Quyết định 89/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma túy tỉnh Lâm Đồng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
----------------
Số: 89/2009/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Đà Lạt, ngày 18 tháng 12 năm 2009
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ TỈNH LÂM ĐỒNG
------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuý;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 144/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn việc quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuý theo quy định tại Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2187/TTr-STC-NS ngày 13 tháng 11 năm 2009 về việc đề nghị ban hành quy chế thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh Lâm Đồng;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ Lâm Đồng,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh Lâm Đồng
1. Quỹ phòng, chống ma túy là quỹ tài chính Nhà nước của tỉnh Lâm Đồng, trực thuộc Sở Tài chính, do Giám đốc Sở Tài chính làm chủ tài khoản.
2. Quỹ phòng, chống ma tuý có tư cách pháp nhân, cơ cấu tổ chức bộ máy của quỹ làm việc theo hình thức kiêm nhiệm, không hình thành bộ máy quản lý quỹ độc lập.
3. Quỹ phòng, chống ma tuý được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng và sử dụng con dấu của Sở Tài chính để giao dịch, hạch toán theo đúng quy định của pháp luật.
4. Việc huy động, sử dụng và quản lý Quỹ phòng chống ma tuý được thực hiện theo quy định của Chế độ Kế toán và các quy định tại Quyết định này.
5. Quỹ phòng, chống ma tuý chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của mình; Quỹ phòng, chống ma tuý chịu sự quản lý Nhà nước về tài chính và chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở - ngành chức năng có liên quan.
6. Quỹ phòng, chống ma tuý công khai tình hình huy động, quản lý và sử dụng quỹ theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Chức năng của Quỹ phòng, chống ma túy
1. Hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý mua sắm trang thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ; hỗ trợ tài chính cho thân nhân những người bị hy sinh, bị thương tật, ốm đau do trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý.
2. Hỗ trợ tài chính cho hoạt động cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho các đối tượng sau cai nghiện ma tuý; hỗ trợ kinh phí xoá bỏ và thay thế cây có chất ma tuý trên địa bàn tỉnh.
3. Hỗ trợ kinh phí hoạt động của các chiến dịch hành động, tuyên truyền về phòng chống ma tuý trên địa bàn tỉnh.
4. Hỗ trợ kinh phí đền bù, trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, tổ chức, cơ quan tham gia phòng, chống ma tuý bị thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản và hỗ trợ bằng tiền theo quyết định của cấp có thẩm quyền cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống ma tuý.
Điều 3.Nhiệm vụ của Quỹ phòng, chống ma tuý
1. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn vốn được cấp, vốn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh.
2. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của Quỹ phòng, chống ma tuý đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, chế độ tài chính quy định hiện hành.
3. Khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, phát hiện các vụ án ma tuý trên địa bàn tỉnh.
4. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo.
5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Điều 4.Nguồn thu Quỹ phòng, chống ma tuý
1. Toàn bộ số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tiền bán đấu giá tài sản, tang vật bị tịch thu (trừ ma túy), phương tiện thu được từ các vụ án phạm tội về ma túy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, sau khi bản án, quyết định xử lý có hiệu lực pháp luật được trừ đi những khoản chi phí hợp lý theo quy định hiện hành về bán đấu giá tài sản (nếu có), phần còn lại được trích 60% nộp vào Quỹ phòng, chống ma tuý của tỉnh.
2. Các khoản vận động đóng góp của nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.
3. Các khoản tài trợ, viện trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho Quỹ phòng, chống ma tuý.
4. Hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp hiện hành về quản lý ngân sách Nhà nước.
a) Hàng năm, UBND tỉnh căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương, diễn biến tình hình đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại địa phương để bố trí một phần kinh phí trong dự toán ngân sách để hỗ trợ cho Quỹ phòng, chống ma tuý.
b) Hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư Liên tịch số 144/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công an.
