Kế hoạch 106/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 106/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH
PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI CÁC LOẠI TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Trong thời gian qua, tình hình tội phạm và các hành vi xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn Thành phố có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều vụ việc chưa được phát hiện, tố giác, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền được bảo vệ, chăm sóc, sự phát triển và tương lai của trẻ em, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.
Để chủ động giải quyết tình hình trên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1555/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì Trẻ em giai đoạn 2012 - 2020”; Quyết định số 2361/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020”; Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/6/2013 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 04/02/2016 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.... Thông qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các gia đình và toàn xã hội về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em.
2. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và giáo dục cho trẻ em biết cách tự bảo vệ mình, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em vùng khó khăn, vùng dân tộc. Đẩy mạnh phong trào bảo vệ ANTQ, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng.
3. Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
4. Xác định rõ, cụ thể nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp...để đảm bảo việc tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất.
II. CÁC NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1555/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì Trẻ em giai đoạn 2012 - 2020”; Quyết định số 2361/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020”; Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/6/2013 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 04/02/2016 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020... Quá trình thực hiện phải gắn với việc thực hiện các đề án, kế hoạch phòng, chống tội phạm nói chung, lồng ghép với các chương trình, chính sách an sinh xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội khác như giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm.
2. Đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, phòng ngừa với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực phù hợp với từng địa bàn, đối tượng:
- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trong các cơ quan đơn vị, trường học, gia đình...về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, gắn liền với việc tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người... qua đó nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.
- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phát động phong trào quần chúng phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các hành vi xâm hại tình dục trẻ em; giúp đỡ về mặt tâm sinh lý đối với những trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục.
- Thường xuyên tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm ở các nhà trường, câu lạc bộ, nhà văn hóa, nơi công cộng hoặc thông qua các buổi họp tổ dân phố, cụm dân cư, sinh hoạt đội, chi đoàn cơ sở để thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, các mối nguy hiểm và các điều kiện, khả năng, hoàn cảnh dẫn đến trẻ em bị xâm hại; các loại hành vi xâm hại; các dấu hiệu trẻ em bị xâm hại và trách nhiệm về phát hiện, thông báo trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh bị xâm hại, thực hành kỹ năng ứng phó, tự phòng ngừa, chống lại các hành vi xâm hại... qua đó nâng cao ý thức phòng ngừa, ý thức trách nhiệm trong quản lý, giáo dục, chăm sóc con em mình nói riêng và trẻ em nói chung.
- Thông qua các loại hình báo chí, biên soạn nhiều bài viết, nhiều câu chuyện cảnh giác để thông báo về tình hình, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em; tăng cường biểu trưng, panô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp...để mọi người dân biết, nâng cao cảnh giác và phòng ngừa tội phạm có hiệu quả.
3. Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện những biểu hiện hoạt động của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em để có biện pháp ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng. Các vụ xâm hại tình dục trẻ em phải được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nhanh chóng, nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đảm bảo các quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em, không để nạn nhân bị tái tổn thương trong quá trình điều tra, xử lý.
4. Tập trung nghiên cứu, rà soát, kiến nghị, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em cho phù hợp với tình hình mới.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
a. Chủ trì, tham mưu giúp UBND Thành phố tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch của các đơn vị. Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch này.
b. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng, gia đình và nhà trường về việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi xâm hại trẻ em, nhất là các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền trẻ em
c. Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp
- Tổ chức công tác điều tra cơ bản, rà soát, nắm tình hình, phân loại, lập danh sách, xác định địa bàn trọng điểm, đối tượng trọng điểm cần tập trung đấu tranh...; có kế hoạch quản lý chặt chẽ các loại đối tượng có liên quan đến các loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ở từng địa bàn phường, xã, thị trấn, cụm dân cư, tổ dân phố.
- Thực hiện đồng bộ các biện pháp, tổ chức phát hiện, ngăn chặn, điều tra, bắt giữ, xử lý kịp thời các đối tượng phạm tội xâm hại tình dục trẻ em (cần ưu tiên phân công cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm trong thụ lý điều tra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em). Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án, đơn thư phản ánh về xâm hại tình dục trẻ em còn tồn, tránh khiếu kiện, dư luận phức tạp.
- Tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính trên các địa bàn trọng điểm, các tụ điểm phức tạp; tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm; hỗ trợ tâm lý, vật chất cho trẻ em là nạn nhân của của những vụ xâm hại trẻ em, nhất là những vụ xâm hại về tình dục...
- Tiếp tục duy trì 5 mô hình điểm ở cấp phường về công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, quản lý, giáo dục trẻ em làm trái pháp luật tại cộng đồng là: Phường Yên Phụ (Quận Tây Hồ): “Phát động toàn dân tham gia giúp đỡ, quản lý, giáo dục trẻ em làm trái pháp luật tại cộng đồng”; Phường Phúc Xá (Quận Ba Đình): Phòng chống tệ nạn sử dụng ma túy trong lứa tuổi chưa thành niên”; Phường Trung Tự (Quận Đống Đa): “Liên kết với các trường học, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm cướp, cưỡng đoạt tài sản của học sinh”; Phường Đồng Nhân (Quận Hai Bà Trưng): Liên kết với các trường học và cụm dân cư phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên”; Phường Nghĩa Tân (Quận Cầu Giấy): “Công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên”. Từ đó, nghiên cứu nhân rộng ra các địa phương khác.
- Phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp chọn, đưa xét xử điểm một số vụ án nhằm răn đe tội phạm và phòng ngừa, giáo dục chung.
- Định kỳ tổng kết, nghiên cứu kết quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm xâm hại tình dục trẻ em để có các kiến nghị, đề xuất các ngành, các cấp có các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này; kiến nghị bổ sung, sửa đổi các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác điều tra, truy tố, xét xử loại tội phạm này.
2. Sở Tư Pháp: Tập trung nghiên cứu, rà soát, kiến nghị, bổ sung, sửa đổi, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em nói chung và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng.
3. Sở Lao động Thương binh & Xã hội
- Tham mưu với UBND Thành phố trong việc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em. Thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lang thang, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
- Tuyên truyền giáo dục về phòng chống xâm hại trẻ em, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, duy trì các trung tâm tư vấn về phòng chống xâm hại trẻ em bằng các hình thức tư vấn trực tiếp hoặc tư vấn qua tổng đài đường dây nóng.
- Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm có liên quan đến công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, mở các lớp tập huấn đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em với nhiều nội dung như: quyền trẻ em, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, kỹ năng tư vấn, hỗ trợ về tâm lý...
- Thành lập hệ thống chỉ đạo thực hiện kế hoạch từ Sở đến tất cả các Phòng GD - ĐT và các Trường học. Xây dựng kế hoạch phòng chống tội phạm và TNXH trong từng năm học phù hợp với điều kiện của từng trường học, từng khối học.
- Tổ chức các đợt tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tội phạm có liên quan đến trẻ em và học sinh, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật mới ban hành, pháp luật có liên quan đến trẻ em cho giáo viên và học sinh ở tất cả các cấp học. Duy trì hoạt động thường xuyên của các câu lạc bộ phòng chống tội phạm, giáo dục học sinh cách tự phòng tránh đối với các hành vi xâm hại tình dục, nhất là đối với trẻ em gái ở bậc tiểu học và trung học phổ thông; thực hành kỹ năng ứng phó với các hành vi xâm hại trẻ em.
- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình học sinh và cơ quan Công an nhằm kịp thời phát hiện và cung cấp các thông tin cần thiết khi có vụ việc xâm hại tình dục trẻ em xảy ra. Phối hợp với chính quyền và lực lượng Công an cơ sở xung quanh trường thực hiện các biện pháp bảo vệ ANTT, giữ trong sạch, lành mạnh môi trường xã hội xung quanh trường.
Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Hà Nội tuyên truyền rộng rãi để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em.
6. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố:
Tiếp tục phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an Thành phố làm tốt công tác điều tra, xét xử các vụ án xâm hại tình dục trẻ em (nhất là các vụ hiếp dâm trẻ em). Tiến hành xét xử công khai lưu động một số vụ án điểm nhằm tuyên truyền, giáo dục răn đe tội phạm.
- Tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội, Đội tiến hành các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thanh, thiếu niên nâng cao nhận thức về cách nhận biết, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt rèn luyện kỹ năng phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội nói chung và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng, tuyên truyền pháp luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục trẻ em.
- Chỉ đạo các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành có liên quan triển khai tuyên truyền phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em.
- Tổ chức các buổi tọa đàm, tuyên truyền giáo dục cho các hội viên nâng cao trách nhiệm, kỹ năng của gia đình, người thân trong việc quan tâm, quản lý, chăm sóc và bảo vệ trẻ em; xóa bỏ tư tưởng mặc cảm, phòng, chống việc tự thỏa thuận, hòa giải với đối tượng nhằm chấm dứt vụ việc...
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố: Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể làm tốt công tác giáo dục, giúp đỡ trẻ em là nạn nhân của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.
10. Các sở, ban, ngành, đoàn thể khác: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em.
11. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã: Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn, các ban, ngành, tổ chức thực hiện nghiêm túc; đưa việc thực hiện kế hoạch này thành một trong những mục tiêu quan trọng trong chính sách phát triển, kinh tế, xã hội của địa phương.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ và nội dung được phân công trong Kế hoạch này, có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Định kỳ (6 tháng, năm hoặc đột xuất) sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Công an Thành phố để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.
2. Giao Công an Thành phố có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của các đơn vị. Định kỳ tổng hợp, báo cáo theo quy định. Đồng thời tham mưu cho UBND thành phố kịp thời khen thưởng, động viên các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, phê bình các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ./.
 

Nơi nhận:
- Đ.c Bí thư Thành ủy; (để báo cáo)
- TTTU, TTHĐNĐ TP; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các PCT UBND TP;
- C42 - Bộ Công an;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, các PCVP; NC, TKBT, KGVX, TH;
- Lưu: VT, NC.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

thuộc tính Kế hoạch 106/KH-UBND

Kế hoạch 106/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:106/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:22/05/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự , Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi