Tin liên quan của Thông tư 37/2017/TT-BTC

Lọc bài viết theo:

Cách đăng ký tự in hóa đơn trong doanh nghiệp tư nhân 02/03/2020

Hóa đơn tự in là hóa đơn do các doanh nghiệp tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Chi tiết cách đăng ký tự in hóa đơn trong công ty hợp danh 02/03/2020

Hóa đơn tự in là hóa đơn do các doanh nghiệp tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thủ tục tự in hóa đơn trong công ty TNHH một thành viên 01/03/2020

Hóa đơn tự in là hóa đơn do các doanh nghiệp tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tự in hóa đơn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 29/02/2020

Hóa đơn tự in là hóa đơn do các doanh nghiệp tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hướng dẫn thủ tục tự in hóa đơn trong công ty cổ phần 28/02/2020

Hóa đơn tự in là hóa đơn do các doanh nghiệp tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Lưu ý khi đặt in hóa đơn trong doanh nghiệp tư nhân 28/02/2020

Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các doanh nghiệp đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các doanh nghiệp.

Cách đặt in hóa đơn trong công ty hợp danh 28/02/2020

Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các doanh nghiệp đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các doanh nghiệp.

Chi tiết cách đặt in hóa đơn trong công ty TNHH một thành viên 27/02/2020

Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các doanh nghiệp đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các doanh nghiệp.

Thủ tục đặt in hóa đơn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 27/02/2020

Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các doanh nghiệp đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các doanh nghiệp.

Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn trong công ty cổ phần 27/02/2020

Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các doanh nghiệp đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các doanh nghiệp.

Thông báo phát hành hóa đơn lần đầu trong doanh nghiệp tư nhân 03/06/2019

Theo quy định của pháp luật, trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) doanh nghiệp phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu trong công ty hợp danh 02/06/2019

Theo quy định của pháp luật, trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) doanh nghiệp phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Quy trình thông báo phát hành hóa đơn lần đầu trong công ty TNHH một thành viên 31/05/2019

Theo quy định của pháp luật, trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) doanh nghiệp phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 31/05/2019

Theo quy định của pháp luật, trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) doanh nghiệp phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn lần đầu trong công ty cổ phần 30/05/2019

Theo quy định của pháp luật, trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) doanh nghiệp phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT trong doanh nghiệp tư nhân 26/02/2019

Theo quy định của pháp luật, trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) doanh nghiệp phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT trong công ty hợp danh 26/02/2019

Theo quy định của pháp luật, trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) doanh nghiệp phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT trong công ty TNHH một thành viên 26/02/2019

Theo quy định của pháp luật, trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) doanh nghiệp phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 26/02/2019

Theo quy định của pháp luật, trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) doanh nghiệp phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT trong công ty cổ phần 06/09/2018

Theo quy định của pháp luật, trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) doanh nghiệp phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.