Tin liên quan của Thông tư 66/2014/TT-BCA

Lọc bài viết theo:

Lưu ý khi thành lập và điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy trong công ty hợp danh 07/01/2020

Những doanh nghiệp có nguy hiểm về cháy, nổ phải có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng để đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

Cách thành lập và điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy trong công ty TNHH một thành viên 06/01/2020

Những doanh nghiệp có nguy hiểm về cháy, nổ phải có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng để đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

Thành lập và điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 06/01/2020

Những doanh nghiệp có nguy hiểm về cháy, nổ phải có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng để đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

Cách xây dựng và thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy trong doanh nghiệp tư nhân 06/01/2020

Để bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy thì cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải xây dựng phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải có trách nhiệm tổ chức thực tập phương án chữa cháy đó.

Lưu ý khi xây dựng và thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy trong công ty hợp danh 06/01/2020

Để bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy thì cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải xây dựng phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải có trách nhiệm tổ chức thực tập phương án chữa cháy đó.

Hướng dẫn xây dựng và thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy trong công ty TNHH một thành viên 04/01/2020

Để bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy thì cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải xây dựng phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải có trách nhiệm tổ chức thực tập phương án chữa cháy đó.

Cách xây dựng và thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 03/01/2020

Để bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy thì cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải xây dựng phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải có trách nhiệm tổ chức thực tập phương án chữa cháy đó.