bản đồ địa chính

Lọc bài viết theo:

4 trường hợp phải đo vẽ lại bản đồ địa chính 06/01/2022

Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, được lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn và trong một số trường hợp sẽ phải chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính.