Công văn 288/BHXH-QLT TP Hồ Chí Minh về đóng bảo hiểm y tế đối với lao động nước ngoài

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH

-------------------------

Số: 288/BHXH-QLT

V/v: Đóng bảo hiểm y tế đối với lao động người nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố

 

Căn cứ Công văn số 389/BYT-BH ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế trả lời Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về vướng mắc đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho lao động người nước ngoài, BHXH Thành phố hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao động nước ngoài, như sau:

Đối tượng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam dưới hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản I, Điều 3, Nghị đinh số 11/20I6/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ gồm: nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng thì không thuộc đối tượng đóng BHYT.

Thời điểm giảm quá trình tham gia BHYT từ ngày 01/02/2020 trở đi. Trường hợp trong tháng 02/2020, người tham gia có sử dụng thẻ BHYT, có phát sinh chi phí khám chữa bệnh thì giảm quá trình BHYT từ ngày 01/3/2020.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát và lập hồ sơ điều chỉnh quá trình tham gia BHYT cho người lao động nước ngoài thuộc các quy đinh trên đây gửi về cơ quan BHXH trước ngày 31/3/2020.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các PGĐ;

- Văn phòng, Các phòng nghiệp vụ;

- BHXH quận, huyện;

- Website BHXH Thành phố;

- Lưu: VT, QLT (Thi)

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phan Văn Mến

 

                                                                    


 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực