Tên hoạt chất

Đường dùng, dạng bào chế

Nồng đ, hàm lượng

Tên thuốc (tên thương mại)

Số đăng ký/ GPNK

Hãng SX

Nước SX

Đơn vị tính

Phân nhóm tiêu chí kỹ thuật

Giá khi chưa điều chỉnh

Giá thanh toán sau khi điều chỉnh

Thời gian áp dụng giá thuốc điều chỉnh

Số lượng sử dụng

Thành tiền sử dụng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=13*15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng GĐBHYT
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám Đốc
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi