Tin bài liên quan của Thông tư99/2016/TT-BTC

Lọc bài viết theo:

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng trong công ty doanh nghiệp tư nhân 12/06/2019

Khi nào doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng? Điều kiện để doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng? Thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT trong công ty hợp danh 12/06/2019

Khi nào doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng? Điều kiện để doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng? Thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Thủ tục hoàn thuế GTGT trong công ty TNHH một thành viên 12/06/2019

Khi nào doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng? Điều kiện để doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng? Thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Hoàn thuế GTGT trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 11/06/2019

Khi nào doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng? Điều kiện để doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng? Thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Hướng dẫn chi tiết thủ tục hoàn thuế GTGT trong công ty cổ phần 11/06/2019

Khi nào doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng? Điều kiện để doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng? Thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp được quy định như thế nào?