Điều 5. Nội dung chi của Quỹ phòng, chống ma tuý
1. Chi hỗ trợ cho các đơn vị trên địa bàn trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy mua sắm trang, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ hoạt động đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy.
2.Chi hỗ trợ một lần cho thân nhân những người hy sinh, những người bị thương tật, ốm đau (gồm vợ hoặc chồng; cha, mẹ đẻ; con đẻ; con nuôi hợp pháp và người có công nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật) do trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.
3.Thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện, điều tra vụ án về ma tuý trên địa bàn tỉnh.
4. Chi hỗ trợ hoạt động cai nghiện, sau cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng sau cai nghiện ma túy tại địa phương; hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ công tác xóa bỏ và thay thế cây có chất ma túy trên địa bàn.
5. Chi hỗ trợ hoạt động của các chiến dịch hành động; tuyên truyền về phòng, chống ma túy trên địa bàn các địa phương.
6.Chi hỗ trợ đền bù, trợ cấp thiệt hại theo quyết định của cấp có thẩm quyền thuộc địa phương theo Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, tổ chức, cơ quan tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.
7. Thưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền thuộc địa phương cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma tuý theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 5, Nghị định số 04/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ quy định về khen thưởng đối với cá nhân, gia đình, tổ chức, cơ quan có thành tích trong phòng, chống ma tuý.
Điều 6. Quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý
1. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn thu, các khoản tài trợ, viện trợ
a) Sở Tài chính thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận toàn bộ số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, tang vật, phương tịên do cơ quan Thi hành án tỉnh Lâm Đồng chuyển giao; tổ chức việc bán đấu giá đối với tài sản, tang vật, phương tiện bị tịch thu theo đúng quy định hiện hành; thực hiện phân chia số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tiền bán đấu giá tài sản, tang vật trừ ma tuý, phương tiện bị tịch thu, từ các vụ án phạm tội về ma túy trên địa bàn tỉnh theo đúng tỷ lệ quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư Liên tịch số 144/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Công an.
b) Trường hợp Quỹ phòng, chống ma tuý nhận được các khoản tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống ma túy của tỉnh bằng tiền, phương tiện tài sản thì được xử lý như sau:
- Nếu khoản tài trợ bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ nếu có địa chỉ cụ thể thì chuyển theo địa chỉ mà cá nhân, tổ chức tài trợ chỉ định theo quy định của pháp luật. Nếu không có địa chỉ cụ thể thì Sở Tài chính tiếp nhận và nộp vào Quỹ phòng, chống ma tuý.
- Nếu khoản tài trợ bằng hiện vật thì Sở Tài chính lập biên bản giao, nhận và chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản hiện vật đó theo quy định của pháp luật và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý như sau:
+ Trường hợp trang thiết bị, phương tiện phù hợp với hoạt động phòng, chống ma túy: Sở Tài chính chủ trì, đánh giá lại tài sản trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và cấp các loại trang thiết bị, phương tiện cho đơn vị làm công tác đấu tranh, phòng chống ma tuý để quản lý, sử dụng theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công; đồng thời tiến hành làm thủ tục ghi thu cho ngân sách Nhà nước, ghi chi cho các đơn vị được cấp theo giá trị của tài sản đã được đánh giá lại nêu trên.
+ Trường hợp trang thiết bị, phương tiện không phù hợp với hoạt động phòng, chống ma túy: Sở Tài chính chủ trì, đánh giá lại tài sản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và giao cho Trung tâm dịch vụ bán Đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng tổ chức bán đấu giá theo quy định hiện hành. Số tiền thu được nộp 100% vào Quỹ phòng, chống ma tuý; đồng thời lập thủ tục ghi thu cho ngân sách Nhà nước và ghi chi cho Quỹ phòng, chống ma tuý số tiền này.
