Quyết định 1902/QĐ-UBND 2016 về Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Lâm Đồng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------
Số: 1902/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Lâm Đồng, ngày 30 tháng 8 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH LÂM ĐỒNG
----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 168/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quyết định 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Lâm Đồng để hỗ trợ cho công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động
1. Quỹ phòng, chống tội phạm hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, công khai, minh bạch.
2. Việc quản lý và sử dụng các nguồn tài chính của Quỹ phòng, chống tội phạm phải đúng mục đích, có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 3. Nguồn hình thành Quỹ
1. Nguồn tiền, tài sản, phương tiện, tang vật bị Tòa án tuyên tịch thu trong các vụ án hình sự về tội phạm và ma túy (trừ các chất ma túy và những tang vật phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật).
2. Các khoản tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.
3. Nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Tiếp nhận, quản lý nguồn tiền, tài sản, phương tiện, tang vật bị tịch thu từ các vụ án và mức trích lập Quỹ phòng, chống tội phạm
Sau khi bản án, quyết định của Tòa án đối với các vụ án hình sự, vụ án về tội phạm ma túy có hiệu lực pháp luật, cơ quan Thi hành án các cấp hoặc cơ quan đang quản lý tiền, tài sản, phương tiện, tang vật, có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ số tiền, tài sản, phương tiện, tang vật bị Tòa án tuyên tịch thu trong các vụ án về hình sự (trừ các chất ma túy và tang vật phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật) cho Sở Tài chính nơi Tòa án xét xử sơ thẩm.
Sở Tài chính tiếp nhận toàn bộ số tiền, tài sản, tang vật, phương tiện do cơ quan Thi hành án các cấp hoặc cơ quan đang quản lý tiền, tài sản, phương tiện, tang vật chuyển giao; tổ chức bán đấu giá tài sản, tang vật, phương tiện (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và tạm nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Sở Tài chính để xử lý theo quy định hiện hành. Tổng số tiền thu được (sau khi trừ các khoản chi phí hợp lý) được trích, chuyển như sau:
1. Đối với các vụ án hình sự, vụ án về tội phạm ma túy thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng:
a. Trích 42% cho Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương.
b. Trích 58% cho Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh.
2. Đối với các vụ án hình sự, vụ án về tội phạm ma túy thuộc loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng:
a. Trích 30%, chuyển vào Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.
b. Trích 40%, chuyển vào Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh.
c. Trích 30% để thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp truy bắt tội phạm, phát hiện, điều tra, truy tố xét xử các vụ án. Sau khi thực hiện thưởng cho các cá nhân và tập thể theo quy định nêu trên, số tiền còn lại (nếu có) được xem là 100% và được xử lý như sau:
- Trích 42% chuyển vào Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương.
- Trích 58% chuyển vào quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh.
Điều 5. Nội dung và mức chi của Quỹ phòng, chống tội phạm
1. Nội dung và mức chi thực hiện theo khoản 1 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 168/2013/TT-BTC-BCA ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.
2. Căn cứ Quyết định hỗ trợ kinh phí của Ủy ban nhân dân tỉnh, số dư trên tài khoản của Quỹ, Sở Tài chính lập thủ tục chi hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.
Điều 6. Lập dự toán, quyết toán, thanh tra, kiểm tra
1. Lập dự toán:
Khi có nhu cầu sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh, các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung chi và mức chi tại Điều 5 Quyết định này lập dự toán gửi Sở Tài chính. Trong phạm vi số dư thực có của Quỹ, Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
2. Quyết toán:
a. Các cơ quan, đơn vị khi tiếp nhận, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm phải mở sổ kế toán để theo dõi các khoản thu, chi và lập báo cáo quyết toán theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; lập và gửi đầy đủ, đúng thời hạn các báo cáo tài chính về sử dụng kinh phí theo định kỳ và báo cáo quyết toán 6 tháng, hàng năm gửi cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh (thông qua Sở Tài chính). Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt gửi Bộ Công an và Bộ Tài chính theo quy định.
b. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các số liệu trong quản lý, sử dụng và báo cáo quyết toán.
3. Số dư Quỹ phòng, chống tội phạm; kinh phí hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị từ Quỹ phòng, chống tội phạm cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng, không sử dụng cho mục đích khác.
4. Quỹ phòng, chống tội phạm chịu sự kiểm tra, giám sát và kiểm toán của Bộ Công an và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước.
Điều 7. Trách nhiệm quản lý, điều hành Quỹ
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trực tiếp quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm.
2. Sở Tài chính:
a. Mở tài khoản Quỹ phòng, chống tội phạm tại Kho bạc nhà nước Lâm Đồng để theo dõi, quản lý thu, chi và quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm theo quy định.
b. Tiếp nhận những khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy của địa phương.
c. Thẩm định dự toán chi của các cơ quan, đơn vị trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
d. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp số liệu thu, chi theo dõi, quản lý, cấp phát và thanh quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm.
3. Công an tỉnh:
a. Phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự các cấp trong quá trình thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật đối với các vụ án phạm tội về hình sự và các vụ án phạm tội về ma túy trên địa bàn tỉnh.
b. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm. Đề xuất mức chi hỗ trợ, khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân theo quy định.
4. Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông báo Bản án, Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật cho Công an tỉnh, Sở Tài chính và cơ quan Thi hành án tỉnh để làm cơ sở trích lập Quỹ phòng, chống tội phạm theo quy định.
5. Cơ quan Thi hành án dân sự các cấp chịu trách nhiệm thi hành bản án, quyết định của Tòa án đối với các vụ án phạm tội về hình sự và các vụ án phạm tội về ma túy tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi thi hành xong bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự có trách nhiệm nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính mở tại Kho bạc nhà nước Lâm Đồng.
Điều 8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 89/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma túy tỉnh Lâm Đồng.
Điều 9. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Lâm Đồng;
- Như điều 9;
- Lưu: VT, TC, NC.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

thuộc tính Quyết định 1902/QĐ-UBND

Quyết định 1902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1902/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành:30/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Quyết định 48/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy; chế độ đối với người sau cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 48/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy; chế độ đối với người sau cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

An ninh trật tự , Chính sách

Vui lòng đợi