Kế hoạch 567/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------
Số: 567/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nam, ngày 24 tháng 03 năm 2016

 
 
 
Thực hiện Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 19/01/2016 của Ban Chỉ đạo 138/CP về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 (viết tắt là Chương trình), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020; từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống mua bán người, góp phần làm giảm nguy cơ mua bán người, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
2. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống tội phạm mua bán người trong cộng đồng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, đảm bảo 100% số người xác định là nạn nhân được hỗ trợ ban đầu và áp dụng chính sách theo quy định của pháp luật.
3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội căn cứ vào nội dung Kế hoạch, xác định rõ trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ.
1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020, gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chng tội phạm trong tình hình mới, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa X về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.
2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đoàn thể các cấp trong công tác phòng, chống mua bán người và hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; xác định công tác phòng, chống tội phạm nói chung, phòng, chống mua bán người nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng cần được ưu tiên thực hiện trong Chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại đơn vị, địa phương; đổi mới việc xây dựng và duy trì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở vững mạnh; kết hợp với nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, cải tạo, cảm hóa người vi phạm pháp luật, các đối tượng phạm tội, giảm tối thiểu tỷ lệ tái phạm tội tại cộng đồng dân cư.
3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có chiều sâu để góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm mua bán người, hậu quả do tội phạm mua bán người gây ra; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tuyên truyền, phục vụ có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm mua bán người.
Có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc phát hiện, điều tra tội phạm mua bán người; bảo vệ cá nhân và gia đình những người tham gia công tác phòng, chống mua bán người; làm tốt công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng; duy trì chế độ giao ban và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ (06 tháng, 01 năm).
4. Chủ động phòng ngừa, tập trung đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của loại tội phạm mua bán người; đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết, xử lý kịp thời các vụ án; tăng cường công tác thu thập, trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình khởi tố, bắt giữ, xử lý tội phạm giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm mua bán người.
Đẩy mạnh hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; gắn với củng cố, phát huy vai trò của các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời tăng cường công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, các đối tượng có nguy cơ cao thực hiện tội phạm.
5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; đảm bảo thống kê tội phạm đầy đủ, tập trung, thống nhất. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ chỉ số phục vụ công tác giám sát, đánh giá kết quả thực hiện từng đề án và toàn bộ Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ sau khi được chỉnh sửa, bổ sung, ban hành (triển khai giám sát, đánh giá vào đầu kỳ - năm 2016 và cuối kỳ - năm 2020); đồng thời nâng cấp phần mềm “Quản lý công tác phòng, chống mua bán người” để đáp ứng tình hình thực tiễn hiện nay. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
Thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP- BLĐTBXH-BNG ngày 10/02/2014 của liên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao về trình tự, thủ tục quan hệ phối hợp trong xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán cho cán bộ làm công tác này tại cơ sở; Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp nhận và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân bị buôn bán hồi hương; đề ra các giải pháp cụ thể để từng bước giải quyết có hiệu quả các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm như thất nghiệp, thiếu việc làm cho người lao động; thực hiện tốt các chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân góp phần hoàn thiện cơ chế phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm.
6. Triển khai Luật Phòng, chống mua bán người, Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người. Tổ chức nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người, khắc phục những sơ hở, hạn chế đến mức thấp nhất những điều kiện phát sinh.
7. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phòng, chống mua bán người cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác phòng, chống tội phạm ở các sở, ngành, đoàn thể và cấp cơ sở để có đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu phòng, chống mua bán người trong giai đoạn hiện nay.
8. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống mua bán người. Đổi mới phương thức hoạt động của Ban chỉ đạo để đảm bảo tập trung trong chỉ đạo, hoạch định chủ trương, chính sách, xây dựng giải pháp, tổ chức thanh tra, kiểm tra, thực hiện hiệu quả Chương trình; phát huy vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động và thực hiện của từng ngành, đoàn thể và các cấp ở địa phương. Hàng năm, Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra tại một số đơn vị, địa phương để đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện.
Căn cứ vào 05 Đề án đã được phê duyệt trong Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, căn cứ vào tình hình thực tế ở các đơn vị, địa phương và nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh phối hợp với các Sở, ngành có liên quan lựa chọn, xây dựng, thẩm định các Đề án, trình Ban chỉ đạo tỉnh phê duyệt và giao cho cơ quan chủ trì, các đơn vị, địa phương phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo quy định, gồm:
- Đề án 1: Truyền thông phòng, chống mua bán người.
- Đề án 2: Đấu tranh phòng, chống mua bán người.
- Đề án 3: Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.
- Đề án 4: Hoàn thiện pháp luật và theo dõi thi hành chính sách pháp luật về phòng, chống mua bán người.
- Đề án 5: Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người.
1. Chỉ đo thực hiện
Căn cứ Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo việc triển khai thực hiện; phối hợp, lồng ghép thực hiện Chương trình này với Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy; Chương trình phòng, chống tội phạm; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; Chương trình hành động phòng, chống mại dâm và các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện
a) Công tác truyền thông phòng, chống mua bán người
- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục, các tiểu phẩm, ký sự, phóng sự, bài viết về công tác phòng, chống mua bán người; tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên đài phát thanh, truyền hình, báo chí, website, cổng thông tin điện tử... và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở về công tác phòng, chống mua bán người; kỹ năng nhận biết, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm mua bán người; xây dựng hướng dẫn công tác phòng, chống mua bán người, tập trung vào việc cung cấp thông tin, giám sát phát hiện và thông báo các trường hợp có nghi vấn mua bán người, đưa vào áp dụng tại các đơn vị làm dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, kết hôn, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài hoặc đưa người Việt Nam đi lao động nước ngoài theo hợp đồng.
(Phấn đấu đến năm 2020 đạt 75% người dân tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi từ 14-60 tui, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em được tiếp cận các thông tin, kiến thức pháp luật về phòng, chng mua bán người, kỹ năng xử lý các tình hung có liên quan đến mua bán người)
- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật Phòng, chống mua bán người, Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và người dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phòng chống mua bán người.
- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh lồng ghép kiến thức về phòng, chống mua bán người vào các chương trình học tập nội khóa, ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.
- Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với các các cấp, các ngành triển khai “Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng”, trọng tâm là:
+ Hướng dẫn cấp cơ sở tổ chức thực hiện Bộ tài liệu truyền thông chung về phòng, chống mua bán người.
+ Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm để nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về phòng, chống mua bán người nhất là mạng lưới tuyên truyền viên cấp cơ sở. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động với các nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực, tập trung ở các xã, phường, thị trấn nơi đã từng có phụ nữ, trẻ em bị buôn bán hoặc có khả năng xảy ra tội phạm, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia, phát hiện, tố giác tội phạm mua bán người của mọi tầng lớp nhân dân.
(Phn đu đến năm 2017 đạt 75% và đến năm 2020 đạt 100% số xã, phường, thị trn nhận và trin khai tài liệu hướng dn thực hiện chính sách pháp luật, tài liệu truyền thông thay đi hành vi về phòng, chng mua bán người)
+ Khảo sát, xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình đang hoạt động hiệu quả về phòng, chống mua bán người; tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có nguy cơ cao, nạn nhân, gia đình, cộng đồng về phòng, chống mua bán người.
(Phấn đấu đến năm 2020 ít nhất 30% số xã, phường, thị trấn trọng điểm có nhiều nạn nhân hoặc có nhiều nguy cơ, xây dựng được mô hình chuyên sâu về phòng ngừa mua bán người)
- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các lớp dạy nghề, tạo việc làm và các hoạt động hỗ trợ khác giúp nạn nhân hòa nhập cộng đồng; giám sát, phản biện xã hội pháp luật về phòng, chống mua bán người.
b) Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người
- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành chức năng tổ chức điều tra cơ bản, khảo sát thường xuyên về đối tượng phạm tội mua bán người, nạn nhân bị buôn bán, số phụ nữ bị lừa lấy chồng người nước ngoài, số phụ nữ, trẻ em vắng nhà đi khỏi địa phương nghi bị buôn bán hoặc có nguy cơ bị buôn bán; chủ động nắm chắc tình hình, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, nhất là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, hoạt động trong các đường dây để xây dựng kế hoạch, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác để phòng ngừa, đấu tranh, triệt phá, đảm bảo mọi hành vi phạm tội mua bán người đều được phát hiện, xử lý kịp thời.
Chủ động xây dựng Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người, tập trung vào các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm để đấu tranh, triệt phá. Làm tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị, địa phương để chủ động nắm chắc tình hình, từ đó đề ra các biện pháp cụ thể, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán người.
Phối hợp với chính quyền các cấp và các ngành chức năng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, quản lý người nước ngoài, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, dịch vụ Internet, không để tội phạm lợi dụng hoạt động thông qua các thủ đoạn như: Lừa gạt tìm kiếm việc làm có thu nhập cao, môi giới hôn nhân với người nước ngoài, đi làm việc và lao động ở nước ngoài...
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự trong các vụ án mua bán người; xây dựng các vụ án điểm để đưa ra xét xử công khai lưu động nhằm răn đe tội phạm, phục vụ công tác tuyên truyền và phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm mua bán người. Đảm bảo an toàn, đúng, đủ các quyền lợi cho nạn nhân trong quá trình tiến hành các hoạt động tố tụng hình sự, đặc biệt với nạn nhân là trẻ em.
c) Công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
- Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tổng điều tra, rà soát nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2011-2015, bao gồm: tự trở về, giải cứu, trao trả và số chưa được giải cứu; số nghi là nạn nhân (xuất khẩu lao động, lao động thời vụ, đi du lịch, kết hôn, cho nhận con nuôi với người nước ngoài, số bỏ nhà đi khỏi địa phương không rõ lý do).
- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân, thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân của họ và bí mật thông tin, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân bị mua bán trở về theo đúng quy định của pháp luật; sơ kết, tổng kết, đề xuất sửa đổi, bổ sung trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân bị mua bán.
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức quán triệt các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán cho cán bộ làm công tác này tại cơ sở. Phối hợp với các cấp, các ngành đánh giá việc thực hiện các tiêu chuẩn hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tổ chức dạy nghề, tạo việc làm và các hoạt động hỗ trợ khác giúp nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời nhân rộng các mô hình đã có hiệu quả để hỗ trợ nạn nhân hòa nhập tại cộng đồng.
Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp nhận và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân bị buôn bán hồi hương. Tăng cường quản lý và hướng dẫn hoạt động xuất khẩu lao động an toàn, không để tội phạm lợi dụng xuất khẩu lao động, dịch vụ văn hóa, du lịch để lừa phụ nữ, trẻ em bóc lột tình dục và lao động cưỡng bức.
- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc công tác thi hành án hình sự và án dân sự sau khi các bản án mua bán người có hiệu lực.
- Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các ngành có liên quan xây dựng, duy trì đường dây nóng về phòng, chống tội phạm mua bán người để thông báo đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên biết để thực hiện.
d) Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và theo dõi thi hành chính sách, pháp luật
Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức nghiên cứu, rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành ở Trung ương tiếp tục xây dựng và hoàn hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót và những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn đấu tranh, không để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.
Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ và Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về quan hệ hôn nhân có yếu tố người nước ngoài. Thường xuyên hướng dẫn, trợ giúp pháp lý cho các trường hợp yêu cầu tư vấn về các văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ phụ nữ, trẻ em như: Quy định của pháp luật về kết hôn với người nước ngoài, đi hợp tác lao động ở nước ngoài... không để tội phạm lợi dụng hoạt động gây án.
đ) Công tác tổ chức, xây dựng lực lượng và hợp tác quốc tế
- Chú trọng công tác xây dựng lực lượng, tổ chức lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm mua bán người có trình độ lý luận, nghiệp vụ, có kinh nghiệm và ý thức trách nhiệm cao, được trang bị tốt các điều kiện, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ.
- Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội nói chung và công tác phòng, chống mua bán người nói riêng.
- Các Sở, ngành, đoàn thể chủ động phối hợp và tranh thủ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ trong việc hỗ trợ thực hiện các dự án về công tác truyền thông và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật.
e) Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 tại cơ quan, đơn vị mình; lồng ghép thực hiện có hiệu quả với các Chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn mại dâm.
f) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm
- Thống nhất quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình; chủ động huy động thêm các nguồn lực của địa phương để bổ sung cho việc thực hiện Chương trình.
- Phân công, phân cấp, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp và các ban, ngành cùng cấp trong việc tổ chức thực hiện Chương trình.
- Chỉ đạo lồng ghép, phối hợp thực hiện có hiệu quả với các Chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý thực hiện Chương trình và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch này, khẩn trương xây dựng kế hoạch để tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; định kỳ 6 tháng, 01 năm và đột xuất báo cáo tình hình, kết quả thực hiện của đơn vị, địa phương mình gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủyỦy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
Giao Công an tỉnh phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.
 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các cơ quan thành viên BCĐ tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐVP, NC
- Lưu: VT, NC(T).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

Thuộc tính văn bản
Kế hoạch 567/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 567/KH-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 24/03/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: An ninh trật tự
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực