Tài chính-Ngân hàng
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 07/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (Hết hiệu lực từ ngày 01/10/2019) Thông tư 11/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 36/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/09/2019) Thông tư 10/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng
Thông tư 148/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/10/2019) Thông tư 53/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Thông tư 03/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/10/2019) Thông tư 13/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Thông tư 22/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/10/2019) Như trên
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 1853/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính (Hết hiệu lực một phần từ ngày 16/08/2019) Quyết định 1568/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Thông tư 23/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/10/2019) Thông tư 13/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Thông tư 36/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/10/2019) Như trên
Thuế-Phí-Lệ phí
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 217/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/10/2019) Thông tư 52/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân; Thông tư 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy
Thông tư 258/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/10/2019) Như trên
Thông tư 148/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/10/2019) Thông tư 53/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Y tế-Sức khỏe
Văn bản được đính chính Văn bản đính chính
Quyết định 536/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 363 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 87 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Công văn 14116/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài
Quyết định 678/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 100 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 88 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 103/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 209 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 93 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 530/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 99 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt 95 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 173/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 251 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 748/1/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 94 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 748/6/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 75 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung) (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 220/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 24 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 102 bổ sung (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 435/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 35 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 102 bổ sung lần 2 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 437/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 177 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 103 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 536/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 363 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 87 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Công văn 14116/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài
Quyết định 678/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 100 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 88 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 103/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 209 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 93 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 530/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 99 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt 95 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 173/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 251 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 748/1/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 94 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 748/6/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 75 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung) (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 220/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 24 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 102 bổ sung (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 435/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 35 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 102 bổ sung lần 2 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 437/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 177 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 103 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Xây dựng
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 1211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định 1946/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 1216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 1621/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030" (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 1834/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 1469/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 1488/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030 (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 1445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 750/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 26/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành Nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 2104/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020" (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 2290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 1054/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 1885/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 1517/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 1456/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 1253/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 2160/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 1361/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020 (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 507/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Quyết định 1912/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quy hoạch xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013 - 2020 (Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2019) Như trên
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/10/2019) Thông tư 04/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Thực phẩm-Dược phẩm
Văn bản được đính chính Văn bản đính chính
Quyết định 536/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 363 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 87 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Công văn 14116/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài
Quyết định 678/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 100 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 88 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 103/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 209 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 93 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 530/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 99 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt 95 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 173/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 251 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 748/1/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 94 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 748/6/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 75 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung) (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 220/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 24 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 102 bổ sung (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 435/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 35 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 102 bổ sung lần 2 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 437/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 177 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 103 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 536/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 363 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 87 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Công văn 14116/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài
Quyết định 678/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 100 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 88 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 103/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 209 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 93 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 530/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 99 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt 95 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 173/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 251 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 748/1/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 94 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 748/6/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 75 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung) (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 220/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 24 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 102 bổ sung (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 435/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 35 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 102 bổ sung lần 2 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Quyết định 437/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 177 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 103 (Được đính chính từ ngày 20/08/2019) Như trên
Văn bản của Ủy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân TP. HCM
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 69/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực từ ngày 01/09/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/09/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ một phần Quyết định 23/2012/QĐ-UBND ngày 09/6/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành đơn giá vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt; xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn triển khai dịch vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:

- Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật

- Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.

- Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.

- Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.