Số 46.2018 (821) ngày 28/11/2018

 

DANH SÁCH LĨNH VỰC CẬP NHẬT

 Thuế-Phí-Lệ phí (05)

 Thông tin-Truyền thông (01)

 Cơ cấu tổ chức (02)

 Nông nghiệp-Lâm nghiệp (38)

 Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng (05)

 Văn hóa-Thể thao-Du lịch (01)

 Công nghiệp (06)

 Hàng hải (01)

 Y tế-Sức khỏe (07)

 Hành chính (02)

 

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. Hà Nội (03)  UBND TP. Hồ Chí Minh (02)

 UBND tỉnh Đắk Nông (01)

 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (01)

 

 THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (60/2015/TT-BTC) - Thông tư 60/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/04/2015 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

* (106/2018/TT-BTC) - Thông tư 106/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.


* (3946/QĐ-BGTVT) - Quyết định 3946/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 09/12/2016 về việc ban hành Biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu và dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 


* (54/2018/TT-BGTVT) - Thông tư 54/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 14/11/2018 về việc ban hành Biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam.


* (3863/QĐ-BGTVT) - Quyết định 3863/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 01/12/2016 về việc ban hành Biểu khung giá dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên

 

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

 

Văn bản thay thế

* (152/2011/TT-BTC) - Thông tư 152/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/11/2011 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).
 

 

* (106/2018/TT-BTC) - Thông tư 106/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

 
Văn bản được đính chính   Văn bản đính chính

* (95/2018/TT-BTC) - Thông tư 95/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/10/2018 về việc bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Được đính chính từ ngày 01/12/2018).

 

* (2183/QĐ-BTC) - Quyết định 2183/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/11/2018 về việc đính chính Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

 

 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (06/2011/TT-NHNN) - Thông tư 06/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 22/03/2011 quy định về điều tra thống kê tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (Hết hiệu lực từ ngày 31/12/2018).
 

 

* (26/2018/TT-NHNN) - Thông tư 26/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16/11/2018 quy định về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia.


* (2349/QĐ-BTC) - Quyết định 2349/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/11/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 148/QĐ-BTC ngày 21/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 31/10/2018).

 

* (2013/QĐ-BTC) - Quyết định 2013/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/10/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.


* (3000/QĐ-BTC) - Quyết định 3000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/11/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 148/QĐ-BTC ngày 21/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 31/10/2018).

 

Như trên


* (148/QĐ-BTC) - Quyết định 148/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 21/01/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 31/10/2018).

 

Như trên

 

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

 

Văn bản thay thế

* (91/2012/TT-BTC) - Thông tư 91/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/05/2012 về việc quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động: "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (Bị sửa đổi từ ngày 15/11/2018).
 

 

* (89/2018/TT-BTC) - Thông tư 89/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/09/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 91/2012/TT-BTC ngày 30/05/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

 

 Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (12/2014/TT-BYT) - Thông tư 12/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20/03/2014 hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).
 

 

* (34/2018/TT-BYT) - Thông tư 34/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 16/11/2018 về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.


* (58/2014/TT-BCT) - Thông tư 58/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 22/12/2014 về việc quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

* (43/2018/TT-BCT) - Thông tư 43/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 15/11/2018 quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.


* (28/2013/TT-BCT) - Thông tư 28/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 06/11/2013 quy định kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (36/2015/TT-BYT) - Thông tư 36/2015/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 29/10/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 


* (30/2018/TT-BYT) - Thông tư 30/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30/10/2018 về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.


* (40/2014/TT-BYT) - Thông tư 40/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 17/11/2014 về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên

 
Văn bản hết hiệu lực một phần   Văn bản thay thế

* (40/2013/TT-BCT) - Thông tư 40/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 31/12/2013 về việc quy định điều kiện, trình tự, thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

* (43/2018/TT-BCT) - Thông tư 43/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 15/11/2018 quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.
 


* (50/2017/TT-BYT) - Thông tư 50/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 29/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 


* (30/2018/TT-BYT) - Thông tư 30/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30/10/2018 về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

 

 THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (2475/QĐ-BTTTT) - Quyết định 2475/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 29/12/2017 về việc ban hành Mã bưu chính quốc gia (Bị sửa đổi từ ngày 08/11/2018).

 

* (1820/QĐ-BTTTT) - Quyết định 1820/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 08/11/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung Mã bưu chính quốc gia.

 

 VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (1259/QĐ-TTg) - Quyết định 1259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/09/2018 về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân","Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 (Bị sửa đổi từ ngày 23/11/2018).

