Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Nam Định quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 06/2017/QĐ-UBND

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam ĐịnhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:06/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành:27/02/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------
Số: 06/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Nam Định, ngày 27 tháng 02 năm 2017
 
 
TRÚ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐNHBAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƯ
--------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
 
 
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014;
Căn cứ Nghị định s64/2015/NĐ-CP, ngày 06/8/2015 của Chính phủ quy định cơ chế phi hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định tại Tờ trình s 919/TTr-CAT-PV11, ngày 22/8/2016 và Báo cáo thẩm định số 18/BC-STP ngày 06/02/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ tư pháp;
- Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- CPVP. UBND tỉnh (qua email);
- Công báo tỉnh; Website tỉnh;
- Lưu: VP1, VP12.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị
 
PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƯ TRÚ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 06/2017/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Nam Định)
 
 
 
Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) và các tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn tỉnh Nam Định.
1. Công tác phối hợp quản lý hoạt động, cư trú của người nước ngoài phải tuân thủ các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và văn bản pháp luật có liên quan hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
2. Đảm bảo chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
3. Bảo đảm chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, không chồng chéo, theo nguyên tắc Công an tỉnh chủ trì quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy có trách nhiệm phối hợp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện thống nhất ở địa phương theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các văn bản pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn của Công an tỉnh.
4. Không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan liên quan và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Nam Định.
1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.
2. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất.
3. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết.
4. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành.
5. Thông qua quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành.
6. Các hình thức khác.
Chương II
 
1. Phòng Ngoại vụ - Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm:
a) Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, các sở, ngành liên quan nắm thành phần, nội dung, chương trình làm việc của đoàn; phối hợp với Công an tỉnh nắm tình hình an ninh trật tự, hoạt động của đoàn để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh quyết định việc mời và làm việc với đoàn.
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong xây dựng kế hoạch đón tiếp, làm việc với đoàn.
2. Công an tỉnh có trách nhiệm:
Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các đoàn trong quá trình hoạt động trên địa bàn; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Ngoại vụ) và các đơn vị liên quan xử lý các tình huống đột xuất xảy ra.
1. Phòng Ngoại vụ - Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm:
a) Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thẩm định, tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép triển khai, hoạt động.
b) Phối hợp với các đơn vị liên quan để nắm tình hình, kịp thời trao đổi với Công an tỉnh trong xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam.
2. Công an tỉnh có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Phòng Ngoại vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tham mưu UBND tỉnh về vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh; nắm tình hình phát hiện và xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam.
b) Cấp các thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh cho người nước ngoài theo quy định.
3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài, các phóng viên, báo chí truyền hình nước ngoài vào làm việc có trách nhiệm phối hợp với Phòng Ngoại vụ, Công an tỉnh trong quản lý hoạt động của số người nước ngoài trên theo đúng chương trình, kế hoạch cho phép.
Thực hiện theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND, ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh Nam Định ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định.
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:
a) Chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch, các điểm du lịch, khu du lịch và cơ sở lưu trú du lịch liên quan đến hoạt động của người nước ngoài.
b) Phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành quy định của pháp luật về khai báo tạm trú cho người nước ngoài đối với các cơ sở lưu trú du lịch.
c) Trong trường hợp cần thiết, phối hợp với Công an tỉnh xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh, trật tự đối với khách du lịch nước ngoài đảm bảo yêu cầu pháp luật, đối ngoại.
2. Cơ sở lưu trú, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế có trách nhiệm:
a) Chấp hành nghiêm túc các quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
b) Phổ biến, quán triệt, hướng dẫn khách du lịch nước ngoài chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó có các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam.
c) Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin cho các lực lượng chức năng về tình hình liên quan đến người nước ngoài du lịch trên địa bàn; phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam khi có yêu cầu.
3. Công an tỉnh có trách nhiệm:
a) Tham mưu, hướng dẫn các sở, ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các quy định pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh và công tác đảm bảo an ninh, trật tự hoạt động du lịch của người nước ngoài tại Việt Nam.
b) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan nắm số liệu, tình hình, hoạt động của người nước ngoài du lịch trên địa bàn để phục vụ công tác quản lý, tham mưu, hướng dẫn các lực lượng chức năng trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự đối với khách du lịch nước ngoài.
c) Phối hợp kiểm tra việc khai báo thông tin tạm trú của người nước ngoài tại các cơ sở lưu trú, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật của cơ sở lưu trú và người nước ngoài.
d) Trao đổi với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan thông tin, tài liệu vi phạm quy định pháp luật của các cơ sở lưu trú du lịch để có biện pháp quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật.
đ) Cấp các thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh cho người nước ngoài theo quy định.
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:
a) Phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các quy định pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh và công tác đảm bảo an ninh trật tự hoạt động du lịch của người nước ngoài tại Việt Nam.
b) Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý cư trú của các cơ sở lưu trú và các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài du lịch trên địa bàn.
1. Công an tỉnh có trách nhiệm:
a) Chủ trì phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các quy định pháp luật về quản lý người nước ngoài thăm thân, giải quyết việc riêng.
b) Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
c) Cấp các thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh cho người nước ngoài theo quy định.
2. Các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp Công an tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài thăm thân, giải quyết việc riêng.
1. Công an tỉnh có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong nắm tình hình, hoạt động của người nước ngoài hoạt động trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản có liên quan để nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân về công tác quản lý người nước ngoài.
2. Các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:
a) Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công nhân viên của đơn vị mình chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Công an và Bộ, ngành chủ quản trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ và làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.
b) Xây dựng, bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế làm việc, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước, quy chế quan hệ, tiếp xúc, làm việc với người nước ngoài. Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng và triển khai sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động, cư trú của người nước ngoài nói chung, công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật của người nước ngoài nói riêng.
c) Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh những thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của người nước ngoài đến làm việc tại các đơn vị thuộc quyền (thành phần, nội dung, chương trình, thời gian làm việc, đặc biệt là những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến an ninh quốc gia...); phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong điều tra, xác minh, làm rõ các vụ việc xảy ra, hành vi vi phạm pháp luật của người nước ngoài.
1. Công an tỉnh có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thống nhất kế hoạch kiểm tra các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
b) Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài.
2. Các cơ quan, đơn vị khác có trách nhiệm: Phối hợp với Công an tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các quy định pháp luật về cư trú, hoạt động của người nước ngoài của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phụ trách, quản lý.
3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.
1. Công an tỉnh có trách nhiệm:
a) Xử lý vi phạm về an ninh trật tự đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài.
b) Thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan về phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài để chủ động phối hợp phòng ngừa, phát hiện, xử lý.
2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Công an tỉnh trong phát hiện, xử lý vi phạm về an ninh trật tự đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh.
b) Chủ trì xử lý vi phạm của người nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị đó và trao đổi với Công an tỉnh để phối hợp trong công tác quản lý.
c) Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài đã mời, bảo lãnh.
3. Trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật nhưng thuộc diện ưu đãi miễn trừ thì thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
1. Công an tỉnh thực hiện thống kê người nước ngoài cư trú, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú trên địa bàn tỉnh.
2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện thống kê số liệu có liên quan đến lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện thống kê các số liệu có liên quan đến lao động là người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp theo đề nghị của Công an tỉnh.
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện thống kê số liệu người nước ngoài tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Công an tỉnh.
4. Các cơ quan, đơn vị chức năng khác thống kê số liệu người nước ngoài đến cư trú, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách theo đề nghị của Công an tỉnh.
1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tại địa phương.
Chương III
 
1. Công an tỉnh chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế này và các văn bản có liên quan, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
2. Các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế này.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) nghiên cứu, giải quyết./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi