báo điện tử

Lọc bài viết theo:

Phân biệt báo điện tử, trang thông tin điện tử và mạng xã hội 26/05/2021

Hiện nay, người dùng đang tiếp cận thông tin qua môi trường Internet dưới nhiều hình thức đa dạng. Các hình thức này thể hiện dưới dạng website, khi sử dụng cần phân biệt được sự khác nhau giữa báo điện tử, trang thông tin điện tử và mạng xã hội.