2.Trình tự, thủ tục và mức chi Quỹ phòng, chống ma tuý
a) Chi hỗ trợ cho các đơn vị trên địa bàn trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy mua sắm trang, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ hoạt động đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy:
- Các đơn vị lập dự toán đề nghị hỗ trợ mua sắm trang thiết bị theo quy định về mua sắm tài sản gửi Công an tỉnh.
- Căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội pham ma tuý về tổ chức, biên chế, trang bị hiện có và khả năng của Quỹ phòng, chống ma tuý; Công an tỉnh thẩm định dự toán của đơn vị, trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ cho đơn vị. Đối với việc mua sắm tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên phải có ý kiến của Ban Chỉ đạo phòng, chống ma tuý của tỉnh.
- Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính chuyển tiền cho đơn vị để thực hiện.
- Việc mua sắm các loại trang, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ từ nguồn hỗ trợ nói trên được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành của Nhà nước về mua sắm và đấu thầu mua sắm tài sản Nhà nước.
b).Chi hỗ trợ một lần cho thân nhân những người hy sinh, những người bị thương tật, ốm đau (gồm vợ hoặc chồng; cha, mẹ đẻ; con đẻ; con nuôi hợp pháp và người có công nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật) do trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy:
- Các đơn vị lập dự toán chi hỗ trợ thân nhân những người hy sinh, những người bị thương tật ốm đau do trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý gửi Công an tỉnh.
- Công an tỉnh thẩm định dự toán của đơn vị, trình UBND tỉnh quyết định. Mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 08 (tám) tháng lương tối thiểu chung đối với cơ quan hành chính sự nghiệp theo quy định hiện hành.
- Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính chuyển tiền cho đơn vị để thực hiện.
- Các đơn vị thực hiện việc hỗ trợ cho thân nhân những người hy sinh, những người bị thương tật, ốm đau do trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy đúng quy định, đối tượng.
c)Trích thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện, điều tra vụ án về ma tuý trên địa bàn tỉnh, như sau:
- Trường hợp các cơ quan điều tra, trực tiếp khám phá, thụ lý các vụ án về ma tuý đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều bị can nhưng không thu được tiền, tang vật, tài sản, Công an tỉnh căn cứ tính chất của từng vụ án để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trích từ Quỹ phòng, chống ma tuý thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trực tiếp tham gia điều tra, khám phá, thụ lý vụ án về ma tuý. Mức thưởng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nhưng tối đa không vượt quá 1.500.000 đồng/người/vụ (Một triệu năm trăm nghìn đồng) và 20.000.000 đồng/tập thể/vụ (Hai mươi triệu đồng).
- Trường hợp các cơ quan điều tra, trực tiếp khám phá, thụ lý các vụ án về ma tuý đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều bị can và thu được tang vật, tiền bạc nhưng mức được trích của số tiền thu được không đủ để thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trực tiếp tham gia điều tra, khám phá, thụ lý vụ án về ma tuý, Công an tỉnh căn cứ vào tính chất của vụ án, số lượng người tham gia, số lượng đơn vị tham gia, thành tích, công sức đóng góp của từng tập thể trực tiếp tham gia phát hiện, điều tra, khám phá vụ án đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý của tỉnh để thực cho các tập thể, cá nhân như sau:
+ Mức thưởng đối với các đơn vị bắt được đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma tuý trọng lượng lớn (lượng ma tuý tính theo vụ và chỉ thưởng cho các vụ bắt, xử lý được đối tượng), trong 1 vụ thu giữ:
* Từ 30 gram đến dưới 100 gram hêrôin: thưởng 2.000.000 đồng/vụ;
* Từ 100 gram đến dưới 200 gram hêrôin, thưởng 3.000.000 đồng/vụ;
* Từ 200 gram đến dưới 300 gram hêrôin, thưởng 5.000.000 đồng/vụ;
* Từ 300 gram đến dưới 400 gram hêrôin, thưởng 7.000.000 đồng/vụ;
* Từ400 gram đến dưới 1.000 gram hêrôin, thưởng 10.000.000 đồng/vụ;
* Từ 1.000 gram đến dưới 2.000 gram hêrôin, thưởng 15.000.000 đồng/vụ;
* Từ 2.000 gram hêrôin trở lên, thưởng 20.000.000 đồng/vụ.
