Tài chính-Ngân hàng
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Hướng dẫn 2667/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ (Đã biết) Hướng dẫn 7886/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách xã hội về nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Hướng dẫn 4289/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách xã hội về nhiệm vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở ngước ngoài theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (Đã biết) Như trên
Hướng dẫn 607/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách xã hội về nghiệp vụ cho vay đi làm việc ở nước ngoài đối với người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số (Đã biết) Như trên
Hướng dẫn 5696/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc đối tượng của Nghị định 61/2015/NĐ-CP (Đã biết) Như trên
Thông tư liên tịch 183/2010/TTLT-BTC-BNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông (Đã biết) Thông tư 75/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông
Hướng dẫn 5339/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg (Đã biết) Hướng dẫn 7886/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách xã hội về nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Công văn 4397/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thay đổi mẫu biểu cho vay đi làm việc ở nước ngoài (Đã biết) Như trên
Hướng dẫn 313/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đi làm việc ở nước ngoài đối với người lao động bị thu hồi đất theo Quyết định 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Đã biết) Như trên
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Quyết định 618/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (Đã biết) Quyết định 2064/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
Quyết định 1112/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (Đã biết) Như trên
Đất đai-Nhà ở
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (Đã biết) Thông tư 06/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 28/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Đã biết) Thông tư 06/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư
Lao động-Tiền lương
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Hướng dẫn 2667/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ (Đã biết) Hướng dẫn 7886/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách xã hội về nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Hướng dẫn 4289/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách xã hội về nhiệm vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở ngước ngoài theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (Đã biết) Như trên
Hướng dẫn 607/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách xã hội về nghiệp vụ cho vay đi làm việc ở nước ngoài đối với người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số (Đã biết) Như trên
Hướng dẫn 5696/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc đối tượng của Nghị định 61/2015/NĐ-CP (Đã biết) Như trên
Hướng dẫn 5339/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg (Đã biết) Như trên
Công văn 4397/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thay đổi mẫu biểu cho vay đi làm việc ở nước ngoài (Đã biết) Như trên
Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (Đã biết) Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện
Hướng dẫn 313/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đi làm việc ở nước ngoài đối với người lao động bị thu hồi đất theo Quyết định 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Đã biết) Hướng dẫn 7886/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách xã hội về nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Xây dựng
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 98/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Đã biết) Thông tư 76/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
Quyết định 455/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Lào Cai giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Đã biết) Quyết định 2108/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không Sa Pa giai đoạn đến năm 2030
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (Đã biết) Thông tư 06/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (Đã biết) Thông tư 07/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
Thông tư 28/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Đã biết) Thông tư 06/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư
Tư pháp-Hộ tịch
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 15/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế (Đã biết) Thông tư 05/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBMTTQVN-UBQGD về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT/BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình (Đã biết) Như trên
Thông tư hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư (Đã biết) Như trên
Quyết định 02/QĐ-VKSTC-V15 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân (Đã biết) Quyết định 521/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân
Thông tin-Truyền thông
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 27/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước (Đã biết) Thông tư 12/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 17/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm bưu điện - văn hóa xã (Đã biết) Thông tư 11/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 17/2013/TT-BTTTT ngày 02/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã
Quyết định 1361/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố "Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông" (Đã biết) Quyết định 1689/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản của Ủy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 4525/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính cấp Giấy phéo quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Đã biết) Quyết định 6156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã
Quyết định 1109/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội (Đã biết) Như trên
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Đã biết) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Điều 14 của quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn triển khai dịch vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:

- Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật

- Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.

- Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.

- Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.