DANH SÁCH LĨNH VỰC CẬP NHẬT

 Lao động-Tiền lương-Phụ cấp (01)

 Xuất nhập khẩu (01)

 Giao thông (03)

 Hình sự (01)

 Bảo hiểm (02)

 Xây dựng (02)

 Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề (04)

 Cơ cấu tổ chức (03)

 Đất đai-Nhà ở (01)

 Thương mại (03)

 Khoa học-Công nghệ (02)

 Nông nghiệp-Lâm nghiệp (05)

 Đầu tư (01)

 Tài nguyên-Môi trường (08)

 Thông tin-Truyền thông (02)

 Tư pháp-Hộ tịch (01)

Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng (01)

 Y tế-Sức khỏe (02)

 Văn hóa-Thể thao-Du lịch (02)

 Hàng hải (01)

 Kế toán-Kiểm toán (01)

 Chứng khoán (02)

 Chính sách (01)

 Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng,lãng phí (04)

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. Hồ Chí Minh (01)  UBND tỉnh Cà Mau (01)

 UBND tỉnh Sóc Trăng (01)

 UBND tỉnh Vĩnh Long (01)

 UBND tỉnh An Giang (01)

 UBND tỉnh Hà Giang (01)

 

 

 

 LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (10/2012/QH13) - Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 của Quốc hội ngày 18/06/2012 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.

 

 BẢO HIỂM

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (58/2014/QH13) - Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội ngày 20/11/2014 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.


* (25/2008/QH12) - Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội ngày 14/11/2008 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên

 

 ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (45/2013/QH13) - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội ngày 29/11/2013 (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.

 

 ĐẦU TƯ

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (69/2014/QH13) - Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 của Quốc hội ngày 26/11/2014 (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.

 

 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (40/2011/TT-NHNN) - Thông tư 40/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 15/12/2011 quy định việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/01/2019).
 

 

* (28/2018/TT-NHNN) - Thông tư 28/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 30/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

 

 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (170/2014/TT-BTC) - Thông tư 170/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/11/2014 về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợ (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

* (109/2018/TT-BTC) - Thông tư 109/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/11/2018 về việc hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợ.

 

 XUẤT NHẬP KHẨU

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (54/2014/QH13) - Luật Hải quan số 54/2014/QH13 của Quốc hội ngày 23/06/2014 (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.

 

 XÂY DỰNG

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (50/2014/QH13) - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội ngày 18/06/2014 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.


* (30/2009/QH12) - Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc hội ngày 17/06/2009 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên

 

 THƯƠNG MẠI

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (59/2010/QH12) - Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 của Quốc hội ngày 17/11/2010 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.


* (05/2007/QH12) - Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 của Quốc hội ngày 21/11/2007 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (16/2012/QH13) - Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 của Quốc hội ngày 21/06/2012 (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.

 

 TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

Văn bản hết hiệu lực một phần   Văn bản thay thế

* (90/2015/QH13) - Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 của Quốc hội ngày 23/11/2015 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.


* (82/2015/QH13) - Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 của Quốc hội ngày 25/06/2015 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (60/2010/QH12) - Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 của Quốc hội ngày 17/11/2010 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (20/2008/QH12) - Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 của Quốc hội ngày 13/11/2008 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (10/2008/QH12) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí số 10/2008/QH12 của Quốc hội ngày 03/06/2008 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (18-L/CTN) - Luật Dầu khí số 18-L/CTN của Quốc hội ngày 06/07/1993 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (55/2014/QH13) - Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 của Quốc hội ngày 23/06/2014 (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.


* (17/2012/QH13) - Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 của Quốc hội ngày 21/06/2012 (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên

 

 Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (15/2018/TT-BYT) - Thông tư 15/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30/05/2018 về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (Hết hiệu lực từ ngày 15/01/2019).

 

* (39/2018/TT-BYT) - Thông tư 39/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30/11/2018 về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh nhân cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
 

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (03/2007/QH12) - Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 của Quốc hội ngày 21/11/2007 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.

 

 CHỨNG KHOÁN

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (90/2011/NĐ-CP) - Nghị định 90/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/10/2011 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 01/02/2019).

 

* (163/2018/NĐ-CP) - Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

 

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

 

Văn bản thay thế

* (70/2006/QH11) - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội ngày 29/06/2006 (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.

 

 GIAO THÔNG

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (06/2017/QH14) - Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 của Quốc hội ngày 16/06/2017 (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.


* (23/2008/QH12) - Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 của Quốc hội ngày 13/11/2008 (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (23/2004/QH11) - Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 của Quốc hội ngày 15/06/2004 (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên

 

 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (02/2008/QĐ-BGDĐT) - Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/01/2008 về việc ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Hết hiệu lực từ ngày 20/11/2018).

 

* (26/2018/TT-BGDĐT) - Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 08/10/2018 về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.


* (17/2011/TT-BGDĐT) - Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 14/04/2011 ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng mầm non (Hết hiệu lực từ ngày 23/11/2018).

 


* (25/2018/TT-BGDĐT) - Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 08/10/2018 về việc ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non.

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (08/2012/QH13) - Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 của Quốc hội ngày 18/06/2012 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (30/2013/QH13) - Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13 của Quốc hội ngày 19/06/2013 (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.

 

 KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

Văn bản hết hiệu lực một phần   Văn bản thay thế

* (68/2006/QH11) - Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội ngày 29/06/2006 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.