+ Trường hợp vụ án phức tạp, phải đầu tư nhiều công sức nhưng khối lượng ma tuý thu giữ được trong một vụ ít hơn 30 gram hêrôin (quy đổi), thì cũng được xét, thưởng tối đa 5.000.000 đồng/vụ.
+ Mức thưởng đối với tập thể phát giác và tổ chức phá nhổ diện tích trồng cây có chứa chất ma tuý (không cần bắt được đối tượng vi phạm);trong một đợt ra quân, phát hiện, triệt xoá được:
* Từ 50m2 đến dưới 250m2 diện tích trồng cây có chứa chất ma tuý, thưởng 5.000.000 đồng/tập thể/vụ;
* Từ 250m2 đến dưới 500m2 thưởng 6.000.000 đồng/tập thể/vụ;
* Từ 500m2 đến dưới 1.000m2 thưởng 8.000.000 đồng/tập thể/vụ;
* Từ 1.000m2 đến dưới 1.500m2 thưởng 10.000.000 đồng/tập thể/vụ;
* Từ 1.500m2 đến dưới 2.000m2 thưởng 12.000.000 đồng/tập thể/vụ;
* Từ 2.000m2 đến dưới 4.000m2 thưởng 15.000.000 đồng/tập thể/vụ;
* Từ 4.000m2 trở lên thưởng 20.000.000 đồng/tập thể/vụ.
+ Căn cứ vào tính chất của vụ án, thành tích, công sức đóng góp của từng cá nhân trực tiếp tham gia phát hiện, điều tra, khám phá vụ án. Mức thưởng tối đa đối với các cá nhân không quá 1.500.000 đồng/người/vụ.
- Trình tự, thủ tục khen thưởng
+ Các tập thể có thành tích trong công tác triệt xoá cây có chứa chất ma tuý hoặc đấu tranh chống tội phạm ma tuý, lập báo cáo đề nghị khen thưởng (trường hợp có thành tích trong triệt xoá cây có chứa chất ma tuý phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố, thị xã) gửi về Công an tỉnh để tổng hợp, đề xuất.
+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định khen thưởng đối với các vụ đề nghị khen thưởng mức trên 5.000.000 đồng; các trường hợp đề nghị khen thưởng từ 5.000.000 đồng trợ xuống, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định khen thưởng.
+ Căn cứ Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh. Thủ trưởng cơ quan điều tra khám phá, thụ lý chính của vụ án chủ trì, phối hợp với cơ quan phát hiện đầu mối vụ án xem xét và phân phối tiền thưởng được trích nói trên cho các đơn vị, cá nhân có thành tích một cách công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ và công bằng.
+ Phải đảm bảo an toàn và giữ bí mật tuyệt đối cho người phát hiện tố cáo, tố giác các hành vi vi phạm, tội phạm về ma tuý nói chung, nói riêng với người được thưởng.
+ Việc chi thưởng phải đảm bảo đúng nguyên tắc về quản lý tài chính kế toán (mở sổ sách thu, chi cụ thể) sổ sách này được coi là tài liệu mật.
+ Thủ trưởng cơ quan điều tra được tạm ứng từ Quỹ phòng, chống ma tuý thưởng cho các cá nhân có công tố giác, hợp tác với cơ quan điều tra trong việc khám phá, điều tra các vụ án với mức thưởng theo quy định của Quyết định này.
+ Hàng quý, năm các đơn vị báo cáo việc chi thưởng với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh về: số tiền thưởng đã chi cho các vụ án, số tiền được trích để thưởng từ các vụ án, số tiền thưởng đề nghị Quỹ phòng, chống ma tuý hỗ trợ.
d) Chi hỗ trợ hoạt động cai nghiện, sau cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng sau cai nghiện ma túy tại địa phương; hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ công tác xóa bỏ cây có chất ma túy trên địa bàn.
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị lập dự toán gửi Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng.
- Sở Lao động Thương binh và xã hội thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý từ Quỹ phòng, chống ma tuý. Nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 4; khoản 8, phần II, Thông tư liên tịch số 57/2008/TTLT-BTC-BCA ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý.
- Sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính chuyển tiền cho các huyện, thành phố; các đơn vị.
- Các huyện, thành phố, thị xã; đơn vị thực hiện chi trả theo quy định hiện hành.
đ) Chi hỗ trợ hoạt động của các chiến dịch hành động; tuyên truyền về phòng, chống ma túy trên địa bàn các địa phương
- UBND huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị lập dự toán gửi Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực của Quỹ phòng, chống ma tuý.
- Công an tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ hoạt động của các chiến dịch hành động; tuyên truyền về phòng, chống ma túy trên địa bàn. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ do Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ tính chất, quy mô, phạm vi, mức độ thực hiện của các chiến dịch hành động, tuyên truyền; căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành, khả năng của Quỹ phòng, chống ma túy địa phương và đề xuất của Công an tỉnh để quyết định.
- Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh, Sở Tài chính chuyển tiền cho các huyện, thành phố; các đơn vị.
- Các huyện, thành phố, thị xã, đơn vị thực hiện chi trả theo quy định hiện hành.
e)Chi hỗ trợ đền bù, trợ cấp thiệt hại theo quyết định của cấp có thẩm quyền thuộc địa phương quy định tại Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ:
- Cơ quan có trách nhiệm giải quyết đền bù, trợ cấp lập dự toán chi đền bù, trợ cấp gửi Công an tỉnh (kèm theo thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT- BCA-BTC-BLĐTBXH-BQP ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng).
- Công an tỉnh thẩm định dự toán trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ chi đền bù, trợ cấp. Nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy định tại điểm 2, phần VI, Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT- BCA-BTC-BLĐTBXH-BQP ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, tổ chức, cơ quan tham gia phòng, chống ma tuý bị thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản.
- Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh, Sở Tài chính chuyển kinh phí cho cơ quan có trách nhiệm giải quyết đền bù, trợ cấp để thực hiện chi trả tiền đền bù, trợ cấp cho đối tượng được hưởng.
g) Hỗ trợ việc thưởng bằng tiền theo quyết định của cấp có thẩm quyền thuộc địa phương cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma tuý theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 5, Nghị định số 04/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ quy định về khen thưởng đối với cá nhân, gia đình, tổ chức, cơ quan có thành tích trong phòng, chống ma tuý. Mức thưởng được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.
3. Trường hợp Quỹ phòng, chống ma tuý không đủ để thực hiện chi cho các nội dung trên thì Công an tỉnh, Sở Tài chính báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống ma tuý của tỉnh, UBND tỉnh xem xét quyết định bổ sung cho Quỹ phòng, chống ma tuý từ nguồn ngân sách tỉnh chưa phân bổ hàng năm.
Điều 7. Lập dự toán Quỹ phòng, chống ma tuý
Hàng năm, Công an tỉnh lập kế hoạch thu, chi Quỹ phòng, chống ma tuý, trong đó thể hiện rõ nhu cầu kinh phí cần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Quỹ theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.
Điều 8. Kế toán, quyết toán kinh phí Quỹ phòng, chống ma tuý
1. Các đơn vị được cấp phát kinh phí từ Quỹ phòng, chống ma tuý phải thực hiện báo cáo, quyết toán kinh phí định kỳ quý, năm với Quỹ phòng, chống ma tuý theo quy định chế độ kế toán hiện hành. Sở Tài chính, công an tỉnh theo chức năng được phân công có trách nhiệm thẩm định, xét duyệt quyết toán việc sử dụng kinh phí được cấp phát từ Quỹ phòng, chống ma tuý theo quy định.
2. Sở Tài chính là cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống ma tuý có trách nhiệm xem xét, tổng hợp quyết toán thu, chi Quỹ phòng, chống ma tuý trình UBND tỉnh phê duyệt, tổng hợp báo cáo quyết toán Quỹ phòng, chống ma tuý hàng năm.
3. Số dư Quỹ phòng, chống ma túy, kinh phí hỗ trợ các cơ quan, đơn vị từ Quỹ phòng, chống ma tuý, cuối năm không sử dụng hết được chuyển sang năm sau để sử dụng tiếp theo các nội dung quy định tại Quyết định này này.
Điều 9. Thanh tra, kiểm tra Quỹ phòng, chống ma tuý
Quỹ phòng, chống ma tuý chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý Ngân sách Nhà nước.
Điều 10. Trách nhiệm quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống ma tuý
1. Trách nhiệm của Sở Tài chính
a) Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho Quỹ phòng, chống ma tuý để đảm bảo hoạt động kinh phí hoạt động cho Quỹ theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.
b) Tham mưu UBND tỉnh quản lý, điều hành, theo dõi, quản lý, cấp phát và lập báo cáo thanh quyết toán Quỹ phòng, chống ma tuý theo đúng chế độ quy định.
c) Định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc theo yêu cầu đột xuất tổng hợp số liệu, tình hình quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý gửi về Ban Chỉ đạo phòng, chống ma tuý của tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Công an theo quy định.
2. Trách nhiệm của Công an tỉnh
a) Phối hợp với cơ quan Thi hành án các cấp và UBND các cấp trong quá trình thi hành các Bản án, Quyết định xử lý của Toà án đối với các vụ án phạm tội về ma tuý trên địa bàn các địa phương để chuyển giao toàn bộ số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, tang vật, phương tiện thu được từ các vụ án về ma tuý cho Sở Tài chính theo quy định.
b) Phối hợp với Sở Tài chính trong việc trích lập Quỹ phòng, chống ma tuý theo quy định tại Quyết định này.
c) Lập kế hoạch thu, chi Quỹ phòng, chống ma tuý theo đúng chế độ quy định.
d) Công an tỉnh - Cơ quan thường trực phòng, chống ma tuý kiểm tra nội dung chi, mức chi từ Quỹ phòng, chống ma tuý theo quy định tại Quyết định này trình UBND tỉnh quyết định.
3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định vận động sự đóng góp của nhân dân, các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế cho Quỹ phòng, chống ma tuý.
4. Các cơ quan Thi hành án trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành theo quy định của pháp luật ngay sau khi Bản án, Quyết định xử lý của Toà án đối với các vụ án phạm tội về ma tuý trên địa bàn các địa phương có hiệu lực pháp luật và chuyển giao toàn bộ số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, tang vật (trừ ma tuý), phương tiện thu được cho Sở Tài chính để xử lý, trích lập Quỹ phòng, chống ma tuý theo quy định.
5. Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm quản lý thu, chi Quỹ phòng, chống ma tuý theo đúng chế độ tài chính và quy định tại Quyết định này.
6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý Quỹ phòng, chống ma tuý các cấp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý và sự chính xác của các số liệu trong báo cáo quyết toán, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma túy.
Điều 11. Tổ chức thực hiện
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010.
2. Trong quá trình thực hiện, Công an tỉnh - Cơ quan thường trực của Quỹ phòng, chống ma tuý có trách nhiệm tổng kết hoạt động, nếu phát sinh những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung thì tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.
3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công an tỉnh; Chi Cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn và xã hội tỉnh; Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Công an;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Cục KTVBQPPL -Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Lâm Đồng;
- Như điều 11;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng;
- Lãnh đạo Văn phòng
;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa
 
 

thuộc tính Quyết định 89/2009/QĐ-UBND

Quyết định 89/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma túy tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:89/2009/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành:18/12/2009Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự

tải Quyết định 89/2009/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi