Kế hoạch 101/KH-UBND Hà Nội 2019 Dự án Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy

Thuộc tính văn bản
Kế hoạch 101/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn" trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 101/KH-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 23/04/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: An ninh trật tự
 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 101/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020

 

Thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020; ngày 14/12/2018, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 8014/QĐ-BCA-H01 về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chng ma túy tại xã, phường, thị trấn”, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, tổ chức, các lực lượng quần chúng, huy động các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn tham gia phối hợp phòng, chống ma túy. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy, nâng cao hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS cấp cơ sở.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, kiềm chế, tiến tới kéo giảm phát sinh người nghiện và người sử dụng ma túy nhất là ma túy tổng hợp; hạn chế đến mức thấp nhất số đối tượng mới tham gia hoạt động phạm tội về ma túy. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể các cơ quan chủ trì, phối hợp tham gia tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; thực hiện phân loại đối tượng tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền cá biệt, phân công phân cấp về đối tượng tuyên truyền để đạt hiệu quả cao nhất.

3. Tăng cường độ bao phủ các hoạt động của Dự án, tập trung vào lĩnh vực tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia phòng, chống ma túy ở cơ sở, phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý đối tượng, quản lý địa bàn và tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

4. Hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể trong Dự án theo đúng thời gian quy định với hiệu quả cao nhất, đảm bảo nguyên tắc trong sử dụng và quản lý kinh phí theo quy định.

5. Đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất từ khâu tổ chức triển khai đến việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Dự án ở tất cả các xã, phường, thị trấn trên toàn Thành phố; Thành phố tạo cơ chế và hỗ trợ nguồn lực nhằm duy trì vững chắc và tăng dần sxã, phường, thị trấn “không tệ nạn ma túy”. Phát hiện và kịp thời biểu dương những tập th, cá nhân có thành tích xuất sc; tổ chức sơ kết đúng thời hạn, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Dự án.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ TH

1. Đối với xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy: Giảm theo từng năm, phấn đu đến hết năm 2020 giảm 5% sxã, phường, thị trn có tệ nạn ma túy, đng thời giảm mức độ phức tạp của xã, phường, thị trấn trọng điểm so với giai đoạn 2012 - 2015.

2. Đối với xã, phường không có tệ nạn ma túy (không có người nghiện ma túy, không có đối tượng hoạt động phạm tội ma túy - xã trắng ”). Duy trì, không để phát sinh tệ nạn ma túy; đến năm 2020, nâng tổng số xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy so với giai đoạn 2012-2015.

3. 100% người trong nhóm nguy cơ cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy; kiềm chế, kéo giảm gia tăng người nghiện ma túy. Phấn đấu mỗi quận, huyện, thị xã mỗi năm xây dựng được một mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

4. 90% số người nghiện ma túy và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị cai nghiện dưới mọi hình thức; 100% người nghiện ma túy hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy được quản lý sau cai nghiện ma túy với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp. Phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh điểm phức tạp về ma túy, phấn đấu đến năm 2020 không còn điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn Thành phố.

5. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần; không để tồn tại hoạt động sản xuất trái phép ma túy, tách chiết ma túy từ các loại thuốc có chứa chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy hoặc trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn Thành phố.

III. NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tăng cường đẩy mạnh và phát huy vai trò quản lý của UBND cấp xã về công tác phòng, chống ma túy

- Tham mưu với các cấp ủy tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Thành ủy, Chỉ thị, Kế hoạch của UBND Thành phố về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy. Kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động cho Ban chỉ đạo 138 các cấp, chú trọng ở cấp cơ sở; trong đó, phân công, phân cấp trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy.

- Ban hành các Kế hoạch chỉ đạo và huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn và nhân dân vào công tác phòng, chống ma túy.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn. Đưa nội dung nhiệm vụ phòng, chống ma túy vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương mình và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức Đảng, Đảng viên đối với công tác phòng, chống ma túy; định kỳ có bình xét làm căn cứ đê phân loại thi đua.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường thị trấn

- Triển khai đồng bộ các loại hình thông tin, tuyên truyền của hệ thống cơ quan thông tin, tuyên truyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, chú trọng đổi mới nội dung, duy trì, phát huy loại hình tuyên truyền có hiệu quả (tuyên truyền trực quan qua bảng tin, pano... tại các địa điểm đông người, ở trung tâm các xã, phường, thị trấn; qua các trang mạng internet, bảo điện tử, mạng xã hội zalo, Facebook...). Thực hiện xã hội hóa công tác tuyên truyền.

- Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; hướng dẫn giúp nhân dân nhận diện tội phạm và các vi phạm pháp luật, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm và tệ nạn ma túy như: các dấu hiệu của người nghiện ma túy, các phương thức, biện pháp đphòng ngừa sđối tượng có biu hiện “ngáo đá” gây án; cách nhận biết cây có chứa chất ma túy, tác hại của ma túy tổng hợp nhất là các loại ma túy mới để giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm...; tiếp tục tuyên truyền, cung cấp thông tin về Chương trình điều trị Methadone, các chính sách, biện pháp cai nghiện ma túy Thành phố đang triển khai đến mọi tầng lớp nhân dân, tập trung vào nhóm đối tượng nghiện, sử dụng ma túy và gia đình người nghiện, người sử dụng ma túy.

- Tổ chức các cuộc thi về chủ đề phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác tuyên truyền; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao năng lực chuyên môn, xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở, trong đó, tập trung tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện, Đội thanh niên tình nguyện, hội viên các đoàn thể,... đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp trong các cơ quan, đơn vị, trường học và trong nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; phát huy vai trò của người có uy tín trong dòng họ, chức sắc trong các tổ chức tôn giáo, các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, người tiêu biểu trong xã, phường, thị trấn, hình thành mạng lưới tuyên truyền viên trong cộng đồng dân cư.

- Tuyên truyền trọng điểm vào số người có nguy cơ cao về tội phạm và tệ nạn ma túy ở cộng đồng như: người nghiện, người sử dụng ma túy, người sau cai nghiện ma túy; người làm trong nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, người đang làm ăn xa, thanh thiếu niên bỏ học, sống lang thang, học sinh trong trường học, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động theo thời vụ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đối tượng tù tha về ma túy, người đang quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người đang cai nghiện trong các cơ sở cai nghiện, người phạm tội về ma túy trong cơ sở giam giữ... Đồng thời, làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy ở khu dân cư.

3. Rà soát, thống kê, phân loại tình trng tnạn ma túy ti xã, phường, thị trấn; phân loại người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy, người nghỉ nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý

- Thường xuyên rà soát địa bàn (từ tổ dân ph, xóm, thôn) xác định số người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy. Phát động quần chúng phát hiện, cung cấp thông tin về người sử dụng trái phép chất ma túy, khuyến khích người nghiện, người sử dụng ma túy và gia đình tự nguyện khai báo tình trạng nghiện. Xác minh thông tin về các trường hợp nghi nghiện, rà soát, phát hiện người nghiện mới, thu thập thông tin về người nghiện ma túy đang sinh sống ngoài xã hội, phân loại, lập hồ sơ quản lý. Thng kê, bổ sung, cập nhật thông tin kịp thời về người nghiện mới phát hiện, đảm bảo 100% người nghiện có hồ sơ quản lý, phục vụ tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, lập hồ sơ cai nghiện ma túy, xây dựng xã, phường, thị trấn “không có tệ nạn ma túy”.

- Phối hợp, hỗ trợ hoạt động của các Cơ sở cai nghiện ma túy (gồm cả các cơ sở cai nghiện ma túy được thành lập theo Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ), cơ sở điều trị Methadone đóng trên địa bàn; trao đổi, cung cấp danh sách, theo dõi, quản lý số người nghiện đang điều trị tại các cơ sở cai nghiện; các trường hợp kết thúc điều trị nghiện tại các cơ sở khi về cộng đồng để có biện pháp quản lý sau cai, lập hồ sơ theo dõi hiệu quả.

- Thường xuyên rà soát đánh giá tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, số đối tượng có nguy cơ liên quan đến hoạt động tội phạm ma túy, trên cơ sở đó phân tích, đánh giá tính chất mức độ phức tạp về tệ nạn ma túy trên địa bàn, chỉ rõ các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy làm cơ sở đề xuất giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, phù hợp với từng thời điểm, từng địa bàn.

- Xác định phân loại các địa bàn trọng điểm theo Quyết định số 3122/2010/QĐ-BCA ngày 09/8/2010 của Bộ Công an về ban hành tiêu chí phân loại.

4. Công tác điều trnghiện, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai

- Thường xuyên rà soát, kiểm danh, kiểm diện người nghiện ma túy, phân loại xác định những người nghiện đủ điều kiện tham gia các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy thì tuyên truyền, tư vấn, vận động đi cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc lập hồ sơ đi cai nghiện bắt buộc.

