Văn bản Luật Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.272 văn bản: Bảo hiểm
41

Quyết định 2356/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm Tải về
42

Công văn 2482/BHXH-TT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn đẩy mạnh truyền thông kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 96/NQ-BCS

Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thông tin-Truyền thông Tải về
43

Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách, Bảo hiểm Tải về
44

Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2022 và đến năm 2025 tại Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 và Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
45

Quyết định 2268/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính, Bảo hiểm Tải về
46

Công văn 43570/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với Quỹ bảo hiểm vi mô

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Bảo hiểm Tải về
47

Kế hoạch 234/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
48

Thông báo 1146/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại Hội nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
49

Quyết định 2256/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính - Kế toán

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm Tải về
50

Công văn 4887/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cập nhật bổ sung số Căn cước công dân/ mã định danh cá nhân của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và cài đặt, sử dụng ứng dụng VSSID

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
51

Hướng dẫn liên tịch 4791/HDLS/BHXH-GDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Bảo hiểm Tải về
52

Quyết định 2234/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc kiện toàn thành viên và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Bảo hiểm Tải về
53

Quyết định 49/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
54

Công văn 2243/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
55

Công văn 2236/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
56

Công văn 5249/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
57

Công văn 2216/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
58

Kế hoạch 2213/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Bảo hiểm Tải về
59

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
60