Đầu tư
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Hết hiệu lực từ ngày 01/02/2020) Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả
Nghị định 59/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải rắn (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Nghị định 98/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2020) Nghị định 98/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Nghị định 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Nghị định 98/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
Nghị định 124/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Như trên
Nghị định 23/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Như trên
Tài chính-Ngân hàng
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 106/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Quyết định 36/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính
Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng (Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2020) Thông tư 30/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Thông tư 27/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/06/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2020) Như trên
Thông tư 23/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/06/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2020) Như trên
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 19/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/04/2020) Thông tư 28/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
Thông tư 26/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/04/2020) Như trên
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 38/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/03/2020) Thông tư 26/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thông tư 23/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/03/2020) Như trên
Thông tư 35/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/05/2020) Thông tư 27/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Tài nguyên-Môi trường
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2008/BTNMT Dự báo lũ (Hết hiệu lực từ ngày 25/06/2020) Thông tư 22/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ
Quyết định 18/2008/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dự báo lũ (Hết hiệu lực từ ngày 25/06/2020) Như trên
Nghị định 59/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải rắn (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Nghị định 98/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
Quyết định 1537/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (Hết hiệu lực từ ngày 23/12/2019) Quyết định 1865/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2020) Nghị định 98/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Nghị định 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Nghị định 98/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
Nghị định 124/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Như trên
Nghị định 23/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Như trên
Văn bản của Ủy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 96/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành: "Quy định tạm thời về quản lý sử dụng nhà ở tập thể cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội" (Hết hiệu lực từ ngày 25/12/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội trong lĩnh vực xây dựng
Quyết định 80/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định việc thực hiện kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 25/12/2019) Như trên
Quyết định 92/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý Hồ Tây (Hết hiệu lực từ ngày 25/12/2019) Như trên
Quyết định 123/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 25/12/2019) Như trên
Quyết định 26/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của "Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội" ban hành kèm theo Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/08/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 25/12/2019) Như trên
Quyết định 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý (Hết hiệu lực từ ngày 25/12/2019) Như trên
Quyết định 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chính sách bán nhà tái định cư theo phương thức trả dần tiền mua nhà cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 25/12/2019) Như trên
Quyết định 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ quản lý thực hiện dự án đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển khu nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 25/12/2019) Như trên
Quyết định 12/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 25/12/2019) Như trên
Quyết định 19/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 25/12/2019) Như trên
Quyết định 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 25/12/2019) Như trên
Quyết định 56/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 25/12/2019) Như trên
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 02/01/2020) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ tại tiết a điểm 5.1 khoản 5 Điều 9 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Ủy ban nhân dân TP. HCM
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 42/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 6563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí qua cầu Phú Mỹ theo Thông tư 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Mức giá tối đa dịch vụ sử dụng cầu, đường bộ tại Trạm thu BOT cầu Phú Mỹ
Quyết định 83/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh mức thu phí qua các bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh trên địa bàn thành phố (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Khung giá dịch vụ sử dụng phà tại bến phà Cát Lái và bến phà Bình Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 84/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng (Hết hiệu lực từ ngày 16/12/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế đánh số, gắn biển số nhà và cấp Giấy chứng nhận số nhà trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Quyết định 52/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định 38/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2020) Quyết định 52/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Gia Lai (Hết hiệu lực một phần từ ngày 28/12/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Quyết định 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Hết hiệu lực một phần từ ngày 28/12/2019) Như trên
Quyết định 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Hết hiệu lực một phần từ ngày 28/12/2019) Như trên
Chỉ thị 06/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Hết hiệu lực một phần từ ngày 28/12/2019) Như trên
Quyết định 16/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Hết hiệu lực một phần từ ngày 28/12/2019) Như trên
Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (Hết hiệu lực một phần từ ngày 28/12/2019) Như trên
Quyết định 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao (Hết hiệu lực một phần từ ngày 28/12/2019) Như trên
Quyết định 24/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chống lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên các quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Hết hiệu lực một phần từ ngày 28/12/2019) Như trên
Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới và tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Hết hiệu lực một phần từ ngày 28/12/2019) Như trên
Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp cơ quan quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Hết hiệu lực một phần từ ngày 28/12/2019) Như trên
Quyết định 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Hết hiệu lực một phần từ ngày 28/12/2019) Như trên

Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn triển khai dịch vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:

- Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật

- Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.

- Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.

- Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.