DANH SÁCH LĨNH VỰC CẬP NHẬT

 Lao động-Tiền lương-Phụ cấp (05)

 Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề (03)

 Chính sách (01)

 Hàng hải (06)

 Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng (01)

 Vi phạm hành chính (02)

 Hành chính (01)

 

 Y tế-Sức khỏe (09)

 Văn hóa-Thể thao-Du lịch (10)

 Cơ cấu tổ chức (01)

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. Hà Nội (02)  UBND TP. Hồ Chí Minh (01)

 UBND tỉnh An Giang (04)

 

 

 LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

Văn bản hết hiệu lực một phần   Văn bản thay thế

* (09/2017/TT-BCT) - Thông tư 09/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 13/07/2017 về việc quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương (Hết hiệu lực một phần từ ngày 10/12/2018).

 

* (37/2018/TT-BCT) - Thông tư 37/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 25/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.


* (41/2011/TT-BCT) - Thông tư 41/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 16/12/2011 về việc quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 10/12/2018).

 

Như trên


* (47/2015/TT-BLĐTBXH) - Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 16/11/2015 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/12/2018).

 

* (148/2018/NĐ-CP) - Nghị định 148/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.


* (05/2015/NĐ-CP) - Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/01/2015 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động (Hết hiệu lực một phần từ 15/12/2018).

 

Như trên

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (79/2005/TT-BNV) - Thông tư 79/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 10/08/2005 về việc hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bị sửa đổi từ ngày 05/12/2018).
 

 

* (13/2018/TT-BNV) - Thông tư 13/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 19/10/2018 về việc sửa đổi khoản 8 Mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV ngày 10/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

 

 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (10/2015/TT-NHNN) - Thông tư 10/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 22/07/2015 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (Hết hiệu lực một phần từ ngày 10/12/2018).

 

* (25/2018/TT-NHNN) - Thông tư 25/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 24/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2015/TT-NHNN ngày 22/07/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 

 Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (1932/QĐ-BYT) - Quyết định 1932/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 19/05/2016 về việc ban hành Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng (Hết hiệu lực từ ngày 25/10/2018).

 

* (6437/QĐ-BYT) - Quyết định 6437/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 25/10/2018 về việc ban hành Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng.

 

Văn bản được đính chính

 

Văn bản đính chính

* (16162/QLD-ĐK) - Công văn 16162/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 17/08/2018 về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 162) (Được đính chính từ ngày 19/10/2018).

 

* (19897/QLD-ĐK) - Công văn 19897/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 19/10/2018 về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu Giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.


* (13191/QLD-ĐK) - Công văn 13191/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 11/07/2018 về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Được đính chính từ ngày 19/10/2018).

 

Như trên


* (9995/QLD-ĐK) - Công văn 9995/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 01/06/2018 về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 161) (Được đính chính từ ngày 19/10/2018).

 

Như trên


* (3394/QLD-ĐK) - Công văn 3394/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 22/02/2018 về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu Giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Được đính chính từ ngày 19/10/2018).

 

Như trên


* (5201/QLD-ĐK) - Công văn 5201/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 20/04/2017 về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu Giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (Được đính chính từ ngày 19/10/2018).

 

Như trên


* (3570/QLD-ĐK) - Công văn 3570/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 27/03/2017 về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu Giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký từ đợt 145 đến đợt 157 (công bố bổ sung) (Được đính chính từ ngày 19/10/2018).

 

Như trên


* (16163/QLD-ĐK) - Công văn 16163/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 17/08/2018 về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 162) (Được đính chính từ ngày 19/10/2018).

 


* (19896/QLD-ĐK) - Công văn 19896/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 19/10/2018 về việc đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.


* (8465/QLD-ĐK) - Công văn 8465/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 15/05/2018 về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 160 (Được đính chính từ ngày 19/10/2018).

 

Như trên

 

 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (65/2008/QĐ-BGDĐT) - Quyết định 65/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/11/2008 về việc ban hành Quy tắc các nội dung thi trong Hội thao giáo dục quốc phòng - an ninh học sinh trung học phổ thông (Hết hiệu lực từ ngày 13/11/2018).

 

* (23/2018/TT-BGDĐT) - Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/09/2018 về việc ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.
 

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH) - Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 30/12/2011 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Bị sửa đổi từ ngày 10/12/2018). 

 

* (27/2018/TT-BGDĐT) - Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.


* (01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC) - Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ngày 23/01/2006 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập (Bị sửa đổi từ ngày 10/12/2018).

 

Như trên

 

 VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (09/2013/TT-BCT) - Thông tư 09/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 02/05/2013 quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường (Hết hiệu lực từ ngày 26/11/2018).
 

 

* (35/2018/TT-BCT) - Thông tư 35/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 12/10/2018 quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường.


* (24/2009/TT-BCT) - Thông tư 24/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 24/08/2009 quy định về công tác quản lý địa bàn của cơ quan quản lý thị trường (Hết hiệu lực từ ngày 26/11/2018).

 

Như trên

 

 VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (17/2014/TT-BVHTTDL) - Thông tư 17/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 04/12/2014 quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2018).

 

* (30/2018/TT-BVHTTDL) - Thông tư 30/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 03/10/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* (85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT) - Thông tư liên tịch 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 18/12/2008 hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2018).

 

Như trên


* (80/2008/QĐ-BVHTTDL) - Quyết định 80/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ngày 10/09/2008 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2018).

 

Như trên


* (06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD) - Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD của Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Xây dựng ngày 28/02/2007 về việc hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2018).

 

Như trên


* (04/2003/TTLT-BVHTT-BXD) - Thông tư liên tịch 04/2003/TTLT-BVHTT-BXD của Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ Xây dựng ngày 24/01/2003 hướng dẫn về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2018).

 

Như trên


* Quyết định 2262/1998/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin ngày 15/10/1998 về việc ban hành giá thiết kế phí công trình nghệ thuật (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2018).

 

Như trên


* (1314-TTLB/XD-VH) - Thông tư liên bộ 1314-TTLB/XD-VH của Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch ngày ngày 23/07/1991 quy định về quyền tác giả của tác phẩm kiến trúc (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2018).

 

Như trên

 
Văn bản hết hiệu lực một phần   Văn bản thay thế

* (19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT) - Thông tư liên tịch 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 30/12/2013 về việc hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/12/2018).

 

* (30/2018/TT-BVHTTDL) - Thông tư 30/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 03/10/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 


* (04/2011/TT-BVHTTDL) - Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 21/01/2011 quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/12/2018).

 

Như trên


* (24/2000/QĐ-BVHTT) - Quyết định 24/2000/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa và Thông tin ngày 28/09/2000 về thời hạn một số loại giấy phép (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/12/2018).

 

Như trên

 

 CHÍNH SÁCH

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (131/QĐ-TTg) - Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/01/2017 về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 (Bị sửa đổi từ ngày 25/10/2018).

 

 

* (1421/QĐ-TTg) - Quyết định 1421/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/10/2018 về việc bổ sung xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận vào Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

 

 HÀNH CHÍNH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* Quyết định 25/QĐ-TXNK của Cục Thuế xuất nhập khẩu ngày 04/11/2016 về việc ban hành Quy chế về quản lý nội bộ Cục Thuế xuất nhập khẩu (Hết hiệu lực từ ngày 12/10/2018).
 

 

* (70/QĐ-TXNK) - Quyết định 70/QĐ-TXNK của Cục Thuế xuất nhập khẩu ngày 12/10/2018 về việc ban hành Quy chế kiểm soát nội bộ và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức Cục Thuế xuất nhập khẩu trong thực thi công vụ.

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (117/2009/QĐ-TTg) - Quyết định 117/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/09/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Hết hiệu lực từ ngày 10/12/2018).

 

* (42/2018/QĐ-TTg) - Quyết định 42/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/10/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

 HÀNG HẢI

Văn bản hết hiệu lực một phần   Văn bản thay thế

* (37/2017/NĐ-CP) - Nghị định 37/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/04/2017 về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển (Hết hiệu lực một phần từ ngày 24/10/2018).

 

* (147/2018/NĐ-CP) - Nghị định 147/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.


* (29/2017/NĐ-CP) - Nghị định 29/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/03/2017 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải (Hết hiệu lực một phần từ ngày 24/10/2018).

 

Như trên


* (160/2016/NĐ-CP) - Nghị định 160/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/11/2016 về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển (Hết hiệu lực một phần từ ngày 24/10/2018).

 

Như trên


* (111/2016/NĐ-CP) - Nghị định 111/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 về việc quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển (Hết hiệu lực một phần từ ngày 24/10/2018).

 

Như trên

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (70/2016/NĐ-CP) - Nghị định 70/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải (Bị sửa đổi từ ngày 24/10/2018).

 

* (147/2018/NĐ-CP) - Nghị định 147/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.


* (114/2014/NĐ-CP) - Nghị định 114/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/11/2014 quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng (Bị sửa đổi từ ngày 24/10/2018).

 

Như trên

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. HÀ NỘI

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (90/KH-UBND) - Kế hoạch 90/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 06/05/2016 về việc quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 (Hết hiệu lực từ ngày 24/10/2018).

 

* (203/KH-UBND) - Kế hoạch 203/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 24/10/2018 về việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trong lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020.


* (133/KH-UBND) - Kế hoạch 133/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 16/08/2013 về việc thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố đến năm 2020 (Hết hiệu lực từ ngày 24/10/2018).

 

Như trên

 

 UBND TP. HỒ CHÍ MINH

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (15/2017/QĐ-UBND) - Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/03/2017 về việc ban hành Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ (Hết hiệu lực từ ngày 04/11/2018).

 

* (39/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/10/2018 về việc bãi bỏ văn bản.
 

 

 UBND TỈNH AN GIANG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (15/2014/QĐ-UBND) - Quyết định 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ngày 07/04/2014 về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh An Giang (Hết hiệu lực từ ngày 02/11/2018).

 

* (39/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ngày 22/10/2018 về việc quy định định mức các khoản đóng góp và chế độ hỗ trợ, miễn, giảm chi phí cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang.

 


* (44/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 44/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ngày 31/12/2015 về việc thay thế Phụ lục phiếu nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính kèm theo Quyết định 44/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu tra cứu tình trạng hồ sơ trên địa bàn tỉnh An Giang (Hết hiệu lực từ ngày 09/11/2018).

 

* (38/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ngày 22/10/2018 về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang.


* (44/2014/QĐ-UBND) - Quyết định 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ngày 29/12/2014 về việc ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu tra cứu tình trạng hồ sơ trên địa bàn tỉnh An Giang (Hết hiệu lực từ ngày 09/11/2018).

 

Như trên


* (42/2012/QĐ-UBND) - Quyết định 42/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ngày 28/11/2012 về việc ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang (Hết hiệu lực từ ngày 09/11/2018).

 

Như trên

 


Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn  triển khai dịch  vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:
       - Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật
       - Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.
       - Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.
       - Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.
      

Chi tiết về dịch vụ xin xem thêm tại địa chỉ luatvietnam.vn
 

* Chi tiết của bản tin này đã được đăng tải đầy đủ trên trang Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam.
* Quý khách sẽ có nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.

* Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn

Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn
Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn  

 
Lưu ý: Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách vui lòng click vào đường link dưới đây:
https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.