Văn bản ủy ban nhân dân
Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 19/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Mẫu bằng tốt nghiệp Đại học (Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2020) Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học
Thông tư 23/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng thạc sỹ (Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2020) Như trên
Thông tư 24/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tiến sỹ (Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2020) Như trên
Quyết định 52/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu (Hết hiệu lực từ ngày 15/03/2020) Nghị định 14/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2020) Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Y tế-Sức khỏe
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 30/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/03/2020) Thông tư 01/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 của Quốc hội (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 29/01/2020) Quyết định 219/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007
Quyết định 4007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 23 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Công văn 322/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học
Quyết định 241/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 10) (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Công văn 5656/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 896/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 3) và Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 4) (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Công văn 17248/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Công văn 1085/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 2498/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 9) (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 31/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 22 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 718/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 13 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Công văn 525/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 5694/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 21 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 4404/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 14 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Công văn 1081/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc đính chính một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Công văn 1082/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc đính chính, cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh Mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Công văn 4928/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 4167/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 7) (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Công văn 5141/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 1739/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (đợt 5) (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Công văn 2443/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 3412/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 17 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 4764/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 18 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 235/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 15 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 3477/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục 38 thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 11 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Công văn 10454/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc đính chính, cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Cơ cấu tổ chức
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 4016/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 09/01/2020) Quyết định 84/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch
Quyết định 148/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Quyết định 94/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia
Quyết định 797/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường (Hết hiệu lực từ ngày 22/01/2020) Quyết định 218/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hành chính
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 4544/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp Bộ (Hết hiệu lực từ ngày 14/01/2020) Quyết định 178/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp Bộ
Quyết định 656/QĐ- BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại Cục Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 14/01/2020) Như trên
Thông tư 26/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Thông tư 24/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định 15/2008/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Quyết định 02/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về tài liệu và thủ tục công nhận chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản rắn (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Quyết định 14/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sảntrong báo cáo thăm dò khoáng sản (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Quyết định 10/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Quyết định 19/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 07/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 01/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 32/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 14/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 46/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 48/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 49/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTNMT-BVHTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn quản lý hoạt động sản xuất bản đồ (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Quyết định 07/2008/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương viên chức ngành tài nguyên và môi trường (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 38/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2020) Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư 36/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Lào Cai (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2020) Thông tư 24/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư 02/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 38/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2020) Như trên
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 16/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Thông tư 24/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư 34/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, hệ thống thông tin đất đai (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Như trên
Văn bản bị đình chỉ một phần Văn bản thay thế
Thông tư 41/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (Bị đình chỉ một phần từ ngày 30/01/2020) Quyết định 246/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019
Thực phẩm-Dược phẩm
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 30/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/03/2020) Thông tư 01/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
Quyết định 4007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 23 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Công văn 322/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học
Quyết định 241/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 10) (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Công văn 5656/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 896/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 3) và Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 4) (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Công văn 17248/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Công văn 1085/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 2498/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 9) (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 31/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 22 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 718/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 13 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Công văn 525/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 5694/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 21 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 4404/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 14 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Công văn 1081/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc đính chính một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Công văn 1082/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc đính chính, cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh Mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Công văn 4928/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 4167/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 7) (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Công văn 5141/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 1739/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (đợt 5) (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Công văn 2443/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 3412/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 17 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 4764/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 18 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 235/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 15 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Quyết định 3477/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục 38 thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 11 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Công văn 10454/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc đính chính, cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/01/2020) Như trên
Tư pháp-Hộ tịch
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Nghị định 78/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 20/03/2020) Nghị định 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
Nghị định 97/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 20/03/2020) Như trên
Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 20/03/2020) Như trên
Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 20/03/2020) Như trên
Tài nguyên-Môi trường
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 797/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường (Hết hiệu lực từ ngày 22/01/2020) Quyết định 218/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định 632/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước (Hết hiệu lực từ ngày 20/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước
Thông tư 55/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 (Hết hiệu lực từ ngày 10/02/2020) Thông tư 23/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000
Thông tư 26/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Thông tư 24/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định 15/2008/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Quyết định 02/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về tài liệu và thủ tục công nhận chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản rắn (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Quyết định 14/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sảntrong báo cáo thăm dò khoáng sản (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Quyết định 10/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Quyết định 19/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 07/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 01/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 32/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 14/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 46/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 48/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 49/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTNMT-BVHTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn quản lý hoạt động sản xuất bản đồ (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Quyết định 07/2008/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương viên chức ngành tài nguyên và môi trường (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 38/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 36/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Lào Cai (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2020) Thông tư 24/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư 02/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 38/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2020) Như trên
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 16/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Thông tư 24/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư 34/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, hệ thống thông tin đất đai (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Như trên
Văn bản bị đình chỉ một phần Văn bản thay thế
Thông tư 41/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (Bị đình chỉ một phần từ ngày 30/01/2020) Quyết định 246/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019
Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Nghị định 39/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản (Hết hiệu lực từ ngày 05/03/2020) Nghị định 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
Nghị định 100/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản (Hết hiệu lực từ ngày 05/03/2020) Như trên
Quyết định 78/2004/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu (Hết hiệu lực từ ngày 05/03/2020) Như trên
Quyết định 88/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn (Hết hiệu lực từ ngày 05/03/2020) Như trên
Quyết định 43/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quí hiếm (Hết hiệu lực từ ngày 05/03/2020) Như trên
Thông tư 02/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi (Hết hiệu lực từ ngày 05/03/2020) Như trên
Thông tư 06/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn” (Hết hiệu lực từ ngày 05/03/2020) Như trên
Thông tư 35/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến (Hết hiệu lực từ ngày 05/03/2020) Như trên
Thông tư 14/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục giống vật nuôi cao sản (Hết hiệu lực từ ngày 05/03/2020) Như trên
Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản (Hết hiệu lực từ ngày 05/03/2020) Như trên
Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 05/03/2020) Như trên
Thông tư 92/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm (Hết hiệu lực từ ngày 05/03/2020) Như trên
Quyết định 241/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chế độ báo cáo thực hiện kế hoạch lâm nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 05/03/2020) Thông tư 01/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 61/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/03/2020) Nghị định 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
Thông tư 19/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/03/2020) Như trên
Nghị định 123/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/03/2020) Như trên
Nghị định 66/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/03/2020) Như trên
Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định về ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/03/2020) Thông tư 01/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/03/2020) Như trên
Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/03/2020) Như trên
Thông tư 22/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/03/2020) Như trên
Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản lý thuốc bảo vệ thực vật (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/03/2020) Như trên
Thông tin-Truyền thông
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 148/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Quyết định 94/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia
Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (Hết hiệu lực từ ngày 15/04/2020) Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
Quyết định 229/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên Trang/Cổng Thông tin điện tử ngành Bảo hiểm xã hội (Hết hiệu lực từ ngày 31/12/2019) Quyết định 2474/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trang/Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Quyết định 1288/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 20/01/2020) Quyết định 93/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi điểm b Khoản 2 Điều 3 Quyết định 1288/QĐ-BTTTT ngày 04/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/04/2020) Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 4016/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 09/01/2020) Quyết định 84/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch
Quyết định 4544/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp Bộ (Hết hiệu lực từ ngày 14/01/2020) Quyết định 178/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp Bộ
Quyết định 656/QĐ- BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại Cục Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 14/01/2020) Như trên
Văn bản của Ủy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân TP. HCM
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 (Hết hiệu lực từ ngày 26/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024
Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 (Hết hiệu lực từ ngày 26/01/2020) Như trên
Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực từ ngày 26/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn triển khai dịch vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:

- Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật

- Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.

- Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.

- Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.