Thông báo 32/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THÔNG BÁO

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 32/TB-VPCP
NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2004 VỀ Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA
PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM GIA KHIÊM TẠI CUỘC HỌP ỦY BAN
QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN
MA TÚY, MẠI DÂM

 

Ngày 29 tháng 01 năm 2004, tại Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đẫ chủ trì cuộc họp Uỷ ban Quốc gia. Tham dự có các đồng chí Phó chủ tịch Uỷ ban Quốc gia: Trần Thị Trung Chiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; Hà Thị Liên, Uỷ viên Ban thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên khác của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Sau khi nghe các báo cáo của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế về việc thực hiện công tác năm 2003 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2004 trong lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; ý kiến của các đại biểu dự họp về những vấn đề cần tập trung chỉ đạo và các giải pháp trong năm 2004; về vấn đề tăng cường tổ chức lực lượng, cơ chế tài chính và các cơ chế chính sách khác nhằm đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống ma túy, mại dâm và phòng chống HIV/AIDS, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã kết luận như sau:

1. Năm 2003, công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã đạt được những kết quả đáng khích lệ với sự chỉ đạo sát sao hơn của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương; đã ban hành tương đối đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện, đã hoàn thiện thêm cơ chế chính sách, kinh phí thực hiện cũng đươc đầu tư, huy động cao hơn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền; nâng cao nhận thức của người dân, truy quét tội phạm và cai nghiện, chữa trị. Theo báo cáo của các Bộ, ngành chức năng và các địa phương thấy rõ công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy, mại dâm... mạnh hơn. Tốc độ gia tăng người nghiện ma túy, người nhiễm HIV/AIDS đã bước đầu được kiềm chế, năm sau giảm dần so với năm trước; công tác cai nghiện ma túy được đẩy mạnh hơn, có bài bản hơn và có hiệu quả hơn; tệ nạn mại dâm cũng đã bị kiềm chế bởi tình trạng công khai, giảm những tụ điểm nhức nhối. Tuy nhiên, diễn biến của tình hình ma túy, mại dâm và HIV/AIDS vẫn còn rất phức tạp, tiếp tục gia tăng, lan rộng trong một số địa bàn...

2. Về nhiệm vụ trong năm 2004: Tư tưởng chỉ đạo chung là phải triển khai quyết liệt hơn, đồng bộ hơn và có hiệu quả hơn; tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, tăng cường và củng cố lực lượng chuyên trách cùng với việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tổng đầu tư của Nhà nước đồng thời huy động mạnh mẽ các nguồn lực trong xã hội; tập trung chỉ đạo, đầu tư cho các nhiệm vụ, địa bàn, khâu trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực hơn trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm.

a. Về lĩnh vực phòng, chống ma túy:

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm ma túy, tập trung mạnh hơn cho công tác phòng, chống ma túy từ bên ngoài vào (qua biên giới, cửa khẩu, đường biển); đẩy mạnh phòng, chống tệ nạn ma túy từ cơ sở gắn liền với tổ chức tốt hơn, có hiệu quả hơn công tác cai nghiện – tạo việc làm.

+ Trên cơ sở tổng kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động phòng, chống ma túy giai đoạn 2001-2005, Chính phủ sẽ xem xét việc phê duyệt "Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy đến năm 2010", trong đó khẳng định rõ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có kết quả 2 năm còn lại của Chương trình hành động phòng, chống ma túy giai đoạn 2001-2005.

+ Bộ Công an quy định và hướng dẫn cụ thể để chấn chỉnh lại công tác thống kê, quản lý thông tin về các tội phạm ma túy, người nghiện ma túy, cập nhật dữ liệu trong cả nước và từng địa phương, định kỳ báo cáo (tháng, quý, năm) với Uỷ ban Quốc gia, làm căn cứ phục vụ thiết thực cho công tác chỉ đạo đấu tranh phòng, chống ma túy và hoạch định chiến lược phòng, chống ma túy trong thời gian tới hiệu quả hơn;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thống kê, quản lý số liệu về người nghiện ma túy đang cai nghiện trong các trung tâm giáo dục - lao động xã hội và tại cộng đồng; các địa phương, Bộ, ngành, đơn vị phải quản lý, nắm chắc và cập nhật số liệu người nghiện ma túy trong trách nhiệm quản lý của mình.

+ Bộ Tài chính thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1464/CP-VX, ngày 28 tháng 10 năm 2003 về việc chủ trì, phối hợp với các Bộ Công an, Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu để trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 03 năm 2000 về Quỹ phòng, chống ma túy cho phù hợp với thực tiễn.

+ Về tổ chức chuyên trách phòng, chống ma túy: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng) sớm hoàn chỉnh đề án về tổ chức và lực lượng phòng, chống ma túy theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 164/TB -VPCP, ngày 30 tháng 9 năm 2003 và Công văn số 6442/VPCP-VX, ngày 30 tháng 12 năm 2003, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2004;

Bộ Công an sớm báo cáo Thường trực Uỷ ban Quốc gia việc kiện toàn tổ chức phòng, chống ma túy trong lực lượng Công an theo hướng thống nhất đầu mối, đủ mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ, như ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia tại Thông báo số 31/TB -VPCP, ngày 07 tháng 03 năm 2003.

b. Về công tác cai nghiện ma túy và phòng, chống mại dâm:

+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện "Đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quýet việc làm cho người sau cai nghiện ma túy" của thành phố Hồ Chí Minh; khẩn trương xây dụng dự thảo Nghị định về trình tự và thủ tục đưa người vào tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện để trình Chính phủ trong Quý I năm 2004.

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Lao động -Thương binh và Xã hội kiểm tra việc thục hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 88/TB-VPCP, ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đối với các tỉnh khó khăn và đăc biệt khó khăn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vướng mắc trong quá trình thực hiện trong Quý I năm 2004.

c. Về công tác phòng, chống HIV/AIDS:

Trong tháng 2 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét ban hành Quyết định phê duyệt "Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020" để làm cơ sở đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS trong năm 2004 và những năm tiếp theo, nhằm tạo bước chuyển biến mới trong việc ngăn chặn sự phát triển của dịch HIV/AIDS.

+ Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các tỉnh, thành phố hiện là trọng điểm về HIV/AIDS để xây dựng đề án thành lập trung tâm phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh, thành phố với hình thức tổ chức và các cơ chế, chính sách phù hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng chế độ, chính sách đối với trẻ em nhiễm HIV/AIDS bị bỏ rơi để trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Một số vấn đề chung:

+ Năm 2004, Chương trình phòng, chống ma túy và phòng, chống mại dâm vẫn thực hiện theo cơ chế tài chính chi thường xuyên. Bộ Tài chính có hướng dẫn để các Bộ, ngành, địa phương sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, có hiệu quả, tập trung cần thiết cho cơ sở; giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu trình Chính phủ cơ chế tài chính phù hợp áp dụng cho các Chương trình này từ năm 2005.

+ Uỷ ban Quốc gia sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết và đánh giá 3 năm thực hiện các chương trình hành động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm vào đầu tháng 3 năm 2004.

Để chuẩn bị cho Hội nghị, các Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế hướng dẫn các địa phưưong sơ kết, đánh giá về các lĩnh vực liên quan; các Bộ xây dựng báo cáo tổng kết về lĩnh vực được phân công, gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 tháng 2 năm 2004.

Bộ Công an chủ trì cùng các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế và Văn phòng Chính phủ chuẩn bị các công tác tổ chức cho Hội nghị, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia trước ngày 20 tháng 2 năm 2004.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, các thành viên Uỷ ban Quốc gia, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Thuộc tính văn bản
Thông báo 32/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 32/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 13/02/2004 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: An ninh trật tự
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!