Văn bản Luật Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.309 văn bản: Bảo hiểm
61

Quyết định 2807/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 1) và nguyên tắc mã hoá vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
62

Công văn 4428/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
63

Công văn 4059/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc có giải pháp tăng cường cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi, người khuyết tật

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
64

Quyết định 2939/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Danh mục hồ sơ, giấy tờ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện số hóa

Lĩnh vực: Hành chính, Bảo hiểm Tải về
65

Quyết định 1863/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Bảo hiểm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
66

Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
67

Công văn 5471/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thay thế Công văn 7086/BYT-BH ngày 26/9/2016

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
68

Quyết định 2009/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm Tải về
69

Nghị quyết 127/NQ-CP của Chính phủ về việc báo cáo tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Bảo hiểm Tải về
70

Quyết định 19/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
71

Công văn 2613/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác chỉ đạo phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
72

Công văn 2588/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác chỉ đạo phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
73

Quyết định 2358/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phiên bản 2.0

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
74

Quyết định 1927/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Bảo hiểm Tải về
75

Quyết định 2355/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm Tải về
76

Quyết định 2356/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm Tải về
77

Công văn 2482/BHXH-TT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn đẩy mạnh truyền thông kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 96/NQ-BCS

Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thông tin-Truyền thông Tải về
78

Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách, Bảo hiểm Tải về
79

Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2022 và đến năm 2025 tại Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 và Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
80

Quyết định 2268/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính, Bảo hiểm Tải về