Công văn 2783/BHXH-BT 2016 về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
Số: 2783/BHXH-BT
V/v: Trin khai thực hiện một snội dung về phát triển đối tượng tham gia BHYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016
 
 
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012; Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014; Khoản a, c Điểm 1 Công văn số 1018/TTg-KGVX ngày 10/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:
1. Triển khai Quyết định số 1167/QĐ-TTg
1.1. Trước quý 3/2016, chủ động phối hợp với các Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu Tư,...
a) Xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng nguồn kết dư quỹ khám chữa bệnh năm 2015 (nếu có) và nguồn huy động khác để hỗ trợ thêm phần kinh phí thuộc trách nhiệm phải đóng của người tham gia BHYT năm 2016 theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên: 100% người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên thuộc các hộ gia đình đông con, gặp khó khăn về kinh tế.
b) Xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể theo từng nhóm đối tượng để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua chỉ tiêu thực hiện BHYT trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và giai đoạn 2016 - 2020 đối với địa bàn cấp huyện, trong đó cân đối nguồn tài chính hỗ trợ thêm phần trách nhiệm phải đóng của người tham gia BHYT theo hướng giảm dần chi phí cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ nguồn ngân sách nhà nước sang mua thẻ BHYT.
1.2. Tham mưu, báo cáo với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc kiện toàn lại Ban chỉ đạo phát triển BHYT toàn dân theo hướng Trưởng Ban là lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Ban thường trực là Giám đốc BHXH tỉnh...và gắn trách nhiệm phát triển đối tượng tham gia BHYT đối với các thành viên trong Ban chỉ đạo;
1.3. Tiếp tục mở rộng Đại lý thu đến UBND xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức kinh tế. Trường hợp đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có tư cách pháp nhân đầy đủ thì phải có nhân lực, được tổ chức cấp trên giới thiệu và bảo lãnh hoặc tổ chức chính trị xã hội từ cấp huyện trở lên ký quy chế phối hợp với cơ quan BHXH.
1.4. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền để cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và mọi người dân nắm vững về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ của mỗi người trong việc tham gia BHYT.
1.5. Định kỳ 06 tháng, trước ngày 05 của tháng liền kề, báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT tại địa phương theo quy định tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg về BHXH Việt Nam. ...
2. Thực hiện Điều 2 Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg; Khoản a, c Điểm 1 Công văn số 1018/TTg-KGVX
2.1. Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, lập danh sách mua thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Quyết định số 1049/QĐ-TTg; người sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo quy định tại Điều 1 Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. Căn cứ danh sách phê duyệt, thực hiện thu và cấp thẻ BHYT đến hết năm 2016 theo quy định.
2.2. Vận động để người dân tích cực tham gia BHYT theo hộ gia đình, đảm bảo trong năm tài chính có 100% thành viên thuộc hộ gia đình tham gia BHYT để được giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định của Luật BHYT. Phổ biến để người dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia BHYT, thông báo việc thu hồi phần kinh phí đã được giảm trừ mức đóng nếu đến hết năm tài chính mà các thành viên của hộ gia đình đó vẫn không tham gia đầy đủ.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (thay b/c);
- Các Phó TTg (thay b/c);
- Các Bộ: TC, YT, LĐTB&XH;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ;
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, BT(02b).
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

thuộc tính Công văn 2783/BHXH-BT

Công văn 2783/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện một số nội dung về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2783/BHXH-BTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:27/07/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi