DANH SÁCH LĨNH VỰC CẬP NHẬT

 Lao động-Tiền lương-Phụ cấp (01)

 Xây dựng (01)

 Giao thông (01)

 Chính sách (03)

Đất đai-Nhà ở (01)

 Thương mại (03)

 Sở hữu trí tuệ (01)

 Công nghiệp (02)

 Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng (01)

 Tài nguyên-Môi trường (04)

 Sở hữu trí tuệ (01)

 Nông nghiệp-Lâm nghiệp (11)

 Xuất nhập khẩu (01)

 Y tế-Sức khỏe (06)

 Văn hóa-Thể thao-Du lịch (02)

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. Hồ Chí Minh (02)  UBND TP. Đà Nẵng (02)

 UBND tỉnh Quảng Trị (01)

 

 

 LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (19/2017/TT-BLĐTBXH) - Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 03/07/2017 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Hết hiệu lực từ ngày 11/02/2019).

 

* (31/2018/TT-BLĐTBXH) - Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 26/12/2018 về việc quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
 

 

 ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (02/2015/TT-BTNMT) - Thông tư 02/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 27/01/2015 về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/03/2019).  

* (27/2018/TT-BTNMT) - Thông tư 27/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 14/12/2018 về việc quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
 

 

 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (122/2012/TT-BTC) - Thông tư 122/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/07/2012 về việc quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2019).

 

* (135/2018/TT-BTC) - Thông tư 135/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/12/2018 quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản.
 

 

 XUẤT NHẬP KHẨU

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (11/2015/TT-BNNPTNT) - Thông tư 11/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 10/03/2015 về việc quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

* (25/2018/TT-BNNPTNT) - Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 15/11/2018 về việc quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống.
 

 

 XÂY DỰNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (02/2015/TT-BXD) - Thông tư 02/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 02/04/2015 về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2019).

 

* (13/2018/TT-BXD) - Thông tư 13/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 27/12/2018 về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.

 

 THƯƠNG MẠI

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (03/2010/TT-BLĐTBXH) - Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 19/01/2010 ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/02/2019).

 

* (22/2018/TT-BLĐTBXH) - Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 06/12/2018 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.


* (04/2015/TT-BNNPTNT) - Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 12/02/2015 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019).

 

* (25/2018/TT-BNNPTNT) - Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 15/11/2018 về việc quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống.
 


* (10/2013/TT-BVHTTDL) - Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 06/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/01/2019).

 

* (35/2018/TT-BVHTTDL) - Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 19/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL, Thông tư 11/2014/TT-BVHTTDL và Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL.

 

 TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (13/2007/QĐ-BTNMT) - Quyết định 13/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 04/09/2007 về việc ban hành Quy định về việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất (Hết hiệu lực từ ngày 10/02/2019).

 

* (34/2018/TT-BTNMT) - Thông tư 34/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 26/12/2018 về việc quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất.


* (23/2009/TT-BTNMT) - Thông tư 23/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 16/11/2009 quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ (Hết hiệu lực từ ngày 01/02/2019).

 


* (25/2018/TT-BTNMT) - Thông tư 25/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 14/12/2018 về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.


* (07/2009/TT-BTNMT) - Thông tư 07/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 10/07/2009 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 102/2008/NĐ-CP ngày 15/09/2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường (Hết hiệu lực từ ngày 08/02/2019). 

 
* (32/2018/TT-BTNMT) - Thông tư 32/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 26/12/2018 về việc quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng.


* (27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT) - Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 26/09/2013 về việc quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại (Hết hiệu lực từ ngày 11/02/2019).

 

* (35/2018/TT-BTNMT) - Thông tư 35/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 28/12/2018 về việc quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại.

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (27/2014/TT-BTNMT) - Thông tư 27/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 30/05/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước (Hết hiệu lực một phần từ ngày 10/02/2019).

 

* (31/2018/TT-BTNMT) - Thông tư 31/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 26/12/2018 về việc quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước.
 

* (08/2012/TT-BTNMT) - Thông tư 08/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 08/08/2012 quy định về đo trọng lực chi tiết (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2019).

