Công văn 2873/BHXH-BT 2018 tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019

Tóm tắt Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

Số: 2873/BHXH-BT
V/v: Tham gia BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2018

           

 

Kính gửi: Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) đã tích cực phối hợp với các Sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên. Số lượng học sinh, sinh viên tăng đáng kể từ khoảng 85% năm 2013 - 2014 lên khoảng trên 93,5% năm 2017 - 2018. Việc cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cũng đã được triển khai quyết liệt, đầy đủ, kịp thời theo quy định. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia BHYT còn chưa đồng đều tại một số địa phương, đối tượng sinh viên tham gia BHYT chưa cao (chiếm tỷ lệ khoảng 70%-80%), việc cấp lại, đổi thẻ do sai thông tin vẫn còn xảy ra... Đ khắc phục những tn tại nêu trên và tiếp tục triển khai BHYT học sinh, sinh viên đảm bảo đúng quy định, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh, sinh viên đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo (gọi tắt là trường học). Trong đó, yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn đẩy mạnh việc thực hiện BHYT cho sinh viên, nhất là sinh viên từ năm thứ 2 trở đi; ngành Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh, sinh viên đối với từng trường học và đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT để vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT, trong đó chú trọng vào các nội dung về quyền lợi hưởng khi tham gia BHYT. Đồng thời, thực hiện rà soát, phân loại danh sách học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT và sắp hết hạn trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình để phối hợp với các trường học vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT đầy đủ.

3. Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá, phổ biến, tuyên truyền chính sách BHYT đến tất cả các trường học; ban hành văn bản hướng dẫn các trường học trên địa bàn tổ chức thu BHYT học sinh, sinh viên theo đúng quy định.

4. Thực hiện rà soát, bổ sung đầy đủ quá trình tham gia, quyền lợi hưởng, thời điểm đủ 5 năm liên tục và thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH như sau:

- Đối với trường hợp học sinh, sinh viên đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH khi tiếp tục tham gia, cơ quan BHXH thực hiện ghi giá trị sử dụng mới của thẻ BHYT vào cơ sở dữ liệu và in Danh sách cấp thẻ BHYT (Mu D01a-TS) ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT gửi cho trường học, thẻ BHYT đã cấp theo mã số BHXH tiếp tục được sử dụng.

- Đối với trường hợp học sinh, sinh viên chưa được cấp mã số BHXH thực hiện kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mu TK1-TS) ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý s BHXH, th BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, và thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

5. Kịp thời xét duyệt và trích, chuyển kinh phí thù lao thu BHYT học sinh, sinh viên, xác định và chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục đủ điều kiện theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về BHXH Việt Nam để giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị: ST, CNTT, CSYT, GĐB, GĐN;
- Lưu: VT, BT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 2873/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2873/BHXH-BT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 03/08/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực