Doanh nghiệp
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 56/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trong Quân đội thành công ty cổ phần (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2019) Thông tư 155/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần
Thông tư 183/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước trong Quân đội và vốn Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý đầu tư vào doanh nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2019) Thông tư 157/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý
Công văn 4544/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 23/10/2019) Công văn 12708/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ văn bản 4544/BTC-TCDN ngày 18/4/2019 của Bộ Tài chính về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa
Giao thông
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 56/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Thông tư 40/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Thông tư 02/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Như trên
Thông tư 47/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Thông tư 39/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
Thông tư 04/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Như trên
Tư pháp-Hộ tịch
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 07/2016/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết một số điều của Luật căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 18/11/2019) Thông tư 40/2019/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân
Thông tư 66/2015/TT-BCA của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 18/11/2019) Thông tư 41/2019/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Thông tư 10/2016/TT-BCA của Bộ Công an quy định về công tác tàng thư căn cước công dân (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 18/11/2019) Thông tư 39/2019/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2016/TT-BCA ngày 03/03/2016 quy định về công tác tàng thư căn cước công dân
Thông tư 11/2016/TT-BCA của Bộ Công an quy định về nguyên tắc, trình tự thực hiện cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/12/2019) Thông tư 48/2019/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BCA ngày 04/03/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 3164/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ (Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/10/2019) Quyết định 700/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ
Văn bản của Ủy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 25/10/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Quyết định 819/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (Hết hiệu lực từ ngày 25/10/2019) Như trên
Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 28/10/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Quyết định 7094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 18/10/2019) Quyết định 5819/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội
Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công Thành phố Hà Nội" (Hết hiệu lực từ ngày 31/10/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt động khuyến công Thành phố Hà Nội"
Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 03/11/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Quyết định 18/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 28/10/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 1 Quyết định 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 50/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định 47/2015/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Hết hiệu lực từ ngày 25/10/2019) Quyết định 64/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy và đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 47/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Hết hiệu lực một phần từ ngày 25/10/2019) Quyết định 64/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy và đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn triển khai dịch vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:

- Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật

- Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.

- Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.

- Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.