 

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

 

Văn bản thay thế

* (04/2011/QH13) - Luật Đo lường số 04/2011/QH13 của Quốc hội ngày 11/11/2011 (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.

 

 THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Văn bản hết hiệu lực một phần   Văn bản thay thế

* (86/2015/QH13) - Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 của Quốc hội ngày 19/11/2015 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.

 

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

 

Văn bản thay thế

* (103/2016/QH13) - Luật Báo chí của Quốc hội, số 103/2016/QH13 ngày 05/04/2016 (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.

 

 VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (19/2012/QH13) - Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 của Quốc hội ngày 20/11/2012 (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.


* (62/2006/QH11) - Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 của Quốc hội ngày 29/06/2006 (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên

 

 CHÍNH SÁCH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (05/2014/TT-BKHĐT) - Thông tư 05/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 30/09/2014 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Hết hiệu lực từ ngày 21/01/2019).

 

* (04/2018/TT-BKHĐT) - Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 06/12/2018 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 

 HÌNH SỰ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (07/2007/QH12) - Luật Đặc xá số 07/2007/QH12 của Quốc hội ngày 21/11/2007 (Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2019).

 

* (30/2018/QH14) - Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 của Quốc hội ngày 19/11/2018.

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* Quyết định 2634/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 19/07/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hết hiệu lực từ ngày 30/11/2018).

 

* (5153/QĐ-BGDĐT) - Quyết định 5153/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30/11/2018 về việc thành lập Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 


* Quyết định 1871/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18/05/2018 về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hết hiệu lực từ ngày 30/11/2018).

 

Như trên


* (553/QĐ-UBDT) - Quyết định 553/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc ngày 13/09/2018 về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (Hết hiệu lực từ ngày 21/11/2018).

 


* (690/QĐ-UBDT) - Quyết định 690/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc ngày 21/11/2018 về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

 

 NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (16/2004/PL-UBTVQH11) - Pháp lệnh 16/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 24/03/2004 về giống vật nuôi (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020).

 

* (32/2018/QH14) - Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 của Quốc hội ngày 19/11/2018.
 


* (15/2004/PL-UBTVQH11) - Pháp lệnh 15/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 24/03/2004 về giống cây trồng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020).

 

* (31/2018/QH14) - Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 của Quốc hội ngày 19/11/2018.

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (79/2006/QH11) - Luật Đê điều số 79/2006/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2006 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.

 

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

 

Văn bản thay thế

* (08/2017/QH14) - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 của Quốc hội ngày 19/06/2017 (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.


* (41/2013/QH13) - Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 của Quốc hội ngày 25/11/2013 (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên

 

 TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (13/2012/QH13) - Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 của Quốc hội ngày 20/06/2012 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.

 

 HÀNG HẢI

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (95/2015/QH13) - Bộ luật Hàng hải Việt Nam của số 95/2015/QH13 của Quốc hội ngày 25/11/2015 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.

 

 TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (27/2012/QH13) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng  số 27/2012/QH13 của Quốc hội ngày 23/11/2012 (Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2019).

 

* (36/2018/QH14) - Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.
 


* (01/2007/QH12) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12 của Quốc hội ngày 04/08/2007 (Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2019).

 

Như trên


* (55/2005/QH11) - Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2005 (Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2019).

 

Như trên

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (44/2013/QH13) - Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 của Quốc hội ngày 26/11/2013 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2018.

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. HỒ CHÍ MINH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (3132/QĐ-UBND) - Quyết định 3132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/06/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban quản lý Khu Nam được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực từ ngày 04/12/2018).

 

* (5545/QĐ-UBND) - Quyết định 5545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 04/12/2018 về việc công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu Nam.
 

 

 UBND TỈNH AN GIANG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (68/2016/QĐ-UBND) - Quyết định 68/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ngày 0/09/2016 về việc ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang (Hết hiệu lực từ ngày 19/12/2018).

 

* (51/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 51/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ngày 06/12/2018 về việc ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

 UBND TỈNH CÀ MAU

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (64/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 64/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ngày 31/12/2015 về việc cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Hết hiệu lực từ ngày 25/12/2018).

 

* (36/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ngày 07/12/2018 về việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

 UBND TỈNH HÀ GIANG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (04/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ngày 04/02/2015 về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang áp dụng đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

* (37/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ngày 04/12/2018 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

 

 

 UBND TỈNH SÓC TRĂNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (40/2011/QĐ-UBND) - Quyết định 40/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ngày 19/12/2011 về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Hết hiệu lực từ ngày 26/12/2018).
 

 

* (28/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ngày 05/12/2018 về việc bãi bỏ Quyết định 40/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

 

 UBND TỈNH VĨNH LONG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (06/2010/QĐ-UBND) - Quyết định 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ngày 02/02/2010 về việc ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh (Hết hiệu lực từ ngày 17/12/2018).
 

 

* (21/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ngày 04/12/2018 về việc bãi bỏ Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

 


Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn  triển khai dịch  vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:
       - Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật
       - Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.
       - Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.
       - Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.
      

Chi tiết về dịch vụ xin xem thêm tại địa chỉ luatvietnam.vn
 

* Chi tiết của bản tin này đã được đăng tải đầy đủ trên trang Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam.
* Quý khách sẽ có nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.

* Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn

Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn
Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn  

 
Lưu ý: Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách vui lòng click vào đường link dưới đây:
https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.