Kế hoạch 144/KH-UBND Hà Nội 2018 tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 144/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY CỨU NẠN, CỨU HỘ ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND VÀ CÔNG AN CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 17/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về “Tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Công văn số 1744/C66 ngày 06/6/2018 của Cục C66, Bộ Công an về việc tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với đối tượng 1 (đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND và Công an cấp huyện), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chng tội phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020.

- Góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật về công tác PCCC và CNCH của cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo chính quyền các cấp; người đứng đu cơ quan, tổ chức, cơ sở.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC, CNCH đối với cộng đồng; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và đơn vị có liên quan.

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và đạt được mục tiêu đề ra.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng tập huấn

Mỗi đơn vị sở, ban, ngành, UBND và công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố cử 01 đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác PCCC và CNCH tham gia Hội nghị tập huấn (đề nghị các đơn vị đăng ký họ và tên, chức vụ, sđiện thoại liên hệ của lãnh đạo tham dự và gửi vào hòm thư điện tử theo địa chỉ dtt_phdpc_cspccc@hanoi.gov.vn trước ngày 13/7/2018, liên hệ đồng chí Vũ Hoài Nam, Đội trưởng Đội 2, Phòng 3, Cảnh sát PC&CC TP, Sđt: 0911457789).

2. Nội dung tập huấn

- Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH.

- Giới thiệu một số văn bản pháp luật về PCCC và CNCH, trong đó tập trung làm rõ trách nhiệm quản lý và thực hiện công tác PCCC và CNCH của các sở, ban, ngành, UBND các cấp, người đứng đầu đơn vị, cơ sở, cá nhân, chủ hộ gia đình.

- Khái quát tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố và những vấn đề nổi lên trong công tác PCCC và CNCH tại các đơn vị, cơ sở trên địa bàn Thành phố.

- Biện pháp tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH và những yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH trong thời gian tới.

3. Thời gian: Vào 08 giờ 00 phút, ngày 19/7/2018 (Thứ 5).

4. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Trụ sở Cảnh sát PC&CC Thành phố (27, 29 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

III. KINH PHÍ THC HIỆN

Kinh phí tổ chức do Bộ Công an đảm nhận (lấy từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

IV. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Văn phòng UBND Thành phố

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

- Gửi kế hoạch, giấy mời và kiểm tra, đôn đốc các Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

- Đón tiếp các Đại biểu tham dự Hội nghị.

2. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố

- Có trách nhiệm chủ động phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung:

+ Chuẩn bị nội dung, tài liệu tập huấn; đảm bảo các điều kiện cần thiết tổ chức tập huấn (Hội trường, âm thanh, nước uống, báo cáo viên giảng dạy, tài liệu, phương tiện, dụng cụ thực hành về PCCC và CNCH, hậu cần ...).

+ Đón tiếp đại biểu, hướng dẫn vị trí ngồi tại hội trường và phát tài liệu cho các đại biểu.

+ Tập hợp tình hình, kết quả tổ chức lớp tập huấn công tác PCCC và CNCH đbáo cáo theo quy định.

+ Hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán sau khi kết thúc lớp tập huấn.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Tổ chức tốt công tác thông tin, truyền thông; chỉ đạo, hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí của Thành phố xây dựng, đăng phát các tin bài, phóng sự về nội dung và các hoạt động của Hội nghị tập huấn công tác PCCC và CNCH.

4. Công an Thành phố

- Phối hợp với Cảnh sát PC&CC Thành phố theo dõi, đôn đốc lãnh đạo phụ trách công tác PCCC và CNCH tại Công an các quận, huyện, thị xã tham gia tập huấn đảm bảo theo kế hoạch.

- Chỉ đạo Công an Quận Hoàn Kiếm cử cán bộ Cảnh sát giao thông, trật tự làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông xung quanh khu vực trụ sở Cảnh sát PC&CC Thành phố.

5. UBND quận, huyện, thị xã; Sở, ban, ngành khác của Thành phố

Phối hợp với Cảnh sát PC&CC Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn; cử lãnh đạo phụ trách công tác PCCC và CNCH tham gia tập huấn đảm bảo theo kế hoạch.

6. Các cơ quan thông tin truyền thông, báo, đài

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Kinh tế & Đô thị, Pháp luật và Xã hội, Lao động Thủ đô, An ninh Thủ đô,... xây dựng, đăng phát các tin bài, phóng sự về nội dung và các hoạt động của Hội nghị tập huấn công tác PCCC và CNCH.

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
-
TT. Thành y, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Công an Thành phố, Cảnh sát PC&CC;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, PVP Phạm Chí Công;
- Phòng: NC, KT, TKBT, TH
;
- Các cơ quan thông tin truyền thông: Đài PT&TH Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Hà Nội mới, Lao động Thủ đô, An ninh Thủ đô; Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố;
- Lưu VT, NC(B)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

 

DANH SÁCH

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THAM GIA HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC PCCC&CNCH
(Kèm theo Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 02/7/2018 của UBND Thành phố)

 

Mỗi đơn vị cử 01 đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tham gia Hội tập huấn

 

Stt

Đơn vị

Ghi chú

1

Văn phòng UBND TP

 

2

Sở Nội Vụ

 

3

Sở Tài chính

 

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

5

Thanh tra Thành phố

 

6

Sở Tư pháp Thành phố

 

7

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

 

8

Sở LĐTB&XH Thành phố

 

9

Sở Công thương

 

10

Sở Khoa học và Công nghệ

 

11

Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

 

12

Sở Tài nguyên và môi trường

 

13

Sở Thông tin và truyền thông

 

14

Sở Giao thông vận tải

 

15

Sở Giáo dục và đào tạo

 

16

Sở Xây dựng

 

17

Sở Văn hóa thể thao

 

18

Sở Y tế

 

19

Sở Ngoại vụ

 

20

Sở Du lịch

 

21

Ban dân tộc Thành phố

 

22

Ban Quản lý các KCX&KCN

 

23

Công an Thành phố

 

24

Cảnh sát PC&CC Thành phố

 

25

Bộ Tư lnh Thủ đô

 

26

Cục Hải quan TP

 

27

Cục Thuế Thành phố

 

28

Ngân hàng NN&PTNT Thành phố

 

29

Tòa án nhân dân Thành phố

 

30

Viện Kiểm soát nhân dân Thành phố

 

31

Bảo hiểm xã hội Thành phố

 

32

Kho bạc Nhà nước Thành phố

 

33

Cục Thống kê Thành phố

 

34

Quỹ đầu tư phát triển Thành phố

 

35

Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại Du lịch

 

36

Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long

 

37

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

 

38

Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội

 

39

BQL Đường sắt đô thị Hà Nội

 

40

Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng

 

41

BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

 

42

BQL dự án đầu tư xây dựng công trình cấp thoát nước và môi trường

 

43

BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

 

44

BQL dự án đầu tư công trình NN&PTNT

 

45

BQL dự án đầu tư xây dựng công trình VHXH

 

 

 

DANH SÁCH

UBND VÀ CÔNG AN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ THAM GIA HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC PCCC&CNCH
(Kèm theo Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 2/7/2018 của UBND Thành phố)

 

Mỗi đơn vị cử 01 đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tham gia Hội tập huấn

 

Stt

Đơn vị

Ghi chú

1

Quận Ba Đình

 

2

Quận Bắc Từ Liêm

 

3

Quận Cầu Giấy

 

4

Quận Đống Đa

 

5

Quận Hà Đông

 

6

Quận Hai Bà Trưng

 

7

Quận Hoàn Kiếm

 

8

Quận Hoàng Mai

 

9

Quận Long Biên

 

10

Quận Nam Từ Liêm

 

11

Quận Thanh Xuân

 

12

Quận Tây Hồ

 

13

Huyện Ba Vì

 

14

Huyện Chương Mỹ

 

15

Huyện Đan Phượng

 

16

Huyện Đông Anh

 

17

Huyện Gia Lâm

 

18

Huyện Hoài Đức

 

19

Huyện Mê Linh

 

20

Huyện Mỹ Đức

 

21

Huyện Phúc Thọ

 

22

Huyện Phú Xuyên

 

23

Huyện Quốc Oai

 

24

Huyện Sóc Sơn

 

25

Huyện Thạch Thất

 

26

Huyện Thanh Oai

 

27

Huyện Thanh Trì

 

28

Huyện Thường Tín

 

29

Huyện ng Hòa

 

30

Thị xã Sơn Tây

 

 

Thuộc tính văn bản
Kế hoạch 144/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 144/KH-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 02/07/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: An ninh trật tự
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực