Kế hoạch 165/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------------
Số: 165/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013
 
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2012/QĐ-TTG
NGÀY 15/10/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Thực hiện Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, UBND Thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (PCCC) theo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ tới các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Hà Nội.
2. Xây dựng lực lượng PCCC đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, các cá nhân có liên quan trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
3. Lực lượng PCCC phải nắm chắc các nhiệm vụ, phạm vi, nguyên tắc trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ giải quyết kịp thời các tai nạn, sự cố xảy ra đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chuyên nghiệp và hiệu quả; Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đã được quy định
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tổ chức tuyên truyền sâu, rộng nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đảm bảo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác cứu nạn, cứu hộ tại Thủ đô.
2. Củng cố, kiện toàn, xây dựng lực lượng PCCC (lực lượng dân phòng; lực lượng PCCC cơ sở; lực lượng PCCC chuyên ngành và lực lượng Cảnh sát PCCC) đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới theo phương châm sẵn sàng, chủ động, kịp thời giải quyết các sự cố, tai nạn bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ.
3. Điều tra, rà soát nắm chắc các điều kiện, nguồn lực của Thành phố trong huy động tham gia giải quyết các thảm họa, tai nạn, sự cố. Đồng thời làm cơ sở phục vụ nghiên cứu, đầu tư, phát triển nâng cao năng lực về công tác cứu nạn, cứu hộ theo định hướng phát triển Thủ đô.
4. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC theo quy định của pháp luật. Đảm bảo sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin các sự cố, tai nạn và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ theo quy định, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
5. Chủ động trong điều hành, xây dựng các phương án huy động lực lượng, phương tiện trong xử lý các tình huống cứu nạn, cứu hộ, thảm họa xảy ra.
6. Tiếp tục phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp tại các quận, huyện từng bước đáp ứng yêu cầu của Thủ đô; chú trọng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp doanh trại, trang bị các loại phương tiện, thiết bị, dụng cụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC. Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ theo hướng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đáp ứng xu thế phát triển, tốc độ đô thị hóa của Thủ đô.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
a) Là cơ quan Thường trực tham mưu giúp UBND Thành phố tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công an về thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch của Thành phố báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố, Bộ Công an theo quy định.
b) Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về công tác cứu nạn, cứu hộ đến các cơ quan, đơn vị và người dân; xây dựng phong trào quần chúng tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ.
c) Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC Thủ đô. Là đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin các sự cố, tai nạn, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ.
Bảo đảm sẵn sàng về lực lượng và phương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin về các sự cố, tai nạn theo quy định. Xây dựng, tổ chức thực tập phương án phối hợp với các lực lượng cứu nạn, cứu hộ của các Sở, ban, ngành, các lực lượng, các tổ chức, cá nhân có liên quan để thống nhất công tác phối hợp, quy trình tham gia cứu nạn, cứu hộ các sự cố, tai nạn xảy ra địa bàn quản lý.
d) Bám sát, xây dựng, tập luyện đảm bảo xử lý các tình huống cơ bản trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC. Thực hiện công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ đối với lực lượng Cảnh sát PCCC, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành và các đối tượng khác theo quy định.
đ) Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành Thành phố nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố, Bộ Công an Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Thủ đô đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Chủ động phối hợp để xuất phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát PCCC, cứu nạn, cứu hộ tại các quận, huyện, các dự án trang bị phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC từng giai đoạn.
2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, UBND các quận, huyện, thị xã, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội và các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường tuyên truyền Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bằng nhiều hình thức, tuyên truyền sâu, rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.
3. Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố: Căn cứ Luật Thủ đô, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 hướng dẫn Sở Cảnh sát Phòng cháy & Chữa cháy nghiên cứu lập Quy hoạch hệ thống hạ tầng cơ sở Thủ đô đáp ứng các yêu cầu về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Căn cứ vào định hướng phát triển Thủ đô, các đề án, chủ trương của Thành phố có kế hoạch đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng thành phố, phát triển lực lượng PCCC nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC đáp ứng yêu cầu công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ cho từng giai đoạn.
5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Sở Cảnh sát PC&CC nghiên cứu, tham mưu đề xuất về chế độ, chính sách đối với lực lượng làm công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ theo quy định; Phối hợp quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn lao động trong hoạt động sản xuất.
6. Sở Xây dựng: Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn trong xây dựng, quản lý lòng đường, vỉa hè, cây xanh, các dự án về cấp nước chữa cháy của Thành phố phục vụ công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Chủ động phối hợp với Sở Cảnh sát PC&CC và các sở, ngành trong giải quyết các tai nạn, sự cố, thảm họa thuộc lĩnh vực quản lý.
7. Sở Giao thông vận tải: Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn PCCC, tai nạn, sự cố trong lĩnh vực giao thông vận tải, nâng cao chất lượng đăng kiểm các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy làm giảm các sự cố gây tai nạn về giao thông. Chủ động phối hợp với Sở Cảnh sát PC&CC và các đơn vị liên quan trong giải quyết về cứu nạn, cứu hộ các tai nạn, sự cố, thảm họa xảy ra trong lĩnh vực giao thông vận tải.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo y tế, cấp cứu, cứu thương trong giải quyết các tai nạn, sự cố, thảm họa xảy ra liên quan đến con người.
- Phối hợp, giúp đỡ lực lượng PCCC trong đào tạo, huấn luyện sơ, cấp cứu ban đầu phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ tại chỗ.
9. Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội
- Quản lý đảm bảo an toàn hệ thống điện, mạng lưới điện của Thành phố đề phòng tai nạn, sự cố.
- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Sở Cảnh sát PC&CC TP trong quản lý điện phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
10. Công an TP Hà Nội: Chủ động phối hợp với Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội, các sở, ngành liên quan tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các biện pháp an toàn PCCC, an toàn giao thông, an toàn trong đời sống cộng đồng,... tại các buổi tuyên truyền về an ninh trật tự, các buổi sinh hoạt khu phố, tổ dân phố. Phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các tình huống cứu nạn, cứu hộ các tai nạn, sự cố liên quan.
11. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Phối hợp chặt chẽ với Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội trong việc thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đối với những thảm họa xảy ra. Phối hợp thực hiện tốt công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các vụ cháy tại các cơ sở quốc phòng theo Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của Chính phủ Quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng.
12. Sở Tài chính: Thực hiện các quy định nhà nước về tài chính đối với các chương trình, đề án, dự án phục vụ phát triển công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ, phát triển lực lượng và trang bị phương tiện, các điều kiện đảm bảo hoạt động PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Hà Nội.
13. Các Sở, ban, ngành khác: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ theo Quyết định 44/2012/QĐ-TTg của cơ quan, đơn vị mình. Phối hợp chặt chẽ với Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội trong công tác cứu nạn, cứu hộ các sự cố, tai nạn có liên quan.
14. UBND các quận, huyện, thị xã
a) Làm tốt công tác tuyên truyền việc thực hiện Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan, tổ chức và người dân. Xây dựng phong trào quần chúng tham gia công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ ở địa phương.
b) Kiện toàn, giao nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng trên địa bàn quản lý. Mục tiêu đến 2015, 90% đơn vị cấp xã, phường, thị trấn có đội dân phòng; 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC có đội PCCC cơ sở.
Chủ động phối hợp với Sở Cảnh sát PC&CC, các phòng Cảnh sát PC&CC quận, huyện tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng, đảm bảo lực lượng này hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác cứu nạn, cứu hộ tại chỗ.
c) Quan tâm đầu tư các phương tiện, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng tại địa phương theo quy định. Hỗ trợ kinh phí cho lực lượng Cảnh sát PCCC địa phương để xây dựng, nâng cấp doanh trại, trang bị, bảo dưỡng các phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ;
d) Phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ phát triển Phòng Cảnh sát PCCC quận, huyện phấn đấu đến năm 2020 đảm bảo tất cả các quận, huyện đều có 01 Phòng Cảnh sát PCCC. Rà soát, tiếp tục phát triển thêm các Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ nhằm rút ngắn bán kính bảo vệ để nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.
a) Phối hợp với Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tăng cường tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về cứu nạn, cứu hộ cho người đứng đầu cơ sở và lực lượng PCCC, cán bộ, công nhân viên nắm vững Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức huấn luyện chuyên sâu nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành.
b) Kiện toàn, giao nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành. Phấn đấu đến năm 2015 đạt tỷ lệ 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cơ sở kinh tế trọng điểm có đội PCCC cơ sở làm việc theo chế độ chuyên trách, PCCC chuyên ngành.
c) Trang bị các phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và yêu cầu của công tác cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.
16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội: Chỉ đạo các tổ chức trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ đến các hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân. Triển khai thực hiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ ở cơ quan, đơn vị mình.
UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố (qua Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội) để tổng hợp.
 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Thành ủy; HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- UBMTTQ TP và các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Báo HNM, KTĐT, Đài PTTH Hà Nội;
- Cổng TTĐT UBND TP;
- VPUB: CVP, PVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

thuộc tính Kế hoạch 165/KH-UBND

Kế hoạch 165/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:165/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành:25/10/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi