Văn bản Luật Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.274 văn bản: Bảo hiểm
21

Công văn 2466/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc t​ăng cường công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
22

Công văn 4311/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội những tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
23

Công văn 4102/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Bảo hiểm Tải về
24

Công văn 3081/BHXH-TĐKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua nước rút 03 tháng cuối năm 2022

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Bảo hiểm Tải về
25

Công văn 3497/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 3 tháng cuối năm 2022

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
26

Công văn 15222/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai các giải pháp tăng cường cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi, người khuyết tật

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
27

Quyết định 3475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thiếu năm 2021

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
28

Quyết định 2807/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 1) và nguyên tắc mã hoá vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
29

Công văn 4428/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
30

Công văn 4059/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc có giải pháp tăng cường cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi, người khuyết tật

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
31

Quyết định 2939/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Danh mục hồ sơ, giấy tờ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện số hóa

Lĩnh vực: Hành chính, Bảo hiểm Tải về
32

Quyết định 1863/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Bảo hiểm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
33

Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
34

Công văn 5471/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thay thế Công văn 7086/BYT-BH ngày 26/9/2016

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
35

Quyết định 2009/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm Tải về
36

Nghị quyết 127/NQ-CP của Chính phủ về việc báo cáo tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Bảo hiểm Tải về
37

Quyết định 19/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
38

Công văn 2613/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác chỉ đạo phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
39

Công văn 2588/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác chỉ đạo phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
40

Quyết định 2358/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phiên bản 2.0

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về