 


* (28/2018/TT-BTNMT) - Thông tư 28/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 26/12/2018 về việc quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

 

 Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (6061/QĐ-BYT) - Quyết định 6061/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 29/12/2017 về việc ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Phiên bản số 5) (Hết hiệu lực từ ngày 25/12/2018).

 

* (7603/QĐ-BYT) - Quyết định 7603/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 25/12/2018 về việc ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (phiên bản số 6).
 

* (50/2015/TT-BYT) - Thông tư 50/2015/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 11/12/2015 quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt (Hết hiệu lực từ ngày 15/06/2019).

 


* (41/2018/TT-BYT) - Thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 14/12/2018 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Hết hiệu lực từ ngày 15/06/2019).


* (05/2009/TT-BYT) - Thông tư 05/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 17/06/2009 ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt" (Hết hiệu lực từ ngày 15/06/2019).

  Như trên


* (04/2009/TT-BYT) - Thông tư 04/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 17/06/2009 ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống".

  Như trên
 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (36/2016/NĐ-CP) - Nghị định 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/05/2016 về việc quản lý trang thiết bị y tế (Hết hiệu lực một phần từ ngày 31/12/2018).

 

* (169/2018/NĐ-CP) - Nghị định 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.


* (45/2011/TT-BYT) - Thông tư 45/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 21/12/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1570/2000/QĐ-BYT ngày 22/05/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc”; Quyết định 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/06/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”; Thông tư 06/2004/TT-BYT ngày 28/05/2004 hướng dẫn sản xuất gia công thuốc; Quyết định 3886/2004/QĐ-BYT ngày 13/11/2004 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới; Thông tư 13/2009/TT-BYT ngày 01/09/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuốc; Thông tư 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định về đăng ký thuốc; Thông tư 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc (Hết hiệu lực một phần từ ngày 10/01/2019).

 

* (36/2018/TT-BYT) - Thông tư 36/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 22/11/2018 quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.


 

 

 GIAO THÔNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (2339/QĐ-BGTVT) - Quyết định 2339/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 19/10/2011 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển Hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát và quản lý không lưu (CNS/ATM) Hàng không dân dụng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Hết hiệu lực từ ngày 08/01/2019).

 

* (22/QĐ-BGTVT) - Quyết định 22/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 08/01/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể phát triển Hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát và quản lý không lưu (CNS/ATM) Hàng không dân dụng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (48/2014/QH13) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa, số 48/2014/QH13 của Quốc Hội ngày 17/06/2014 (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 

* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018.

 

 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (832/QĐ-BGDĐT) - Quyết định 832/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/02/2011 về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hết hiệu lực từ ngày 08/01/2019).

 

* (22/QĐ-BGDĐT) - Quyết định 22/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 08/01/2019 về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

 

 SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (15/2012/TT-BVHTTDL) - Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 13/12/2012 về việc hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan (Bị sửa đổi từ ngày 15/01/2019).
 

 

* (35/2018/TT-BVHTTDL) - Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 19/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL, Thông tư 11/2014/TT-BVHTTDL và Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL.

 

 VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (04/2016/TT-BVHTTDL) - Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 29/06/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư 05/2013/TT-BVHTTDL (Bị sửa đổi từ ngày 15/01/2019).

 

* (35/2018/TT-BVHTTDL) - Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 19/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL, Thông tư 11/2014/TT-BVHTTDL và Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL.


* (11/2014/TT-BVHTTDL) - Thông tư 11/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 01/10/2014 về việc quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" (Bị sửa đổi từ ngày 15/01/2019).

 

Như trên

 

 CHÍNH SÁCH

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH) - Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 15/04/2016 về việc quy định chi tiết Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/03/2019).

 

* (45/2018/TT-BYT) - Thông tư 45/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 28/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/04/2016 quy định chi tiết Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (35/2018/QH14) - Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 30/07/2014 về việc hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (Bị sửa đổi từ ngày 21/02/2019).
 

 

* (02/2019/TT-BLĐTBXH) - Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 08/01/2019 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


* (18/2008/QH12) - Luật Năng lượng nguyên tử, số 18/2008/QH12 của Quốc hội ngày 03/06/2008 (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2019).

 


* (35/2018/QH14) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018.

 

 CÔNG NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (11/2017/QĐ-TTg) - Quyết định 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/04/2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 08/01/2019).
 

 

* (02/2019/QĐ-TTg) - Quyết định 02/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/01/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

 
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung   Văn bản thay thế

* (06/2018/TT-BKHCN) - Thông tư 06/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 15/05/2018 về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong" (Bị sửa đổi từ ngày 15/12/2018).
 

 

* (10/2018/TT-BKHCN) - Thông tư 10/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 01/07/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong".

 

 NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (44/2013/TT-BNNPTNT) - Thông tư 44/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 23/10/2013 về việc bãi bỏ Điều 6 và sửa đổi Điều 15 Thông tư 29/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/06/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định thành lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

 

* (19/2018/TT-BNNPTNT) - Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 15/11/2018 hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
 


* (29/2013/TT-BNNPTNT) - Thông tư 29/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 04/06/2013 về việc quy định thành lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

  Như trên


* (89/2011/TT-BNNPTNT) - Thông tư 89/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 29/12/2011 về việc ban hành Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong năm (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

  Như trên


* (01/2011/TT-BNNPTNT) - Thông tư 01/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 05/01/2011 quy định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển ban hành kèm theo Quyết định 82/2008/QĐ-BNN ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

  Như trên


* (53/2009/TT-BNNPTNT) - Thông tư 53/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/08/2009 quy định quản lý các loài thuỷ sinh vật ngoại lai tại Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

  Như trên

* (62/2008/TT-BNN) - Thông tư 62/2008/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp ngày 20/05/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).
  Như trên


* (82/2008/QĐ-BNN) - Quyết định 82/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 17/07/2008 về việc công bố Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

  Như trên


* (105/2007/QĐ-BNN) - Quyết định 105/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 27/12/2007 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Tái tạo nguồn lợi thủy sản Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

  Như trên


* (02/2007/CT-BTS) - Chỉ thị 02/2007/CT-BTS của Bộ Thuỷ sản ngày 15/06/2007 về việc tăng cường quản lý nghề cá nội địa (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

  Như trên


* (02/2006/TT-BTS) - Thông tư 02/2006/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản ngày 20/03/2006 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/QĐ-TTg ngày 04/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

  Như trên


* Chỉ thị 08/2005/CT-BTS của Bộ Thuỷ sản ngày 25/08/2005 về việc triển khai hoạt động thu mẫu thống kê các số liệu nghề cá cơ bản (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

  Như trên
 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 UBND TP. HỒ CHÍ MINH

Văn bản hết hiệu lực một phần

 

Văn bản thay thế

* (32/2015/QĐ-UBND) - Quyết định 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/07/2015 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/01/2019).
 

 

* (01/2019/QĐ-UBND) - Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 05/01/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/07/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 


* (2103/QĐ-UBND) - Quyết định 2103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/04/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực một phần từ ngày 28/12/2018).

 

* (6048/QĐ-UBND) - Quyết định 6048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/12/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

 

 UBND TP ĐÀ NẴNG

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế
* (23/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ngày 09/07/2018 về việc sửa đổi Điều 15 quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng (Hết hiệu lực từ ngày 07/01/2019).  

* (45/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 45/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ngày 27/12/2018 về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.
 


* (47/2012/QĐ-UBND) - Quyết định 47/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ngày 12/10/2012 về việc ban hành Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng (Hết hiệu lực từ ngày 07/01/2019).

 

Như trên

 

 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

Văn bản hết hiệu lực   Văn bản thay thế

* (19/2011/QĐ-UBND) - Quyết định 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ngày 26/07/2011 về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Hết hiệu lực từ ngày 21/12/2018).

 

* (36/2018/QĐ-UBND) - Quyết định 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị  ngày 01/01/2019 về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 


Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn  triển khai dịch  vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:
       - Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật
       - Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.
       - Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.
       - Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.
      

Chi tiết về dịch vụ xin xem thêm tại địa chỉ luatvietnam.vn
 

* Chi tiết của bản tin này đã được đăng tải đầy đủ trên trang Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam.
* Quý khách sẽ có nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.

* Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn

Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn
Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn  

 
Lưu ý: Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách vui lòng click vào đường link dưới đây:
https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.