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác cai nghiện ma túy tại xã, phường, thị trấn (theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng), tổ chức các lớp tập huấn cho các thành viên Tổ công tác cai nghiện ở cơ sở về cách thức tư vấn, quản lý người nghiện tại gia đình, cộng đồng. Chỉ đạo xây dựng các điểm ct cơn, tư vn cai nghiện tại cộng đồng, tổ chức các điểm và tạo điều kiện cho gia đình, người nghiện ma túy đến khai báo tình trạng nghiện ma túy của người thân, của bản thân và đăng ký hình thức cai nghiện ma túy; nghiên cứu, triển khai, nhân rộng các mô hình cai nghiện có hiệu quả, nhất là mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

- Thực hiện quy hoạch mạng lưới và triển khai mô hình “Điểm tư vn, chăm sóc, htrợ và điều trị nghiện tại cộng đồng” trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 và Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thí điểm mô hình “Hỗ trợ tư vn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy”.

- Tiến hành xem xét, đánh giá về tình trạng nghiện, hoàn cảnh gia đình, nhân thân của người nghiện ma túy để lập kế hoạch cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; quản lý, theo dõi và hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tại gia đình. Tăng cường cai nghiện tại cộng đồng đối với những người mới mắc nghiện.

- Quan tâm tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy, tạo điều kiện vay vốn, sản xuất kinh doanh và tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, phòng, chống tái nghiện ma túy; có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy nhằm khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận giải quyết việc làm, dạy nghề cho người sau cai.

- Tiếp tục triển khai và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, hình thức quản lý sau cai nghiện ở cộng đồng như mô hình Câu lạc bộ sau cai, hình thức phân công cho hội viên các đoàn thể, tình nguyện viên, thanh niên tình nguyện đảm nhận quản lý giúp đỡ người sau cai phòng, chống tái nghiện; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao và các hoạt động xã hội khác. Tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả các mô hình đó đề xuất tiếp tục triển khai nhân rộng.

5. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về ma túy; quản lý địa bàn không đhình thành điểm nóng về ma túy ở cơ sở

a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ

- Làm tốt công tác điều tra cơ bản, quản lý hành chính về nhân hộ khẩu, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, thường xuyên rà soát địa bàn (từ t dân ph, xóm, thôn), tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà hàng, quán bar, karaoke, vũ trường nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng lợi dụng để hoạt động mua bán, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nắm chắc di biến động của người nghiện và người sử dụng ma túy, đặc biệt quản lý chặt chẽ, có hiệu quả các đối tượng phạm tội về ma túy, đối tượng trọng điểm (chú trọng đối tượng đã chấp hành xong bản án phạt tù, nhng người từ các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện về địa phương).

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xây dựng các chốt lưu động kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy và địa bàn có nguy cơ phát sinh phức tạp về ma túy. Kịp thời phát hiện và triệt xóa các tụ điểm, điểm mua bán lẻ ma túy trên địa bàn.

- Củng cố, duy trì nâng cao hiệu quả thu thập thông tin liên quan tệ nạn ma túy qua các “đường dây nóng”, “hòm thư tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy” đđộng viên, tạo điều kiện cho nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm ma túy và người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư, đồng thời có những biện pháp đảm bảo bí mật, an toàn cho người cung cấp tin. Mở rộng và nâng cao chất lượng của các mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tệ nạn ma túy ở khu dân cư như: “Tổ đoàn kết”, “Khu phố tự quản”, “Tổ An ninh nhân dân” và các mô hình Câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

b) Tăng cường đấu tranh mạnh với tội phạm về ma túy

- Tập trung mọi lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, bắt giữ, xử lý triệt để số đối tượng hoạt động ổ nhóm, đường dây ma túy lớn sử dụng phương thức, thủ đoạn phức tạp trên địa bàn. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy; tăng cường lực lượng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các địa bàn giáp ranh, công cộng, xác định đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tập trung triệt xóa, bóc gỡ.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thn; quản lý, kiểm tra, giám sát ngăn chặn hiệu quả việc thất thoát, thẩm lậu tiền chất, hóa chất, dược liệu vào việc sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn Thành phố. Thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểm soát các hoạt động mua bán liên quan đến các loại thuốc, thuốc thú y có chứa hoạt chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy được phép nhập khẩu, sản xuất lưu hành tại Việt Nam, phòng ngừa hành vi chiết xuất, sản xuất trái phép chất ma túy...

- Lựa chọn các vụ án điểm điều tra, truy tố, tổ chức xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy phục vụ công tác tuyên truyền.

6. Quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí, đầu tư trang thiết bị, phương tiện; tăng cường đào tạo tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ và pháp luật cho lực lượng chuyên trách làm công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội về ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy... nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới; đồng thời, đề xuất ban hành các chế độ đãi ngộ đặc thù, hợp lý cho lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. Kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc tham gia tích cực công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phát hiện, phòng ngừa và phá bỏ cây có chứa chất ma túy.

IV. ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ, THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Địa điểm đầu tư: Các Sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 Thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

2. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2016 - 2020.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN

- Nguồn kinh phí thực hiện Dự án: từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy” của Bộ Công an giai đoạn 2016 - 2022 và nguồn ngân sách của địa phương hoặc các nguồn huy động hợp pháp khác.

- Nội dung và mức chi theo Thông tư liên tịch số 96/2014/TTLT-BTC-BCA ngày 17/7/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn khác theo quy định.

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an Thành phố (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 Thành phố)

a) Tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo 138 Thành phố:

- Xây dựng, ban hành, triển khai các văn bản về công tác phòng, chống ma túy theo các nội dung của Dự án đề ra; báo cáo sơ, tổng kết các kế hoạch chuyên đề về công tác phòng, chống ma túy và chương trình mục tiêu phòng, chống ma túy (theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương và Thành phố).

- Lựa chọn triển khai thí điểm, tập trung chỉ đạo: xây dựng mô hình điểm ở một số phường trọng điểm về ma túy trên địa bàn quận Đống Đa; xây dựng mô hình hình điểm về xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Đông Anh.

- Phân bổ, hướng dẫn về việc thực hiện kinh phí Chương trình mục tiêu có hiệu quả; phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Thành phố để thực hiện Dự án.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát và định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện Dự án; khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chng ma túy.

b) Tổ chức rà soát, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã: phân loại các địa bàn trọng điểm theo Quyết định số 3122/2010/QĐ-BCA ngày 09/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành tiêu chí phân loại; tổ chức ký cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; tổ chức bình xét, cấp giấy chứng nhận xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy.

c) Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa các đường dây ma túy lớn liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia, các cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp trái phép, các điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép ma túy; giải quyết điểm phức tạp về tệ nạn ma túy. Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc tân dược, thuốc thú y cha chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy,...

2. Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở y tế, đặc biệt là y tế xã, phường, thị trấn tổ chức tốt việc phối hợp với các ngành và địa phương trong việc xét nghiệm xác định tình trạng nghiện ma túy; tiếp tục phối hợp triển khai tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện tại cộng đồng.

- Duy trì hoạt động các cơ sở điều trị Methadone, phối hợp với các ngành chức năng quản lý tốt số người đang điều trị bang Methadone. Chủ động phối hợp với cơ quan Công an nơi có Cơ sở điều trị Methadone, để bảo vệ an ninh trật tự tại nơi cơ sở trú đóng.

- Thực hiện chức năng qun lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tân dược, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất.

3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai trên địa bàn Thành phố. Tích cực triển khai, tập trung hướng dẫn, kiểm tra công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại gia đình và cộng đồng.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chng ma túy, các mô hình, đin hình về công tác cai nghiện có hiệu quả, các xã, phường làm tốt công tác phòng, chống ma túy, Tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện giúp đỡ người cai nghiện thành công, thực hiện tt phong trào Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện hòa nhập cộng đồng.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện quy hoạch mạng lưới và triển khai thí điểm mô hình “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị nghiện tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố” theo Quyết định số 2596/QĐ- TTg ngày 27/12/2013 và Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; mô hình “Hỗ trợ tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghin ma túy” trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá kết quả thực hiện các mô hình thí điểm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn cơ quan báo chí và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy với nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 02/8/2018 của UBND Thành phố về thực hiện Đề án “Truyền thông phòng, chng ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thẩm định, trình UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố quyết định giao dự toán chi ngân sách cho Công an Thành phố và các đơn vị phục vụ công tác phòng, chống ma túy theo quy định của pháp luật; hướng dẫn đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Phối hợp với Công an Thành phố, các đơn vị có liên quan tham mưu báo cáo UBND Thành phố quyết định phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng cháy, chữa cháy, phòng, chng tội phạm và ma túy hàng năm cho các đơn vị thực hiện theo quy định.

- Tham mưu UBND Thành phố cân đối, đảm bảo các nguồn kinh phí phục vụ kịp thời nhiệm vụ đột xuất hoặc theo sự chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Thành phố và UBND Thành phố phục vụ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát phát hiện kịp thời các cơ quan, đơn vị, cá nhân trồng trái phép các cây có chứa chất ma túy; quản lý chặt chẽ thuốc thú y chứa chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy.

7. Cục Hải quan Thành phố: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực cửa khu thuộc các tuyến hàng không, bưu điện, chú ý lĩnh vực xuất nhập khẩu tân dược, thuốc thú y, hóa chất, tiền chất... liên quan đến ma túy. Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn Thành phố.

8. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố: Chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã và phối hợp chặt chẽ cơ quan điều tra cùng cấp, tăng cường công tác truy tố, xét xử các vụ án phạm tội về ma túy; tăng cường công tác nghiên cứu hồ sơ, ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội: Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp chính quyền cùng cấp chủ động lồng ghép các hoạt động Dự án với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý giáo dục người nghiện sau cai nghiện ở xã, phường, thị trấn.

10. Hội Cựu chiến binh, Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi Thành phố: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy. Tích cực vận động người nghiện và gia đình người nghiện tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Phân công hội viên đảm nhận, quản lý, giúp đỡ trực tiếp người nghiện sau cai là con hội viên hoặc ở cộng đồng sau 02 năm không tái nghiện. Tạo việc làm, hỗ trợ người sau cai nghiện vay vốn sản xuất, kinh doanh ổn định đời sống... Tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; chỉ đạo xây dựng một số mô hình điểm Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy.

11. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội: Xây dựng các phóng sự, tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma túy nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân; kịp thời cảnh báo phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy, đng thời nêu gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đấu tranh phòng, chống ma túy... .

12. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành và Thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

13. UBND các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn của địa phương; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

- Chỉ đạo Công an cùng cấp tổ chức phòng, ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi liên quan đến ma túy. Tổ chức rà soát người nghiện, người sử dụng ma túy, lập hồ sơ theo dõi, quản lý và làm tốt công tác quản lý người nghiện sau cai nghiện ma túy. Tăng cường hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy có việc làm, có thu nhập ổn định cuộc sống và phòng, chống tái nghiện.

- Xây dựng nội dung, chương trình, hướng dẫn xã, phường, thị trấn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phòng chống ma túy cho cán bộ làm công tác phòng, chng ma túy xã, phường, thị trấn; tổ chức tập hun tuyên truyền viên ở xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn và chỉ đạo việc tổ chức ký cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. Định kỳ hàng năm tổ chức bình xét, cấp giấy chứng nhận xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy.

- Thực hiện phân bổ kinh phí của Dự án từ nguồn ngân sách Trung ương, Thành phố theo đúng mục đích, nội dung của Dự án. Bố trí, bổ sung nguồn ngân sách của địa phương và các nguồn huy động hp pháp khác để thực hiện Dự án. Quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí của Dự án.

14. UBND các xã, phường, thị trấn

a) Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ:

- Giúp Ban Chỉ đạo 138 cấp xã chtrì về công tác phòng, chống ma túy; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các mặt công tác phòng, chống ma túy; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở các cụm dân cư, thôn, cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện rà soát, lập danh sách thống kê người nghiện, người sử dụng ma túy và các đối tượng liên quan ma túy.

- Tổ chức phân công, quản lý, hỗ trợ cho 100% người nghiện ma túy đã hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và tại các Cơ sở cai nghiện ma túy.

- Tổ chức tuần tra tại các tụ điểm phức tạp về ma túy để ngăn ngừa việc tụ tập, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

- Lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện ma túy; phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia quản lý, giáo dục người nghiện ma túy và đối tượng sau cai nghiện, giữ gìn an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện, cơ sở điều trị Methadone trú đóng trên địa bàn.

- Tổ chức xây dựng và duy trì hoạt động của “hòm thư” tố giác tội phạm và người liên quan đến ma túy.

b) Chỉ đạo Trạm y tế xã, phường, thị trấn tham gia tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng, thực hiện tư vấn và tham gia quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình cho các đối tượng có nhu cầu cai nghiện.

c) Chỉ đạo cán bộ khối Văn hóa - Xã hội, Tư pháp xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ: Có kế hoạch cụ thể tuyên truyền phòng, chống ma túy phù hợp với từng địa bàn dân cư, trình độ dân trí và đến được các đối tượng có nguy cơ cao. Tham gia hướng dẫn, tư vấn về pháp luật, hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và giải quyết các vấn đề sau cai nghiện.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đề nghị các đoàn thThành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến các cấp cơ sở để chỉ đạo tổ chức thực hiện; đồng thời, chp hành chế độ thông tin, báo cáo hàng năm (từ ngày 16/11 năm trước đến ngày 15/11 năm sau), đột xuất, báo cáo tổng kết Dự án theo quy định gửi Công an Thành phố tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- V
01, C04 (Bộ Công an);
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn, Ngô Văn Quý;
- Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- Các cơ quan, báo, đài của Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP P.C.Công, Đ.H.Giang, các Phòng KGVX, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KGVXt
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Sơn

 

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực