Tài chính-Ngân hàng
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 54/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 01/02/2020) Thông tư 87/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc Nhà nước
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 89/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 30/12/2019) Thông tư 82/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 89/2014/TT-BTC ngày 07/7/2014 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nông nghiệp
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 2070/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính (Hết hiệu lực một phần từ ngày 10/12/2019) Quyết định 2623/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Thuế-Phí-Lệ phí
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 250/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hết hiệu lực từ ngày 13/01/2020) Thông tư 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thông tư 96/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hết hiệu lực từ ngày 13/01/2020) Như trên
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Quyết định 384/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/12/2019) Quyết định 3660/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý, lập chứng từ trực tiếp hoặc chuyển thông tin phải thu của người nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan
Quyết định 1737/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý, lập chứng từ trực tiếp hoặc chuyển thông tin phải thu của người nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/12/2019) Như trên
Xuất nhập khẩu
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 41/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Thông tư 27/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 30/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 29/01/2020) Thông tư 41/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Danh sách chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương
Thông tư 10/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 29/01/2020) Như trên
Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 29/01/2020) Như trên
Thông tư 38/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 29/01/2020) Như trên
Thông tư 12/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 29/01/2020) Như trên
Thông tư 57/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 29/01/2020) Như trên
Thông tư 15/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu than (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 29/01/2020) Như trên
Quyết định 384/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/12/2019) Quyết định 3660/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý, lập chứng từ trực tiếp hoặc chuyển thông tin phải thu của người nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan
Quyết định 1737/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý, lập chứng từ trực tiếp hoặc chuyển thông tin phải thu của người nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/12/2019) Như trên
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Công văn 6489/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP và Thông tư 41/2018/TT-BGTVT (Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/12/2019) Công văn 7620/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 41/2018/TT-BGTVT
Văn bản được đính chính Văn bản đính chính
Thông tư 60/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Được đính chính từ ngày 16/12/2019) Quyết định 2681/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Y tế-Sức khỏe
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/02/2020) Thông tư 32/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm
Văn bản được đính chính Văn bản đính chính
Quyết định 406/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 992 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 159 (Được đính chính từ ngày 09/12/2019) Công văn 20512/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành
Quyết định 442/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 711 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162 (Được đính chính từ ngày 09/12/2019) Như trên
Quyết định 108/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 1064 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 164 (Được đính chính từ ngày 09/12/2019) Như trên
Quyết định 303/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 141 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 5 năm - Đợt 164 (bổ sung) (Được đính chính từ ngày 09/12/2019) Như trên
Công nghiệp
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 41/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Thông tư 27/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 09/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Thông tư 42/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành
Thông tư 19/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 20/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 36/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 38/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 24/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 52/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 48/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tốn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 50/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 36/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 21/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 13/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 18/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 35/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 09/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 31/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 09/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 39/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 38/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT của Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 28/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 37/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 01/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 02/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 12/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 30/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 43/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 27/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 24/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 19/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 23/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 02/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 55/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 33/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2015/TT-BCT ngày 28/10/2015 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Thông tư 42/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành
Thông tư 51/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 31/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 43/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 16/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 17/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 14/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nổ mìn điện (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 15/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các loại kíp nổ (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 16/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây nổ chịu nước (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 17/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 18/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây cháy chậm công nghiệp (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 19/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Amonit AD1 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 20/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Cơ cấu tổ chức
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 1359/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 13/12/2019) Quyết định 1786/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Quyết định 264/QĐ-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định 31/QĐ-BCĐ389 ngày 23/05/2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 18/12/2019) Quyết định 285/QĐ-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc sửa đổi, bổ sung danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Hành chính
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Công văn 3889/BHXH-PC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc báo cáo hàng tháng thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại Văn bản 3711/BHXH-PC ngày 29/9/2015 (Hết hiệu lực từ ngày 10/12/2019) Quyết định 2192/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành Bảo hiểm xã hội
Quyết định 37/2001/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa và Thông tin về việc ban hành Quy chế hoạt động phát hành xuất bản phẩm (Hết hiệu lực từ ngày 15/01/2020) Thông tư 12/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ văn hóa - Thông tin ban hành, liên tịch ban hành
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 09/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Thông tư 42/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành
Thông tư 19/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 20/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 36/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 38/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 24/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 52/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 48/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tốn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 50/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 36/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 21/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 13/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 18/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 35/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 09/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 31/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 09/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 39/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 38/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT của Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 28/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 37/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 01/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 02/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 12/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 30/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 43/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 27/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 24/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 19/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 23/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 02/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 55/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 33/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2015/TT-BCT ngày 28/10/2015 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Thông tư 42/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành
Thông tư 51/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 31/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 43/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 16/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 17/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 14/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nổ mìn điện (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 15/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các loại kíp nổ (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 16/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây nổ chịu nước (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 17/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 18/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây cháy chậm công nghiệp (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 19/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Amonit AD1 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 20/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Quyết định 5581/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hết hiệu lực một phần từ ngày 11/12/2019) Quyết định 4751/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thương mại-Quảng cáo
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 48/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (Hết hiệu lực từ ngày 15/01/2020) Thông tư 36/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Thông tư 41/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Thông tư 27/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 30/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 29/01/2020) Thông tư 41/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Danh sách chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương
Thông tư 10/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 29/01/2020) Như trên
Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 29/01/2020) Như trên
Thông tư 38/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 29/01/2020) Như trên
Thông tư 12/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 29/01/2020) Như trên
Thông tư 57/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 29/01/2020) Như trên
Thông tư 15/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu than (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 29/01/2020) Như trên
Quyết định 264/QĐ-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định 31/QĐ-BCĐ389 ngày 23/05/2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 18/12/2019) Quyết định 285/QĐ-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc sửa đổi, bổ sung danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Thông tư 09/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Thông tư 42/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành
Thông tư 19/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 20/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 36/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 38/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 24/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 52/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 48/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tốn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 50/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 36/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 21/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 13/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 18/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 35/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 09/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 31/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 09/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 39/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 38/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT của Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 28/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 37/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 01/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 02/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 12/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 30/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 43/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 27/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 24/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 19/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 23/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 02/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 55/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/02/2020) Như trên
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 33/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2015/TT-BCT ngày 28/10/2015 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Thông tư 42/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành
Thông tư 51/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 31/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 43/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 16/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 17/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 14/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nổ mìn điện (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 15/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các loại kíp nổ (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 16/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây nổ chịu nước (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 17/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 18/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây cháy chậm công nghiệp (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 19/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Amonit AD1 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thông tư 20/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/02/2020) Như trên
Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 2106/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn (Hết hiệu lực từ ngày 12/11/2019) Quyết định 1689/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn
Quyết định 1359/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 13/12/2019) Quyết định 1786/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Thông tư 18/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Hết hiệu lực từ ngày 10/02/2020) Thông tư 16/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ"
Thông tư 40/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định thủ tục xét, tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải ở Việt Nam" (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Thông tư 50/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông Vận tải Việt Nam"
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Quyết định 59/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định
Quyết định 515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường (Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2019) Quyết định 70/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Quyết định 81/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/01/2020) Quyết định 73/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
Quyết định 75/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/01/2020) Như trên
Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Hết hiệu lực từ ngày 13/12/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định quản lý dịch vụ công, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Quyết định 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Quyết định 52/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Quyết định 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Quyết định 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2019) Như trên
Quyết định 38/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2019) Như trên
Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2019) Như trên
Quyết định 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2019) Như trên

Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn triển khai dịch vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:

- Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật

- Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.

- Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.

- Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.