Y tế-Sức khỏe
Văn bản được đính chính Văn bản đính chính
Quyết định 164/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 517 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 78 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Công văn 7290/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài
Quyết định 241/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 401 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 79 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 441/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 452 tên thuốc nước ngoài được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 75 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 135/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 175 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 85 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 294/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 323 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 86 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 536/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 363 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 87 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 548/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 400 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 91 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 433/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 367 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt 94 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 412/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 246 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 98 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 376/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 10 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99 (Bổ sung) (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 530/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 99 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt 95 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 173/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 251 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 748/1/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 94 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 748/2/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 04 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 748/5/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc nước ngoài (thuốc tránh thai - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 748/6/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 75 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung) (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 748/11/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 17 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung) (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Vi phạm hành chính
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Nghị định 103/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản (Hết hiệu lực từ ngày 05/07/2019) Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Nghị định 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/07/2019) Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Nghị định 64/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/07/2019) Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
Nghị định 41/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng; phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/07/2019) Như trên
Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/08/2019) Nghị định 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/08/2019) Như trên
Thực phẩm-Dược phẩm
Văn bản được đính chính Văn bản đính chính
Quyết định 164/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 517 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 78 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Công văn 7290/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài
Quyết định 241/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 401 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 79 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 441/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 452 tên thuốc nước ngoài được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 75 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 135/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 175 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 85 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 294/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 323 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 86 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 536/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 363 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 87 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 548/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 400 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 91 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 433/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 367 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt 94 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 412/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 246 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 98 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 376/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 10 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99 (Bổ sung) (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 530/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 99 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt 95 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 173/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 251 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 748/1/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 94 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 748/2/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 04 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 748/5/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc nước ngoài (thuốc tránh thai - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 748/6/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 75 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung) (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Quyết định 748/11/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 17 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung) (Được đính chính từ ngày 16/05/2019) Như trên
Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Nghị định 103/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản (Hết hiệu lực từ ngày 05/07/2019) Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Nghị định 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 05/07/2019) Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Nghị định 64/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/07/2019) Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
Nghị định 41/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng; phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/07/2019) Như trên

Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn triển khai dịch vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:

- Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật

- Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.

- Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.

- Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.