Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.074 văn bản: Bảo hiểm
1881

Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Ban hành: 14/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
1882

Quyết định 1184/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi quản lý bộ máy năm 2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 11/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2009
1883

Quyết định 979/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố bộ thủ tục hành chính của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 10/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2009
1884

Công văn 3109/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc tính thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm

Ban hành: 03/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2009
1885

Quyết định 1853/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn và điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2014
1886

Công văn 2457/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai Bảo hiểm y tế tự nguyện

Ban hành: 27/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
1887

Nghị định 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Ban hành: 27/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2009
1888

Công văn 10587/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thuế đối với hoa hồng đại lý dịch vụ bưu điện, xổ số, máy bay, ôtô, tàu hoả, tàu thuỷ hoặc bán bảo hiểm

Ban hành: 24/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2009
1889

Công văn 2558/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện vướng mắc về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội

Ban hành: 20/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2009
1890

Quyết định 1031/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 20/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2009
1891

Quyết định 1032/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 20/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2009
1892

Công văn 2965/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm

Ban hành: 20/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2009
1893

Thông tư 07/2009/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý

Ban hành: 14/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2009
1894

Thông tư 24/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Ban hành: 10/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2009
1895

Chỉ thị 12/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2009
1896

Công văn 2313/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội

Ban hành: 02/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2009
1897

Công văn 4392/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hạch toán khoản chênh lệch thặng dư thuộc quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Ban hành: 30/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2009
1898

Công văn 2239/BLĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc cấp số bảo hiểm xã hội đối với người lao động nghỉ chờ việc

Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
1899

Công văn 2036/BHXH-BC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn quản lý, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2012
1900

Công văn 2035/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Công văn 1615/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện thu - chi bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 22/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2014
Vui lòng đợi