Tin bài liên quan của Thông tư24/2018/TT-BVHTTDL

Lọc bài viết theo:

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu trong doanh nghiệp tư nhân 06/12/2019

Thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu trong công ty hợp danh 06/12/2019

Thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu trong công ty TNHH một thành viên 05/12/2019

Thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 05/12/2019

Thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

Hàng hóa cấm xuất nhập khẩu đối với công ty cổ phần 05/12/2019

Để đảm bảo an toàn an ninh, pháp luật quy định danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu đối với công ty cổ phần có nhu cầu kinh doanh với đối tác nước ngoài.