Văn bản Luật Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.309 văn bản: Bảo hiểm
01

Quyết định 49/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công”

02

​Kế hoạch 156/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu p​hát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

03

Kế hoạch 20/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

04
05

Quyết định 07/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030

06

Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

07

Thông tư 18/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

08

Thông tư 20/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

09

Quyết định 1660/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

10

Kế hoạch 4057/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông năm 2023

11

Công văn 7464/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thực hiện quy trình giám định bảo hiểm y tế theo Quyết định 3618/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

12

Quyết định 2800/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

13

Quyết định 3680/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

14

Kế hoạch 3917/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025

15

Quyết định 3661/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030

16
17

Công văn 9271/UBND-VX1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

18

​Kế hoạch 2933/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai​

19

Quyết định 3618/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế

20

Công văn 4174/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường đôn đốc thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022