 

* (1628/QĐ-TTg) - Quyết định 1628/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/11/2018 về việc thay đổi thành viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai.

 

 HÀNH CHÍNH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* Quyết định 1401/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ngày 25/04/2013 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban biên tập và hoạt động của Cổng thông tin điện tử Hải quan (Hết hiệu lực từ ngày 19/11/2018).
 

 

* (3483/QĐ-TCHQ) - Quyết định 3483/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ngày 19/11/2018 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan và Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (2525/QĐ-BNN-TCTL) - Quyết định 2525/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 29/06/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế về lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bị sửa đổi từ ngày 22/11/2018).

 

* (4638/QĐ-BNN-TCTL) - Quyết định 4638/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 22/11/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (83/2006/NĐ-CP) - Nghị định 83/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/08/2006 về việc quy định nguyên tắc, điều kiện, trách nhiệm của cơ quan đề nghị, trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 10/01/2019).

 

* (158/2018/NĐ-CP) - Nghị định 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/11/2018 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.
 


* (4224/QĐ-BGDĐT) - Quyết định 4224/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29/09/2017 về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng (Hết hiệu lực từ ngày 16/11/2018).

 


* (5000/QĐ-BGDĐT) - Quyết định 5000/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 16/11/2018 về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

 

 CÔNG NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (42/2013/TT-BCT) - Thông tư 42/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 31/12/2013 về việc quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 07/01/2019).
 

 

* (49/2018/TT-BCT) - Thông tư 49/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 21/11/2018 về việc bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.

* (28/2018/TT-BCT) - Thông tư 28/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 27/09/2018 về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).
 

 


* (45/2018/TT-BCT) - Thông tư 45/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 15/11/2018 về việc quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.


* (18/2012/TT-BCT) - Thông tư 18/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 29/06/2012 về việc quy định giám sát thị trường phát điện cạnh tranh (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (27/2009/TT-BCT) - Thông tư 27/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 25/09/2009 quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (55/2014/TT-BCT) - Thông tư 55/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 19/12/2014 về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học (Hết hiệu lực một phần từ ngày 07/01/2019).
 

 

* (48/2018/TT-BCT) - Thông tư 48/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 21/11/2018 về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (56/2014/TT-BCT) - Thông tư 56/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 19/12/2014 về việc quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).
 

 

* (45/2018/TT-BCT) - Thông tư 45/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 15/11/2018 về việc quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.

 

 NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (04/2018/TT-BTC) - Thông tư 04/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/01/2018 về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

* (156/2018/NĐ-CP) - Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/11/2018 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.


* (22/2017/TT-BNNPTNT) - Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 15/11/2017 về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (147/2016/NĐ-CP) - Nghị định 147/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/11/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (49/2016/QĐ-TTg) - Quyết định 49/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/11/2016 về việc ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (20/2016/TT-BNNPTNT) - Thông tư 20/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 27/06/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (17/2015/QĐ-TTg) - Quyết định 17/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/06/2015 về việc ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (10/2014/TT-BNNPTNT) - Thông tư 10/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 26/03/2014 quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC) - Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính ngày 27/03/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư liên tịch 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/06/2007 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (60/2012/TT-BNNPTNT) - Thông tư 60/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 09/11/2012 quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (39/2012/QĐ-TTg) - Quyết định 39/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/10/2012 về việc ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (85/2012/TT-BTC) - Thông tư 85/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/05/2012 về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (78/2011/TT-BNNPTNT) - Thông tư 78/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 11/11/2011 về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (34/2011/QĐ-TTg) - Quyết định 34/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/06/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT) - Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29/01/2011 hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (117/2010/NĐ-CP) - Nghị định 117/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/12/2010 về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (99/2010/NĐ-CP) - Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/09/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (58/2009/TT-BNNPTNT) - Thông tư 58/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 09/09/2009 hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (34/2009/TT-BNNPTNT) - Thông tư 34/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 10/06/2009 về việc quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (24/2009/TT-BNN) - Thông tư 24/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 05/05/2009 hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được quy hoạch sang rừng sản xuất và ngược lại từ rừng sản xuất được quy hoạch thành rừng phòng hộ, đặc dụng sau rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị 38/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất) (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (05/2008/NĐ-CP) - Nghị đinh 05/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/01/2008 về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (05/2008/TT-BNN) - Thông tư 05/2008/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 14/01/2008 về việc hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (104/2007/QĐ-BNN) - Quyết định 104/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 27/12/2007 về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (70/2007/TT-BNN) - Thông tư 70/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 01/08/2007 về việc hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong công đồng dân cư (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (61/2007/TTLT-BNN-BTC) - Thông tư liên tịch 61/2007/TTLT-BNN-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính ngày 22/06/2007 về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (57/2007/TT-BNN) - Thông tư 57/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 13/06/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng, ban hành kèm theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (46/2007/QĐ-BNN) - Quyết định 46/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 28/05/2007 ban hành Quy định về việc xác định rừng trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (38/2007/TT-BNN) - Thông tư 38/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 25/04/2007 về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (48/2007/NĐ-CP) - Nghị định 48/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/03/2007 về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (106/2006/QĐ-BNN) - Quyết định 106/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 27/11/2006 về việc ban hành Bản hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (99/2006/TT-BNN) - Thông tư 99/2006/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 06/11/2006 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (186/2006/QĐ-TTg) - Quyết định 186/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/08/2006 về việc ban hành Quy chế quản lý rừng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (23/2006/NĐ-CP) - Nghị định 23/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/03/2006 về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (09/2006/NĐ-CP) - Nghị định 09/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/01/2006 quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (62/2005/QĐ-BNN) - Quyết định 62/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 12/10/2005 về việc ban hành Bản quy định về tiêu chí phân loại (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (62/2005/TTLT-BTC-BNN) - Thông tư liên tịch 62/2005/TTLT-BTC-BNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 04/08/2005 về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (80/2003/TTLT/BNN-BTC) - Thông tư liên tịch 80/2003/TTLT/BNN-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính ngày 03/09/2003 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất nông nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên


* (178/2001/QĐ-TTg) - Quyết định 178/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/11/2001 về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

Như trên

 

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

 

Văn bản thay thế

* (903/QĐ-CN-TĂCN) - Quyết định 903/QĐ-CN-TĂCN của Cục Chăn nuôi ngày 08/12/2015 về việc chỉ định lại Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm (Bị sửa đổi từ ngày 22/10/2018).

 

* (429/QĐ-CN-TĂCN) - Quyết định 429/QĐ-CN-TĂCN của Cục Chăn nuôi ngày 22/10/2018 về việc điều chỉnh ký hiệu phương pháp thử nghiệm thức ăn gia súc, gia cầm.

 

 HÀNG HẢI

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* Quyết định 33/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 17/07/2007 về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn (Hết hiệu lực từ ngày 15/01/2019).

 

* (55/2018/TT-BGTVT) - Thông tư 55/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 20/11/2018 về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn.

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. HÀ NỘI

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (26/2013/QĐ-UBND) - Quyết định 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 17/07/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/05/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 26/11/2018).

 

* (28/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 16/11/2018 về việc ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 


* (12/2012/QĐ-UBND) - Quyết định 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 30/05/2012 về việc ban hành Quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 26/11/2018).

 

Như trên


* (12/2011/QĐ-UBND) - Quyết định 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 09/03/2011 ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 26/11/2018).

 

Như trên

 

 UBND TP. HỒ CHÍ MINH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (31/2017/QĐ-UBND) - Quyết định 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31/07/2017 về việc ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2017-2020 (Hết hiệu lực từ ngày 30/11/2018).
 

 

* (46/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 46/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/11/2018 về việc bãi bỏ Quyết định 31/2017/QĐ-UBND ngày 31/07/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020.

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (17/2012/QĐ-UBND) - Quyết định 17/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 09/05/2012 về việc sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã hoạt động từ ngày 16/03/2007 trở về trước tại Thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực một phần từ ngày 30/11/2018).

 

* (45/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 45/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/11/2018 về việc bãi bỏ văn bản.

 

 UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* Quyết định 601/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ngày 22/04/2016 quy định về cơ chế hoạt động và tiêu chuẩn công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018).

 

* (28/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ngày 08/11/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

 UBND TỈNH VĨNH PHÚC

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (27/2017/QĐ-UBND) - Quyết định 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 18/08/2017 về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Hết hiệu lực từ ngày 20/11/2018).

 

* (28/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 13/11/2018 về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 


Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn  triển khai dịch  vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:
       - Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật
       - Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.
       - Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.
       - Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.
      

Chi tiết về dịch vụ xin xem thêm tại địa chỉ luatvietnam.vn
 

* Chi tiết của bản tin này đã được đăng tải đầy đủ trên trang Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam.
* Quý khách sẽ có nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.

* Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn

Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn
Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn  

 
Lưu ý: Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách vui lòng click vào đường link dưới đây:
https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.